Relacje ze spotkań

Protokół nr 2

Kuźnia Raciborska, 26 stycznia 2016 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska z 26 stycznia 2016 r. (godz. 18:00, MOKSiR).

W czasie posiedzenia obecni:

Krystyna BORUTKO - Przewodnicząca Zarządu
Zdzisław CZARNACKI - Członek Zarządu
Jacek GĄSKA - Członek Zarządu
Krzysztof GROBELNY - Członek Zarządu

Tematem posiedzenia były sprawy dot.:

1. wybór elementów urządzenia zabawowego na plac zabaw,
2. wyasygnowanie wysokości kwoty do ZGKiM na zakup koszy na śmieci oraz ukwiecenie ciągu gazonów w obrębie parkingu ul. Moniuszki w Kuźni Raciborskiej,
3. dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez mieszkańców Osiedla dot.:
- usunięcie przyczepy pozostawionej w związku z zakończeniem sprzedaży pieczywa i wyrobów piekarniczych prowadzonej przy ul. T. Kościuszki w Kuźni Raciborskiej,
- piratów drogowych poruszających się po drodze gminnej - ul. Spokojnej,
- konieczność oznakowania tras rowerowych, w tym kierunku miejscowości i odległości kilometrowej w obszarze leśnym należącym do zasobów leśnych Nadleśnictwa Rudy Raciborskie,
- zmiana organizacji ruchu na ul. Westerplatte w Kuźni Raciborskiej,
4. stanowisko Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska na Wniosek Zarządu Osiedla nr 1 o przedłużenie budowy parkingu przy ul. Moniuszki w Kuźni Raciborskiej.
5. wycinka drzew w lasku przy skrzyżowaniu ul. Świerczewskiego z ul. Działkowców,
6. dalszy ciąg dyskusji nad nową stroną internetową Zarządów Osiedli w Kuźni Raciborskiej.

W zakresie wyboru poszczególnych elementów urządzenia zabawowego, zdecydowano się na zakup takich urządzeń, które posiadają atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. Zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników.

Podjęto decyzję przeznaczenia ZGKiM kwoty 2000,00 zł. na zakup  koszy na śmieci, krzewów, ziemi i kwiatów w celu ukwiecenia gazonów graniczących obręb skweru z parkingiem przy ul. Moniuszki, a także wyposażając w 2 kosze na śmieci (w tym również zagospodarowania placu zabaw w 2 kosze). W przedmiocie przeznaczenia środków finansowych, na rachunek bankowy ZGKiM będących w dyspozycji wyasygnowanych na w/w cel Zarząd Osiedla nr 1 skieruje stosowne pismo do Urzędu Miejskiego.

Odniesiono się również do spraw poruszanych przez mieszkańców Osiedla w przedmiocie skierowania do Burmistrza Miasta wniosku o nakazanie usunięcia przyczepy handlowej, skąd prowadzona była sprzedaż pieczywa przez Piekarnię Kozielski z Wodzisławia Śląskiego, z uwagi na zakończenie z dniem 31 grudnia 2015 r. prowadzenia działalności handlowej, a także Wniosku o zamontowanie progu spowalniającego na granicy posesji nr 5 i nr 7 na ul. Spokojnej w Kuźni Raciborskiej, argumentując piractwem drogowym, jaki częstokroć na tym odcinku drogi się pojawia.

W sprawie dotyczącej tras rowerowych, szlaków, bądź dróg rowerowych znajdujących się na terenie obszaru leśnego, terytorialnego zasięgu działania PGL LP Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, oznakowania leśnymi kierunkowskazami dróg leśnych wraz z kierunkiem miejscowości i wskazaniem jej odległości kilometrowej, również zostanie sporządzony stosowny Wniosek.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji nad rozwiązaniem problemu związanego z zmianą organizacji ruchu na ul. Westerplatte w Kuźni Raciborskiej z uwagi na powstałe trudności przy manewrze wymijania, wskutek zaparkowanych pojazdów wzdłuż jezdni z wykorzystaniem części istniejącego chodnika, postanowiono wystąpić z Wnioskiem o przekształcenie dwukierunkowej ulicy Westerplatte w ulicę o ruchu jednokierunkowym.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 zapoznała z wyrażoną opinią na piśmie przez Komisję Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska, w sprawie Wniosku Zarządu Osiedla nr 1 o przedłużenie budowy istniejącego parkingu przy ul. Moniuszki w Kuźni Raciborskiej, który miałby poprawić stan bezpieczeństwa w rejonie placu targowego, a także poprawić sytuację parkingową mieszkańcom bloku mieszkalnego wielorodzinnego z ul. Kościuszki, gdyż tam również brakuje miejsc parkingowych. Z treści protokołu nr 11 posiedzenia Komisji wynika, że komisja uznała, iż zadanie to może być zrealizowane w 2016 roku w ramach środków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1.

W wyniku podjętej dyskusji, Zarząd Osiedla nr 1 wyraził bezprzedmiotowość uprawnień Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska w przedmiocie dzielenia środków budżetowych, będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1. Przedmiotowa komisja mogła wyrazić swoją opinię w zakresie słuszności czy też zasadności złożonego Wniosku, a tą czynność wyraźnie zaniechała.

Uczestniczące w posiedzeniu Zarządu Osiedle nr 1 jego członkowie - Jacek Gąska i Krzysztof Grobelny, a jednocześnie jako strażacy OSP Kuźnia Raciborska, biorący aktywny udział w rewitalizacji terenu przy ZSO oświadczyli, że od 23 stycznia 2016 r. trwa wycinka drzew, która jest już na ukończeniu. Wycięto blisko 60 szt. drzew. Pozyskane drewno zostanie sprzedane na opał.

W związku z tym, że nadal nowa strona internetowa nie jest aktywna, zobowiązano Przewodniczącą Zarządu Osiedla nr 1 do niezwłocznej interwencji w tej sprawie na szczeblu władz naszego miasta.

Protokołował:
Zdzisław Czarnacki