Relacje ze spotkań

Sprawozdanie za rok 2015

Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska za rok 2015.

W czasie Zebrania Mieszkańców w sali widowiskowej MOKSiR Kuźnia Raciborska z 15 marca 2016 r. przewodnicząca Zarządu Krystyna BORUTKO, przedstawiła co następuje:

W minionym 2015 roku odbyło się 11 zebrań Zarządu Osiedla nr 1; ponadto 2 dodatkowe spotkania Zarządu w ZGKiM u dyr. Ciuberka. Zarząd Osiedla spotkał się również z mieszkańcami bloku przy ul. Rudzkiej. Do Zarządu Osiedla również wpłynęło 5 Wniosków w sprawie opinii dotyczących dzierżawy i zakupu działek oraz pochylni dla osoby niepełnosprawnej. Wnioski te Zarząd Osiedla w pierwszym przypadku (chodziło o dzierżawę) zaopiniował negatywnie, a w pozostałych przypadkach pozytywnie.

Z propozycji, jakie Zarząd Osiedla wniósł do budżetu Gminy na 2015 r. zrealizowano:
1. Modernizacja skwerku ul. Bema-Moniuszki - wybudowano parking.
2. Wycinka drzew w lasku koło szkoły.

Za kwotę 22.950 zł, jaką Zarząd Osiedla miał do dyspozycji w 2015 r. zakupiono:
- sprzęt do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna za kwotę 5.180 zł;
- ogrodzenie na plac zabaw za kwotę 5.481 zł;
- gazony, które zostały ustawione przez Zarząd Osiedla przy parkingu samochodowym pomiędzy ul. Moniuszki a Bema 5 za kwotę 1.516 zł;
- ławki 3 szt. na kwotę 1.980,30 zł;
- kwotę 436,65 zł przeznaczono na uruchomienie strony internetowej;
- dofinansowano zespół taneczny mażoretek na ich prośbę w kwocie 750 zł;
- na ul. Piaskowej zostały ustawione 2 ławki, na które za kwotę 264,95 zł Zarząd zakupił deski i je wyremontował;
- zakupione zostały rośliny do gazonów przy ul. Rudzkiej - przystanek autobusowy za kwotę 486 zł;
- dla OSP zostały zakupione siekierki i łańcuchy na kwotę 954,77 zł;
- zakupiliśmy świąteczne oświetlenie w kwocie 1.950 zł, które zostało zamontowane na rogu ul. Moniuszki i wzdłuż ul. Świerczewskiego;
- do ZGKiM została przekazana kwota 3.760,62 zł na zakup: koszy na śmieci, kory na duży klomb, ziemi, kwiatów, trawy i dofinansowanie do rabatek;

Zarząd Osiedla interweniował na Policji w sprawach popełnionych wykroczeń o charakterze porządkowym, mieniu, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji zgłaszanych przez mieszkańców Osiedla.

- 6 stycznia 2016 r. Zarząd Osiedla nr 1 i Zarząd Osiedla "Stara Kuźnia" w kościele parafialnym zorganizował koncert kolęd, a 18 lipca 2015 r. również w "Dębinie" festyn odpustowy. Korzystając z zaproszenia w moim imieniu, członek Zarządu 7 czerwca 2015 r. uczestniczył w uroczystościach uczczenia 210-lecia szkolnictwa w Kuźni Raciborskiej, podczas którego odbyło się spotkanie nauczycieli - emerytów.
- 30 sierpnia 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego stadionu wraz z festynem pn. "Pożegnanie Lata", na którym to Zarząd Osiedla nr 1 wręczył strażakom z OSP zakupione siekierki i łańcuchy.
- 22 października 2015 r. w USC przewodnicząca Zarządu Krystyna Borutko wzięła udział w uroczystości 50-lecia pożycia par małżeńskich z terenu gminy.
- 6 grudnia Zarząd Osiedla nr 1 z Zarządem Osiedla "Stara Kuźnia" i strażakami z OSP zorganizowały Mikołaja dla naszych milusińskich (maluchów) wręczając im przygotowane przez Zarządy słodycze.

Do budżetu na rok 2016 Zarząd Osiedla zaproponował:

1. Wykonanie chodnika jednostronnego przy ul. Spokojnej;
2. Wymiana chodnika przy bloku ul. Moniuszki 6;
3. Wymiana chodnika przy bloku ul. Arki Bożka 22-28;
4. Budowa parkingu przy ul. Kościuszki 9-11;
5. Wyremontowanie chodnika od bloku Bema 5 do Świerczewskiego 10;

W tym roku (2016) Zarząd Osiedla ma do dyspozycji kwotę w wysokości 24.760 zł.
Za tę kwotę Zarząd zaproponował zakup sprzętu na plac zabaw pod górką na kwotę 15.700 zł, postawienie ogrodzenia na plac zabaw za kwotę 2.500 zł, 2.000 zł przekazano do ZGKiM na zakup zieleni i koszy na śmieci, 1.230 zł zostało przekazane za uruchomienie nowej strony internetowej.

Ze środków, które posiadamy w MOKSiR, planujemy w tym roku również wykorzystać je na imprezy organizowane w ramach: Dnia Dziecka, otwarcie placu zabaw, który planujemy na 21 maja 2016 r. o godz. 16:00, Mikołaja, który w minionym roku cieszył się bardzo dużą popularnością i zakończył się wielkim sukcesem.

Następnie przewodnicząca Zarządu zwróciła się do członka Zarządu Zdzisława Czarnackiego o zreferowanie treści Wniosków, jakie Zarząd Osiedla skierował do Burmistrza Miasta i innych podmiotów gospodarczych.
Zdzisław Czarnacki na wstępie przed zreferowaniem Wniosków stwierdził następująco:

W minionym okresie sprawozdawczym podejmowaliśmy sprawy związane z realnymi potrzebami mieszkańców Osiedla.
Zakładane do realizacji główne cele zostały osiągnięte.
Poruszane sprawy były poważnie traktowane, poddawane do dyskusji w czasie posiedzeń. Decyzje były podejmowane kolektywnie przy działaniach wspólnie inicjowanych, również przez sam Zarząd Osiedla.
Dzisiaj podczas wspólnego spotkania zobowiązani jesteśmy Państwu przynajmniej w krótkim zarysie zreferować Wnioski, 0porządzone i skierowane do Burmistrza Miasta, bądź do zainteresowanych podmiotów gospodarczych.

1. Wniosek o uzupełnienie 16 brakujących tablic z nazwami ulic w rejonie Osiedla 1   
- zadanie zostało wykonane, a prawidłowe oznakowanie ulic przyspieszy dotarcie służb ratunkowych na miejsce.

2. Wniosek o spowodowanie zamieszczenia na tablicy ogłoszeń Osiedla informacji zawierającej procedury postępowania w przypadku napotkania schorowanej dzikiej zwierzyny. Wydarzył się taki incydent w sobotę, z konającą sarną w pobliżu bloku mieszkalnego, gdzie praktycznie zawiodły wszystkie służby.
- informacja taka zamieszczona została na tablicy ogłoszeń Osiedla.

3. Wniosek o przeprowadzenie remontu zdewastowanej ściany śmietnika usytuowanego na wysokości posesji nr 7 przy ul. Spokojnej; groziło niebezpieczeństwem.
- śmietnik został wyremontowany, a jego remont zapewnił lepszą estetykę i bezpieczeństwo dzieciom, które w lecie nieraz w obrębie śmietnika bawiły się w chowanego.

4. Wniosek o likwidację piaskownicy usytuowanej przy ul. M. Fornalskiej nr 5
- piaskownicę zlikwidowano, nie spełniała wymaganych kryteriów sanitarnych.

5. Wniosek o wycięcie kilkudziesięcioletniego drzewa liściastego z gatunku topola, rosnącego na wysokości bloku mieszkalnego przy ul. Rudzkiej 46.
- drzewo zostało wycięte, stanowiło zagrożenie dla bloku i jego mieszkańców.

6. Wniosek o przeprowadzenie przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych w blokach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez ZGKiM.
- chodziło nam o przeprowadzenie kontroli przed sezonem grzewczym w zakresie: przeprowadzenia oceny stanu technicznego instalacji przewodów kominowych, czy nie ma utrudnień na klatkach schodowych, poddaszach i przejściach piwnicznych w czasie akcji ratowniczej, a także piwnic pod kątem przechowywania motocykli, skuterów, motorowerów oraz materiałów łatwopalnych. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej podpisał umowę z zarządcą budynków mieszkalnych i to na nim jako zarządcy ciąży w świetle obowiązującego prawa obowiązek dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, czyli taką kontrolę przeprowadzać.

7. Wniosek o remont chodnika osiedlowego długości ok. 48 m. usytuowany od strony ul. Kościuszki w kierunku bloku mieszkalnego na ul. Fornalskiej 1b.
- przy niewielkich opadach deszczu tworzy się rozlewisko i nie można przejść.
- z udzielonej odpowiedzi wynika, że zadanie zostanie wpisane do planu potrzeb do wykonania w latach następnych.

8. Wniosek o wycinkę całkowicie obumarłego kilkudziesięcioletniego drzewa z gatunku topola, znajdującego się pomiędzy blokami przy ul. Fornalskiej. 1a i 3a.   
- drzewo zostało wycięte, groziło zawaleniem, brakiem estetyki.

9. Wniosek o remont chodnika osiedlowego długości ok. 20 m. usytuowanego pomiędzy blokami na ul. Kościuszki 7b a 9b. Jest zdeformowany; należy wykonać podsypkę i na nowo go ułożyć.
-  z udzielonej odpowiedzi wynika, że zadanie zostanie wpisane do planu potrzeb do wykonania w latach następnych.

10. Wniosek o wycięcie drzew liściastych z gatunku wierzba szt. 2 i jarzębiny szt. 1, przy ul. Kościuszki 7b i 9b; przyziemna część prawie całkowicie spróchniała - groziło zawaleniem.
- drzewa zostały wycięte.

11. Wniosek o czyszczenie 14 całkowicie zamulonych studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej, usytuowanych w rejonie Osiedla (Nowotki, Findera, Moniuszki, Fornalskiej, Westerplatte, Kościuszki, Bema i Świerczewskiego).
- z odpowiedzi wynika, że udrożnienie zamulonych studzienek będzie wykonywane systematycznie w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych do końca 2015 r.

12. Wniosek o wykonanie chodnika jednostronnego na ul. Spokojnej, utwardzenie podłoża drogi dojazdowej do dwóch śmietników i przedłużenie istniejącego chodnika przy ul. Moniuszki (były 2 wnioski).
- z odpowiedzi na Wniosek mieszkańców z 2014 r., pod którym podpisało się prawie 50 mieszkańców wynika, że prośba zostanie rozpatrzona w późniejszym terminie.
- natomiast z odpowiedzi na wniosek Zarządu Osiedla z 2015 r. wynika, że nie mogę zagwarantować, że realizacja wnioskowanego zadania odbędzie się w przyszłym roku budżetowym.

13. Wniosek o przycinkę korony drzew liściastych z gatunku akacja, rosnące na skwerze przy bloku mieszkalnym na ul. Kościuszki nr 5.
- korony drzew zostały przycięte, wysokie odrosty były połamane i suche.

14. Wniosek o zabezpieczenie ścianki elewacyjnej śmietnika przed jej zawaleniem; usytuowany przy ul. Krasickiego. ścianka elewacyjna z kamienia dekoracyjnego rozszczelniła się od ściany nośnej.
- Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowoczesna" wykonała remont.

15. Wniosek o przedłużenie budowy parkingu na 16 miejsc postojowych od strony istniejącego parkingu przy placu targowym na ul. Moniuszki. Budowa parkingu rozwiązałaby sytuację z parkowaniem pojazdów z bloków mieszkalnych przy ul. Kościuszki nr 1, w części 2 i 3, a także z ul. Moniuszki nr 8. Polepszyłby się stan bezpieczeństwa z parkowaniem pojazdów w rejonie placu targowego (zwłaszcza w sobotę).
- z odpowiedzi wynika, że nie mogę zagwarantować, że realizacja odbędzie się w przyszłym roku budżetowym. Natomiast Komisja Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska w wyrażonej opinii uznała, że zadanie to może być zrealizowane w 2016 r. w ramach środków będących w dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1. W  czasie posiedzenia, Zarząd Osiedla nr 1 wyraził bezprzedmiotowość uprawnień tej Komisji w przedmiocie dzielenia środków budżetowych, będących w dyspozycji Zarządu Osiedla, podkreślając, że Komisja mogła wyrazić swoją opinię jedynie w zakresie słuszności czy też zasadności złożonego wniosku.

16. Wniosek o przeprowadzenie konserwacji osłon i drzwiczek tabliczek bezpiecznikowych w słupach betonowych lamp ulicznych w rejonie Osiedla. Chodzi konkretnie o 4 punkty przy ul. Świerczewskiego i Arki Bożka celem zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Występujące ubytki betonu w obrębie wnęk, narażają dzieci ciekawskich na niebezpieczeństwo - mogą włożyć tam rękę.
- gmina wniosek skierowała do firmy TAURON.

17. Wniosek o naprawę nawierzchni bitumicznej wjazdu na parking w stronę kompleksu handlowego nr 2 (Delikatesy Centrum) przy ul. Świerczewskiego (dziury, brak estetyki)
- z  odpowiedzi wynika, że remont wjazdu zostanie wykonany w miarę posiadanych środków budżetowych, do końca 2015 r.

18. Wniosek o prawidłowe oznakowanie ul. Działkowców ze skrzyżowaniem z ul. Raciborską i ul. Świerczewskiego. Umieszczone są tam znaki "zakazu skrętu w lewo i prawo" oraz ostrzegawcze "odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym".
- brak odpowiedzi na wniosek.

19. Wniosek o spowodowanie przeprowadzenia remontu ściany elewacyjnej budynku przy ul. Świerczewskiego 2, gdzie znajdował się "Manhattan". Po zdemontowanej półkabinie telefonicznej występują ubytki farby, brak estetyki. Obiekt ten należy do zasobów Spółdzielni Handlowo Produkcyjnej "Samopomoc Chłopska".
- brak odpowiedzi na wniosek.

20. Wniosek o przycięcie gałęzi drzew liściastych gatunku dąb, rosnących w obrębie skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Świerczewskiego i Moniuszki z ul. Gen. Bema; gałęzie ograniczały oświetlenie jezdni z lampy ulicznej, gniazdek, z których można było skorzystać z zasilania w związku z podjętymi wówczas staraniami zakupu przez Zarząd Osiedla elementów dekoracyjnych bożonarodzeniowych.
- gałęzie przycięto.

21. Wniosek o skorygowanie wysokości tarczy znaku drogowego "nakaz jazdy z prawej strony znaku" usytuowanego w obrębie wysepki skrzyżowania ul. Rudzkiej z ul. Arki Bożka. Tarcza znaku ogranicza pole widoczności wjazdu na drogę z pierwszeństwem przejazdu od strony ul. Moniuszki w kierunku ul. Arki Bożka.
- gmina skierowała wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

22. Wniosek o zainstalowanie gniazdek na słupach oświetleniowych w ciągu ul. Kościuszki i  Krasickiego, celem wykorzystania z nich zasilania w montowanych następnie elementach dekoracyjnych.
- gmina skierowała wniosek do firmy TAURON.

23. Wniosek o zainstalowanie dodatkowej lampy oświetleniowej na istniejącym betonowym słupie ulicznym przy budynku mieszkalnym nr 2 na ul. Kościuszki. Potrzeba oświetlenia chodnika i skweru z ławkami, panuje ciemność, będzie bezpieczniej.
- gmina skierowała wniosek do firmy TAURON.

24. Wniosek o skierowanie do Komisariatu Policji zawiadomienia o popełnionym wykroczeniu w noc sylwestrową przez nieznanego sprawcę, polegającego na zniszczeniu tablic z nazwą ul. Świerczewskiego, Moniuszki i Fornalskiej, umieszczonych w obrębie skrzyżowania, a następnie dokonanie ich kradzieży na szkodę Gminy Kuźnia Raciborska.
- brak odpowiedzi na wniosek.

25. Wniosek o usunięcie przyczepy handlowej do sprzedaży pieczywa i wyrobów cukierniczych pozostawionej przy ul. Kościuszki w związku z zakończoną działalnością gospodarczą z 31 grudnia 2015 r.
- wniosek z lutego bieżącego roku.

26. Wniosek o zamontowanie progu spowalniającego na granicy posesji nr 5 i nr 7 ul. Spokojnej z uwagi na występujący problem piractwa drogowego, jaki się pojawił.
- wniosek z lutego bieżącego roku.

27. Wniosek o oznakowanie tras rowerowych leśnymi kierunkowskazami dróg leśnych w większości skrzyżowań, wraz z kierunkiem miejscowości i wskazaniem jej odległości kilometrowej na terenie kompleksu leśnego, obrębie Kuźni i Rud Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.
- wniosek z lutego bieżącego roku.

28. Wniosek o dokonanie zmian organizacji ruchu - przekształcenie dwukierunkowej ulicy Westerplatte w ulicę jednokierunkową, z jednoczesnym umieszczeniem tabliczki pod tarczą znaku w jej obu kierunkach "nie dotyczy rowerów jednośladowych". Korzyści będą takie, że prawy pas od strony wjazdu wykorzystany zostanie do parkowania kilkunastu pojazdów.
- wniosek z marca bieżącego roku - nie obejmuje okresu sprawozdawczego.

29. Wniosek o przeprowadzenie remontu nawierzchni utwardzonej zapadającej się przy ścianie frontowej usytuowanej na wysokości klubu "Bezpieczna Przystań" na ul. Kościuszki nr 5 w Kuźni Raciborskiej.
- wniosek z marca bieżącego roku - nie obejmuje okresu sprawozdawczego.

Czego nie udało nam się zrobić?
Wiosną 2015 r. podjęliśmy działania w zakresie podniesienia estetyki klatek schodowych bloków mieszkalnych, zapomnianych przez ostatnie lata. Chodziło konkretnie o ich remont - malowanie. Podejmowaliśmy próbę zainicjowania osobom zalegających w płaceniu czynszu, możliwości jego odrobienia. Ostatecznie ustalono, że na umowę o dzieło można będzie taki remont przeprowadzić. Zarząd wskazał taką osobę, która mogła podjąć się tej inicjatywy. Osoba ta nie wyraziła zgody. Podtrzymujemy nadal tę propozycję i zachęcamy do odpracowania czynszu tą drogą. Informację zamieścimy na stronie internetowej.

Aktualnie odświeżyliśmy swoją nową stronę internetową (www.kuzniarac.pl), która nie jest jeszcze wykorzystana na miarę swojego potencjału. Została przekazana Zarządowi Osiedla do administrowania i promowania idei Osiedla. W niej można zapoznać się z naszymi wnioskami, poznać skład rady, relacje ze spotkań, galerię zdjęć, ogłoszenia, kontakt.

Źle się stało i niedobrze się dzieje, że wśród radnych wybranych przez mieszkańców Kuźni Raciborskiej, nie ma nikogo w składzie Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska. Kilka naszych wniosków było inwestycyjnych i nie chcielibyśmy, aby o losach potrzeb naszych mieszkańców Osiedla zaczęli decydować ci, co nie powinni.
Powiem wprost - cały skład komisji wywodzi się z terenów wiejskich.

Cieszę się natomiast, że w Kuźni Raciborskiej mieszka Pan Burmistrz i to Pan Burmistrz z racji zajmowanego stanowiska podejmuje ostateczną decyzję. Nadal na niego liczymy, a za wsparcie w realizacji planów i zamierzeń w rozwiązywaniu wspólnych problemów w tym podejmowane do tej pory działania na rzecz Osiedla, naszego miasta, bo - jak widać ostatnio - w kierunku zmian coś drgnęło, coś się zmienia. Wyrażamy serdeczne podziękowanie!

Na koniec niech mi wolno w obliczu tu obecnych mieszkańców, powtórzyć słowa Burmistrza Miasta Mikołowa, który ostatnio poprzez środki społecznego komunikowania zaapelował do swoich mieszkańców - dzwońcie, gdy ktoś łamie prawo, chodzi o wandalizm, to nie jest donosicielstwo, ale postawa obywatelska i dbanie o własne miasto, w którym żyjemy. Osobiście się pod tymi słowami podpisuję, zresztą nie czynię to pierwszy raz.

Przytoczyłem te słowa celowo i świadomie. Na naszym Osiedlu - jak wynika z treści wniosku do Policji - zniszczono, a następnie skradziono tablicę oznakowania nazwy ulic. Do dzisiaj ulica Świerczewskiego, która jest ulicą newralgiczną - od nocy sylwestrowej nie posiada tablicy z jej nazwą.

Przedwczoraj jeden z mieszkańców Osiedla zadał mi pytanie: "A ile z tego masz, ile płacą?". Oświadczam Państwu, że członkowie Zarządu Osiedla nr 1 wykonują swoją pracę społecznie, za darmo, nie pobierają żadnych diet. Muszą być aktywni, pracowici i dyspozycyjni.

Zarząd Osiedla działa jako ciało doradcze dla Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej. Nasze opinie, decyzje nie są obowiązujące dla Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej.

Podczas tej nowej kadencji przywrócone zostały częściowo korzenie Statutu, który jeszcze poniekąd obowiązuje z roku 2002.

Dzisiaj spostrzegam, że statut należy zmienić, udoskonalić do realnych potrzeb mieszkańców. Musi być zachowana większa transparentność. Obecna formuła działania Zarządu Osiedla napotyka na błędy w rozwiązywaniu problemów jego mieszkańców.

Zarząd Osiedla w niedalekiej przyszłości zamierza przygotować zmiany do Statutu i przedłożyć go Radzie Miejskiej do dalszego załatwienia.

Dziękuję.