Relacje ze spotkań

Protokół nr 1

Kuźnia Raciborska, 11 stycznia 2016 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska z 11 stycznia 2016 r. (godz. 17:00, MOKSiR).

W czasie posiedzenia obecni:

Krystyna BORUTKO - Przewodnicząca Zarządu
Bartek KOZINA - Z-ca Przewodniczącej Zarządu
Zdzisław CZARNACKI - Członek Zarządu
Jacek GĄSKA - Członek Zarządu
Krzysztof GROBELNY - Członek Zarządu
Małgorzata KOSTKA - Członek Zarządu
Nieobecny członek zarządu Radosław BRZEŹNIAK.

Porządek posiedzenia Przewodnicząca Zarządu przedstawiła następująco:

1. rezygnacja Radosława Brzeźniaka z funkcji członka zarządu
2. stan środków finansowych będących w dyspozycji Zarządu na rok 2016
3. decyzja Starostwa Powiatowego w Raciborzu na wycięcie drzew
4. dyskusja nad wyasygnowaniem wysokości kwoty na zakup urządzenia zabawowego i zagospodarowania placu zabaw
5. zniszczenie tablic w obrębie skrzyżowania z nazwą ulicy Świerczewskiego, Moniuszki i Fornalskiej
6. sprawy zgłoszone przez mieszkańców Osiedla w zakresie:
- zainstalowania gniazdek na słupach lamp ulicznych w rejonie ulic T. Kościuszki i J. Krasickiego, celem skorzystania z zasilania,
- zamontowanie dodatkowej lampy oświetleniowej na ul. T. Kościuszki w Kuźni Raciborskiej,
- podniesienie wysokości tarczy znaku drogowego w obrębie skrzyżowania przy wyjeździe z ul. Moniuszki w kierunku ul. Arki Bożka z uwagi na ograniczenie widoczności
7. nowa strona internetowa Zarządów Osiedli w Kuźni Raciborskiej
8. wyrażenie opinii w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu nieruchomości "ogródka piwnego" przy ul. Moniuszki w Kuźni Raciborskiej.

W trakcie posiedzenia Przewodnicząca Zarządu odczytała treść pisma Radosława Brzeźniaka, skierowanego do Burmistrza Miasta i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, o złożeniu swojej rezygnacji z członka Zarządu Osiedla nr 1 - bez podania przyczyny. Rezygnacja została przyjęta. 11 stycznia 2016 r. Radosław Brzeźniak przestał być członkiem Zarządu.

Zarząd Osiedla nr 1 na rok 2016 otrzymał do dyspozycji środki finansowe w wysokości 24.760,00 zł.

Zarząd Osiedla nr 1 otrzymał już zgodę na wycięcie 60 szt. drzew w obszarze lasku przy skrzyżowaniu ul. Świerczewskiego z ul. Działkowców. Celem wycięcia drzew będzie utworzenie parku, w którym znajdą się ławki, ścieżki spacerowe oraz urządzenia do rekreacji ruchowej. W wyniku przeprowadzonej dyskusji postanowiono, że ścinka drzew nastąpi niebawem. Zajmą się nią strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźni Raciborskiej.

Zarząd Osiedla nr 1 podjął decyzję, że na urządzenie zabawowe i zagospodarowanie placu zabaw przy ul. J. Krasickiego ze środków będących w dyspozycji, Zarząd wyasygnuje kwotę około 15 tys. zł. Aktualnie będzie czynił starania w zakresie rozpoznania zakupu poszczególnych elementów urządzenia i podmiotu, od którego będzie można je nabyć.

Zreferowano treść Wniosku wraz z jego uzasadnieniem skierowany 5 stycznia 2016 r. do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w sprawie dokonanego w noc sylwestrową zniszczenia w obrębie skrzyżowania tablicy z nazwą ul. Świerczewskiego, Moniuszki i Fornalskiej przez n/n sprawcę na szkodę gminy Kuźnia Raciborska, celem złożenia zawiadomienia o popełnionym wykroczeniu w Komisariacie Policji w Kuźni Raciborskiej.

W zakresie zgłaszanych propozycji ze strony mieszkańców Osiedla, Zarząd Osiedla nr 1 postanowił skierować do Burmistrza Miasta stosowny Wniosek o zainstalowanie gniazdek na słupach oświetleniowych w ciągu ul. T. Kościuszki i ul. J. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej, uzasadniając potrzebę skorzystania z zasilania, a także Wniosek o zainstalowanie dodatkowej lampy oświetleniowej na istniejącym betonowym słupie ulicznym przy ul. T. Kościuszki w Kuźni Raciborskiej, uzasadniając potrzebę oświetlenia chodnika i skweru pomiędzy blokami nr 1b i nr 3b przy ul. Fornalskiej w rejonie, w którym panuje ciemność.

Zarząd postanowił również skierować Wniosek o skorygowanie wysokości tarczy znaku drogowego "nakaz jazdy z prawej strony znaku" usytuowany w obrębie wysepki skrzyżowania ul. Rudzkiej z ul. Arki Bożka i ulicą Moniuszki w Kuźni Raciborskiej z uwagi, że tarcza znaku powoduje ograniczenie widoczności pojazdom osobowym jadącym od strony ul. Moniuszki w kierunku ul. Arki Bożka.

Po raz kolejny poruszono temat co do nowej strony internetowej Zarządów Osiedli w Kuźni Raciborskiej. W październiku 2015 r. przedstawiciel firmy, której podjął się wykonania strony internetowej sugerował, że strona internetowa może być już aktywna w listopadzie 2015 r. Zastępca Przewodniczącej Zarządu udzielając odpowiedzi na to pytanie poinformował, że za tydzień strona internetowa winna funkcjonować.

Wskutek burzliwej dyskusji na temat wyrażenia opinii co do zawarcia kolejnej umowy najmu nieruchomości na okres lat 3, na której znajduje się ogródek piwny przy ul. Moniuszki w Kuźni Raciborskiej, Zarząd Osiedla nr 1 postanowił wyrazić zgodę na zawarcie umowy wnioskowanej nieruchomości, jedynie na okres jednego roku z możliwością zawarcia umowy na kolejne lata pod warunkiem, że: Wnioskodawca zabezpieczy klientom korzystanie z szaletu miejskiego w godzinach otwarcia ogródka piwnego, zapewni utrzymanie terenu wokół ogródka piwnego w należytej czystości, w tym najbliższego otoczenia przed wejściem do budynku. Zarząd Osiedla nr 1 warunkując zawarcie umowy, zwrócił szczególną uwagę na istniejące warunki sanitarne, które należy niezwłocznie zmienić. Klienci częstokroć swoje potrzeby fizjologiczne załatwiają w pobliskim lesie i krzakach. Wnioskodawca uczestnicząc w tej części posiedzenia zobowiązał się do wybudowania nowego WC, wykonania ogrodzenia i przeprowadzenia całego remontu obiektu.

W trakcie końcowego posiedzenia podniesiono kwestię dot. monitoringu umieszczenia na placu zabaw, poczynienia starań w kierunku sponsoringu piaskownicy (dużej) dla placu zabaw, a także planowanych imprez w rejonie Osiedla.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:                                                                                                                  
Zdzisław Czarnacki