Relacje ze spotkań

Protokół nr 5

Kuźnia Raciborska, 19 kwietnia 2016 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska z 19 kwietnia 2016 r. (godz. 16:00, MOKSiR).

W czasie posiedzenia obecni:

Krystyna BORUTKO - Przewodnicząca Zarządu
Zdzisław CZARNACKI - Członek Zarządu
Małgorzata KOSTKA - Członek Zarządu


Proponowany porządek posiedzenia:

1. akceptacja treści protokołu z posiedzenia z 1 kwietnia 2016 r.
2. nasadzenie krzewów w gazonach na skwerku przy ul. S. Moniuszki i Gen. Bema
3. umieszczenie podziękowania na stronie internetowej Zarządu Osiedla nr 1 uczniom i nauczycielce z klasy V "b" ZSO
4. usunięcie przyczepy handlującej pieczywem z ul. T. Kościuszki
5. oczyszczenie jezdni ul. S. Moniuszki
6. uprzątnięcie terenu przyległego do posesji prywatnej ul. Spokojnej 1
7. remont chodnika przy ul. T. Kościuszki 7b-9b
8. remont chodnika przy ul. S. Moniuszki i M. Fornalskiej
9. wymiana słupa betonowego lampy ulicznej na wysokości Przedszkola nr 2 przy ul. Świerczewskiego
10. sprawy zgłaszane przez mieszkańców Osiedla
- dziury na drodze w ciągu ul. T. Kościuszki od nr 9a do skrzyżowania z ul. J. Krasickiego
- brak tablicy kierunkowej do Rybnika w obrębie skrzyżowania
- usunięcie całkowicie obumarłego drzewa
- akceptacja projektu wniosku do Policji w sprawie niewłaściwego parkowania samochodów i niszczenie trawników
- reklamy umieszczone na słupach energetycznych szpecą estetykę Osiedla Kuźni
11. skarga na mieszkańca z ul. T. Kościuszki nr 7, który samowolnie na skwerze sadził drzewka,
12. dyskusja nad zaśmiecaniem terenu zadrzewionego tzw. gaiku od strony ul. Piaskowej w stronę ul. Raciborskiej.

Zarząd Osiedla nr 1 pozytywnie zaakceptował protokół z posiedzenia Zarządu z 1 kwietnia 2016 r. co do jego treści i formy przed umieszczeniem go na stronie internetowej zarządu Osiedla.

6 kwietnia 2016 r. w ramach akcji mającej wymiar ekologiczny i edukacyjny, grupa uczniów z klasy V "b" z ZSO Kuźnia Raciborska wraz z nauczycielką przyrody mgr Marzenną Buławą wzięła udział w nasadzeniu ozdobnych krzewów w przygotowanych przez Zarząd Osiedla gazonach usytuowanych przy skwerze pomiędzy ulicami S. Moniuszki i Gen. Bema w Kuźni Raciborskiej.

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 3 lutego 2016 r., 11 kwietnia 2016 r. usunięto przyczepę, z której prowadzona była sprzedaż pieczywa przy ul. T. Kościuszki w Kuźni Raciborskiej.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej dokonał oczyszczenia lewej strony jezdni ul. S. Moniuszki począwszy od skrzyżowania z ul. Spokojną do skrzyżowania z ul. Nowotki (do końca jezdni) - na wniosek Zarządu Osiedla nr 1 z 2 kwietnia 2016 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej dokonał uprzątnięcia zanieczyszczeń gruntu przyległego do nieruchomości zabudowanej należącego do właściciela przy ul. Spokojnej 1 - na wniosek Zarządu Osiedla nr 1 z 4 kwietnia 2016 r.

14 kwietnia 2016 r. przeprowadzono remont 20-metrowego chodnika w kształcie litery V, usytuowanego przy ul. T. Kościuszki 7b-9b. Remont polegał na wymianie w części połamanych płyt betonowych oraz ich ułożenie na podwyższonym podłożu z piasku. Miejscowa Firma Remontowo-Budowlana wykonująca to zadanie zrobiła to w kilka godzin, podczas padającego rzęsistego deszczu. Materiał z istniejącego remontu wraz z materiałem poglądowym został zamieszczony na stronie internetowej - na wniosek Zarządu Osiedla nr 1 z 1 września 2015 r.

Na wniosek Zarządu Osiedla nr 1 z 28 września 2015 r. o przeprowadzenie konserwacji osłon i drzwiczek tabliczek bezpiecznikowych w słupach betonowych lamp ulicznych  m. in. przy Przedszkolu nr 2, firma "TAURON" dokonała wymiany całego słupa betonowego na nowy ze względu na zły stan techniczny (spękany beton, ubytki betonu).

14 kwietnia 2016 r. Przewodnicząca Zarządu uczestniczyła przy komisyjnym odbiorze chodnika przy ul. S. Moniuszki i M. Fornalskiej. Chodnik został wykonany przez miejscową Firmę Remontowo-Budowlaną w ciągu jednego tygodnia w sposób bardzo rzetelny, ku zadowoleniu mieszkańców. W ramach remontu dokonano wymianę nawierzchni podłoża chodnika, aż do samego wejścia do trzech klatek schodowych bloku mieszkalnego. Dokonano niwelacji terenu skweru z obu stron chodnika wraz z posianiem trawy. Wyznaczono dodatkowe przejście dla pieszych wykładając podłoże skweru z obu stron jezdni kostką betonową, a następnie zgodnie z obowiązującymi przepisami oznakowano jezdnię, stawiając z obu kierunków jezdni stosowny znak informacyjny.

Odnosząc się do punktu 10 na prośbę mieszkańców Osiedla postanowiono skierować Wniosek do Burmistrza Miasta o naprawę nawierzchni bitumicznej istniejącej drogi ul. T. Kościuszki, począwszy od ściany szczytowej bloku mieszkalnego nr 9a do skrzyżowania z ul. J. Krasickiego, z uwzględnieniem obrębu skrzyżowania z ul. Boh. Westerplatte. Jezdnia na tym odcinku drogi jest podziurawiona jak sito. Wymaga jej naprawy.

Na prośbę mieszkańców Osiedla, a szczególnie z posesji nr 9 ul. S. Moniuszki Zarząd Osiedla zwróci się z wnioskiem o umieszczenie na istniejącym wsporniku umieszczonej nazwy miejscowości Rudy w obrębie skrzyżowania ul. Arki Bożka, Rudzkiej i S. Moniuszki, dodatkowej tablicy z nazwą miejscowości "Rybnik" ze strzałką kierunkową w lewo. W obrębie tegoż skrzyżowania znajduje się jedynie tablica kierunkowa z nazwą "Rudy", co w efekcie kierujący pojazdami szczególnie w porze wieczorowo-nocnej zamiast kierować się w stronę Rud, kierują się w stronę ul. S. Moniuszki dojeżdżając częstokroć do posesji prywatnej oznaczonej numerem 9. Aby rozwiać wątpliwości co do przebiegu drogi, poprawić kierującym lepszą orientację w obraniu kierunku jazdy, zamieszczenie dodatkowej tablicy z nazwą miejscowości "Rybnik" Zarząd Osiedla uznał za konieczność.

W wyniku przeprowadzonej lustracji terenu przez członków Zarządu Osiedla ujawniono przy skrzyżowaniu ul. Piaskowej z ul. Świerczewskiego kilkunastoletnie całkowicie obumarłe drzewo iglaste z gatunku świerk. Drzewo posiada około 10 m wysokości i około 60 cm w obwodzie pnia. Nie stwierdzono na drzewie żadnych ptasich gniazd, jak również miejsc lęgowych. W celu utrzymania estetyki osiedlowej, Zarząd Osiedla podjął decyzję, aby usunąć przedmiotowe drzewo i skierować stosowny wniosek w tej sprawie.

Zarząd Osiedla wyraził akceptację co do treści projektu Wniosku adresowanego do Komendanta Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej o podjęcie skutecznych działań w zakresie ujawniania i zwalczania wykroczeń o charakterze porządkowym na drogach Osiedlowych. Głównym uzasadnieniem wniosku jest fakt parkowania samochodów na chodnikach i trawnikach wbrew obowiązującym przepisom wynikających z Prawa o Ruchu Drogowym.

Po zreferowaniu sprawy związanej z reklamą zamieszczoną w niedzielę tj. 17 kwietnia 2016 r. w godzinach popołudniowych praktycznie na wszystkich słupach energetycznych na terenie całego Osiedla nr 1 i Starej Kuźni o treści "Skup, Kasacja Pojazdów tel. 530-312-312", Zarząd Osiedla nr 1 zadeklarował, że podejmie kroki w celu wyjaśnienia rozwieszania reklam na słupach.

W zakresie skargi na mieszkańca bloku mieszkalnego przy ul. T. Kościuszki nr 7, który sadził drzewka z niewiadomego pochodzenia przed swym blokiem mieszkalnym, Zarząd Osiedla nr 1 podjął czynności wyjaśniające i stwierdził, że posadzono 5 małych krzewów. Posadzone krzewy pochodzą z działki. Rabatka zadbana. Niemniej jednak pouczono mieszkańca, by w przyszłości, jeżeli będzie chciał posadzić drzewko na nieruchomości komunalnej, musi uzyskać zgodę Zarządcy.

W toku przeprowadzonej dyskusji nad zaśmiecaniem gaiku, na którym rosną brzozy usytuowanym w odległości około 70 m od ul. Piaskowej przy polnej ścieżce prowadzonej do ul. Raciborskiej ustalono na podstawie obrysu mapy, że gaik ten znajduje się poza obrębem rejonu Osiedla nr 1, należy do rejonu Osiedla-Starej Kuźni. W związku z tym Zarząd Osiedla nr 1 stwierdził, że nie będzie się zajmował tą sprawą, lecz istniejący problem przekaże w zainteresowanie w/w zarządowi.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Zdzisław Czarnacki