Relacje ze spotkań

Protokół nr 4

Kuźnia Raciborska, 1 kwietnia 2016 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska z 1 kwietnia 2016 r. (godz. 16:00, MOKSiR).

W czasie posiedzenia obecni:

Krystyna BORUTKO - Przewodnicząca Zarządu
Bartosz KOZINA - Zastępca Przewodniczącej Zarządu
Zdzisław CZARNACKI - Członek Zarządu
Małgorzata KOSTKA - Członek Zarządu
Sabina CHROBOCZEK-WIERZCHOWSKA - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. termin wykonania montażu ogrodzenia placu zabaw
2. dyskusja nad zakupem ilości ziemi pod ukwiecenie gazonów, a także jego zakup i nasadzenie
3. linowa zjeżdżalnia na placu zabaw - do naprawy
4. propozycja o dodatkowe 1000 zł przeznaczyć do ZGKiM na ukwiecenie terenu
5. akceptacja treści protokołu z posiedzenia Zarządu z 11.03.2016 r. i treści Sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla nr 1 za rok 2015 do umieszczenia ich na nowej stronie internetowej
6. dyskusja nad sprawami bieżącymi:
- skorygowano wysokość tarczy znaku;
- przeprowadzono remont ściany szczytowej ocieplającej blok przy ul. Świerczewskiego 8d;
- wykonano chodnik przy ul. Świerczewskiego.
7. zgłoszone przez mieszkańców Osiedla sprawy dot.:
- zanieczyszczonej lewej strony jezdni ul. S. Moniuszki od strony skrzyżowania z ul. Spokojną do skrzyżowania z ul. Nowotki;
- potrzeba wykonania prac remontowo-konserwatorskich murku z kamienia dekoracyjnego przy ul. Arki Bożka;
- zanieczyszczona nieruchomość w obrębie posesji położonej przy ul. Spokojnej nr 1;
- niedoświetlona jezdnia o ruchu jednokierunkowym w ciągu  ul. Gen. Bema;
- propozycja wycięcia drzewa jarzębiny przy bloku mieszkalnym nr 5 ul. Gen. Bema,
8. dyskusja nad złym parkowaniem samochodów osobowych w rejonie Osiedla, a szczególnie na terenach zielonych, trawnikach, skwerach
9. informacja o budowie chodnika przy ul. Moniuszki 8
10. inne sprawy poruszane przez członków Zarządu Osiedla.

Uzgodniono, że realizacja montażu ogrodzenia wokół placu zabaw została określona w terminie od 2-10 maja 2016 r. Montaż ogrodzenia wykonają strażacy z OSP Kuźnia Raciborska. Osobą odpowiedzialną za całokształt montażu będzie Krzysztof GROBELNY.

Postanowiono zakupić 3 worki ziemi o poj. 80 l oraz krzewy ozdobne tzw. miniaturki do 34 szt. gazonów usytuowanych na granicy parkingu i skweru przy ul. S. Moniuszki i Gen. Bema, a także w obrębie skrzyżowania ul. S. Moniuszki, Rudzkiej i Arki Bożka. Nasadzeniem krzewów ozdobnych zajmą się uczniowie klasy V "b" z ZSO Kuźnia Raciborska pod kierownictwem nauczycielki przyrody pani Marzenny Buławy.

W zakresie uszkodzonej linowej zjeżdżalni, która znajduje się na placu zabaw przy ul. J. Krasickiego uzgodniono, że o jego naprawę Zarząd Osiedla zwróci się do  OSP Kuźnia Raciborska.

Natomiast co do przekazania dodatkowej kwoty 1000,00 zł do ZGKiM na ukwiecenie terenu, pomimo posiadania już niewielkich środków finansowych będących w dyspozycji Zarządu Osiedla wyrażono zgodę, akcentując potrzebę podniesienia estetyki Osiedla.

Zarząd Osiedla pozytywnie zaakceptował treść Protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla z 11 marca 2016 r. co do jego treści przed umieszczeniem go na stronie internetowej, a także co do treści Sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla nr 1 za rok 2015 upubliczniony na Zebraniu Mieszkańców 15 marca 2016 r.

W ramach dyskusji nad sprawami bieżącymi odniesiono się do spraw już wykonanych m. in.:

1. z Wniosku Zarządu Osiedla została skorygowana tarcza znaku znajdującego się w obrębie skrzyżowania ul. S. Moniuszki, Arki Bożka i Rudzkiej - podwyższając ją do niezbędnej wysokości przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
2. przeprowadzono remont ściany szczytowej ocieplającej blok mieszkalny wielorodzinny przy ul. Świerczewskiego nr 8d z uwagi na stwierdzone i zgłoszone ustnie do ZGKiM przez Zarząd Osiedla nr 1 jej pionowe rozszczelnienie, co mogło by skutkować w niedalekiej przyszłości zawaleniem.  
3. 21 marca 2016 r. uczestnicząca przy odbiorze wybudowanego chodnika przy ul. Świerczewskiego Przewodnicząca Zarządu Osiedla stwierdziła, że chodnik został wybudowany bardzo rzetelnie, w krótkim czasie. Mieszkańcy nie odczuli żadnych uciążliwości, wręcz są bardzo zadowoleni z firmy wykonującej to zadanie.    

W odniesieniu do pkt. 7 Zarząd Osiedla postanowił skierować Wniosek do ZGKiM o oczyszczanie jezdni ul. S. Moniuszki w Kuźni Raciborskiej z jej lewej strony patrząc od skrzyżowania z ul. Spokojną do skrzyżowania z ul. Nowotki, ponieważ ten odcinek jezdni przylega bezpośrednio do nieruchomości komunalnej i był w poprzednich latach utrzymywany w czystości, a od roku zaniechano jego sprzątania. Zaakcentować w treści Wniosku, aby ten odcinek jezdni sprzątać w ograniczonym zakresie, wystarczy raz lub dwa razy na miesiąc.

Postanowiono również zwrócić się z prośbą do Prezesa Zarządu Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej "Samopomoc Chłopska" w Kuźni Raciborskiej o wykonanie odczyszczenia lica kamieniarki muru znajdującego się wzdłuż ciągu kompleksu handlowego Lewiatan - Ariel przy ul. Arki Bożka w Kuźni Raciborskiej, kierując stosowny Wniosek. Istniejący murek z kamienia dekoracyjnego uległ zniszczeniu. Brak jest estetyki. Zarząd Osiedla złoży również drugą propozycję i wystąpi w treści Wniosku o likwidację w części lub całości przedmiotowej infrastruktury po to, aby przekształcić skwerek na parking, gdyż brakuje miejsc parkingowych klientom i dostawcom towaru. Z uwagi, że zarządcą skweru jest w/w podmiot gospodarczy, Zarząd Osiedla pozostawia tę sprawę do załatwienia we własnym zakresie.

Zarząd Osiedla nr 1 realizując swoje zadania w zakresie porządku i estetyki miasta stwierdzając fakt występującego zanieczyszczenia gruntu przyległego do nieruchomości zabudowanej przy ul. Spokojnej nr 1, postanowił również zwrócić się z Wnioskiem do Burmistrza Miasta o nakazanie, bądź też podjęcie działań mających na celu wyegzekwowanie na właścicielu posesji, do uprzątnięcia zaśmieconego gruntu położonego w obrębie nieruchomości. Obowiązek utrzymania czystości w obrębie tejże nieruchomości ciąży na właścicielu nieruchomości, niezależnie czy właściciel nieruchomości zamieszkuje czy też nie.

Co do nieoświetlonej jezdni ul. Gen. Bema Zarząd Osiedla nr 1 w wyniku przeprowadzonej lustracji terenu w porze nocnej stwierdził, że odcinek jezdni o ruchu jednokierunkowym o długości około 100 metrów w ciągu ul. Gen. Bema patrząc od wysokości ściany szczytowej budynku mieszkalnego 10d należącego do ul. Świerczewskiego w stronę skrzyżowania z ul. Świerczewskiego istotnie wymaga doświetlenia. Jezdnia z obu jej stron nie posiada chodnika. W obrębie nieoświetlonego odcinka jezdni znajduje się przylegający do jezdni parking. Na odcinku tej drogi odbywa się duże natężenie ruchu pojazdów, jak również i pieszych. Dlatego też Zarząd Osiedla dla rozwiązania istniejącego problemu widzi potrzebę umieszczenia dodatkowego słupa betonowego i zainstalowania na nim lampy oświetleniowej, poprawi to znacznie stan bezpieczeństwa w tej okolicy. Skierowanie stosownego Wniosku do Burmistrza Miasta jest jak najbardziej zasadne.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla oświadczyła, że mieszkańcy bloku mieszkalnego nr 5 przy ul. Gen. Bema zwrócili się do niej z prośbą, aby rosnące drzewo liściaste z gatunku jarzębina pomiędzy klatką schodową bloku nr b i c usunąć. Mieszkańcy bloku twierdzą, że drzewo zaczyna deformować przyległy do pnia chodnik. Kształt i wygląd drzewa nie odpowiada istniejącej aranżacji ukwieconego skweru, wręcz przeciwnie - jego usunięcie poprawi estetykę przy osiedlowym bloku. Uzgodniono, że odpowiedni Wniosek o wycięcie drzewa zostanie sporządzony do Burmistrza Miasta.

W dalszej części posiedzenia poruszono temat złego parkowania samochodów w rejonie Osiedla. Pojazdy mechaniczne częstokroć parkowane są z naruszeniem obowiązującego prawa, między innymi: na chodnikach, na zieleńcach i trawnikach przeznaczonych do użytku publicznego. Roślinność jest niszczona, uszkadzana. Sam fakt braku miejsc parkingowych nie usprawiedliwia tego stanu rzeczy zważywszy, że kilkadziesiąt metrów dalej od zaparkowanego samochodu na skwerze zielonym, usytuowany jest parking, na którym w istocie znajdują się również i wolne miejsca. Sytuacja taka wymaga interwencji służb porządkowych. W tym kierunku postanowiono zwrócić się do Policji, aby podjęła skuteczne działania w zakresie ujawniania i zwalczania tej kategorii wykroczeń.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla poinformowała, że za kilka dni ruszy przebudowa chodnika przy ul. S. Moniuszki nr 8 . Nastąpi wymiana kostki. Podłoże nawierzchni chodnika zostanie podwyższone, gdyż na istniejącym chodniku stoi woda, występują nierówności i płytki są prawie w całości zniszczone i połamane.

Zreferowano informację przedstawioną przez mieszkańca Osiedla, który poruszył sprawę wyłudzania pieniędzy jako datki od mieszkańców z domków jednorodzinnych, które miało miejsce 30 marca 2016 r. o godz. 19:00 przez kobietę w wieku 50-60 lat, podającą się za przedstawicielkę Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach. Podobny przypadek wyłudzania pieniędzy miał miejsce rok temu. Osobą wyłudzającą była rzekomo ta sama osoba, która wówczas zbierając pieniądze, podszywała się za przedstawicielkę Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu. W roku ubiegłym kobieta ta miała czarne włosy, a obecnie przefarbowane na blond. W obu przypadkach po sprawdzeniu w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych Starostwie Powiatowym w Raciborzu i Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach potwierdzono fakt oszustwa. Stowarzyszenia wyżej wymienione do zbierania pieniędzy w terenie jako swoich przedstawicieli nie wysyłali. Nie udzielili nikomu, również pełnomocnictwa. Podjęto decyzję, że stosowna w tym przedmiocie informacja zostanie przesłana miejscowej Policji.

W końcowej części posiedzenia zgodnie z deklarowaną zapowiedzią, 15 marca 2016 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Sabina Chroboczek-Wierzchowska wzięła udział w posiedzeniu Zarządu Osiedla.

Zabierając głos oświadczyła, że 30 marca 2016r. w czasie XVII sesji Rady Miejskiej radni rozpatrywali projekt uchwały budżetowej, której jeden z punktów dotyczył termomodernizacji hali sportowej przy ZSO w Kuźni Raciborskiej. Chodziło konkretnie o przebudowę I piętra na salę gimnastyczną zwiększając jej powierzchnię o około 180 m2, a która ma być wykorzystywana przede wszystkim przez młodzież należącą do klubu "Sparta".

Łączny koszt przebudowy według dokumentacji technicznej projektu ma wynieść 600.000,00 zł, w tym koszty własne gminy 177.000,00 zł. Inwestycja ma zostać współfinansowana w 50 % przez Ministerstwo Sportu, a kolejne 25 % miałoby zostać pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. - Od samego początku nie byłam i nie jestem przeciwniczką przebudowy tej inwestycji. Chciałam natomiast wyjść z inicjatywą dokonywania przebudowy etapami, ponieważ stan techniczny stolarki okiennej został określony przez projektantów jako zadowalający. Stawiałam sobie pytanie, czy ta termomodernizacja i przesuwanie oszklonej fasady na cieknący balkon jest niezbędne, tym bardziej że zapotrzebowanie inwestycyjne w naszej gminie jest bardzo duże. Mieszkańcy Osiedla i Starej Kuźni oczekują budowy i remontu chodników, budowy parkingów - mówiła przewodnicząca Rady.

W czasie posiedzenia Przewodnicząca Rady Miejskiej okazała w tej sprawie przygotowany projekt. Stwierdziła, że w projekcie występują błędy techniczne m. in.: wykazane jest w nim, że ogrzewanie będzie pochodziło z kotłowni, która znajduje się w obiekcie szkoły. Tymczasem kotłowni już nie ma od kilku lat, cały obiekt szkoły korzysta z podłączonego ogrzewania zasilanego przez firmę PEC Jastrzębie. Ostatecznie radni przegłosowali stworzenie nowego zadania, akceptując realizację termomodernizacji hali sportowej, która jednak zostanie zrealizowana wyłącznie w sytuacji, gdy gmina pozyska środki zewnętrzne.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Zdzisław Czarnacki