Relacje ze spotkań

Protokół nr 3

Kuźnia Raciborska, 11 marca 2016 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska z 11 marca 2016 r. (godz. 17:00, MOKSiR).

W czasie posiedzenia obecni:

Krystyna BORUTKO - Przewodnicząca Zarządu
Bartosz KOZINA - Zastępca Przewodniczącej Zarządu
Zdzisław CZARNACKI - Członek Zarządu
Krzysztof GROBELNY - Członek Zarządu
Małgorzata KOSTKA - Członek Zarządu
Jacek GĄSKA - nieobecny usprawiedliwiony

W proponowanym porządku posiedzenia będą sprawy dotyczące:

1. wybranie najkorzystniejszej oferty do zakupu elementów urządzenia na plac zabaw;
2. przygotowanie materiałów do sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska za rok 2015 na zebranie z mieszkańcami Osiedla zaplanowanego na 15 marca 2016 r. godz. 17:00;
3. wyrażenie opinii Zarządu co do potrzeby rozszerzania ilości członków Zarządu Osiedla w czasie Zebrania w miejsce przyjętej rezygnacji jednego członka zarządu;
4. dyskusja nad sprawami zgłaszanymi przez mieszkańców Osiedla dot.:
- utrudnienia dojazdu służb ratowniczych do bloku mieszkalnego przy ul. Świerczewskiego 1a i dostawy towaru do punktów handlowych z uwagi na parkowanie samochodów osobowych;
- w sprawie zapadającego się podłoża przy ścianie bloku mieszkalnego przy ul. Kościuszki nr 5 na wysokości klubu "Bezpieczna Przystań";
5. podziękowanie ze strony Przewodniczącej członkom zarządu za pracę prowadzoną przy wypełnieniu wnętrz gazonów ziemią przywiezioną bezpłatnie przez firmę HENLAX II Janusza Lasaka z Kuźni Raciborskiej.

Zarząd Osiedla nr 1 w trakcie posiedzenia podjął ostateczną decyzję co do wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert, którymi dysponował. Poczynił również starania w kierunku zakupu poszczególnych elementów urządzenia zabawowego, której całkowity koszt wynosi 15,657 zł. brutto. Wybrana oferta to: firma "Magiczna Tęcza" Papowo Toruńskie gm. Łysomice.

W dalszej części posiedzenia odniesiono się do materiałów sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla nr 1 za rok 2015. Przygotowany został zakres spraw do poruszenia na zebraniu. Do projektu sprawozdania uwzględniono sprawy rozliczenia się ze środków finansowych będących w dyspozycji Zarządu, w tym dokonane zakupy, co zrobiono, co wykonano z planowanych zadań budżetowych, jakie zostały przedłożone zadania do wykonania w roku 2016, czego nie udało się wykonać oraz planowane zadania przez Zarząd Osiedla na rok 2016. Uwzględniono zreferowanie Wniosków w krótkim ich zarysie, jakie zostały sporządzone i przekazane do Burmistrza Miasta, z uwzględnieniem sposobu ich dalszego postępowania. Wnioski, wraz z ich szerokim uzasadnieniem znajdują się na stronie internetowej jednostki pomocniczej Zarządu Osiedla "Osiedle nr 1" i każdy zainteresowany może się z nimi zapoznać.

W czasie dyskusji nad ewentualnym rozszerzeniem składu członków zarządu wyrażono opinię, że nie ma takiej potrzeby jego rozszerzania. Zgodnie ze Statutem Jednostki Pomocniczej Gminy Kuźnia Raciborska "Osiedle nr 1" uchwalony 9 października 2002 r. przez Radę Miejską, wymagana ilość minimum to 5+1 obecnie jest zachowana. Niemniej jednak to mieszkańcy Osiedla będą mieli decydujący głos, ponieważ w czasie zebrania z mieszkańcami są oni organem uchwałodawczym. W czasie rocznej sprawozdawczości stwierdzono, że zadania główne zostały w pełni wykonane na rzecz dobra mieszkańców, dzięki pracowitości i dyspozycyjności Zarządu.

Zarząd Osiedla stwierdził, że w zakresie utrudnienia dojazdu służb ratowniczych do bloku mieszkalnego przy ul. Świerczewskiego nr 1a, a także utrudnienia kierowcom dowożącym towar do kiosku i kwiaciarni z uwagi na parkowane samochody na alejce, przez który prowadzi główny wjazd, Zarząd Osiedla nr 1 uznał, że dla rozwiązania istniejącego problemu, z którym zwrócił się również przedstawiciel Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Pan Józef Wierzchowski jest umieszczenie od strony ul. Świerczewskiego tablicy informacyjnej "zakaz parkowania na czas dłuższy niż 15 minut". Rozwiązanie w ten sposób będzie racjonalne i korzystne niż do tej pory.

Skorzystają mieszkańcy bloku mieszkalnego przy ul. Świerczewskiego nr 1a, ponieważ nie będzie utrudnień dla służb ratowniczych m. in. pogotowia i punktów handlowych, którym dowożony jest towar. Klienci poruszający się pojazdem mechanicznym będą mogli zatrzymać się na czas nie dłuższy niż 15 minut, a także nie będzie niszczona zieleń z przyległego skweru, ponieważ na nim częściowo parkowane są pojazdy. Z poczynionych ustaleń wynika, że nieruchomością gruntu zarządza gmina. Postanowiono w tej sprawie zwrócić się z wnioskiem do Burmistrza Miasta.

Skierowano wniosek do Burmistrza Miasta w sprawie zapadającego się podłoża betonowego w dwóch miejscach przy ścianie bloku mieszkalnego przy ul. Kościuszki nr 5 na wysokości klubu "Bezpieczna Przystań". W tej sprawie do Zarządu zwrócili się mieszkańcy, a także Chrześcijańskie Stowarzyszenie "Bezpieczna Przystań". Istniejąca sytuacja stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi starszych, stąd też reakcja Zarządu była niezwłoczna i stała się bezdyskusyjna, wyrażając pozytywnie się w tej sprawie.

W końcowej części posiedzenia przewodnicząca Zarządu w ramach podziękowania odniosła się do członków Zarządu, którzy pracowali przy gazonach, uzupełniając ich wnętrze ziemią bezpłatnie przywiezioną przez firmę HENLAX II Janusza Lasaka z Kuźni Raciborskiej, któremu również zostało zamieszczone podziękowanie na stronie internetowej.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował:
Zdzisław Czarnacki