Relacje ze spotkań

Protokół nr 6

Kuźnia Raciborska, 17 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska z 17 maja 2016 r. (godz. 16:00, MOKSiR).

W czasie posiedzenia obecni:

Krystyna BORUTKO - Przewodnicząca Zarządu
Bartosz KOZINA - Zastępca Przewodniczącej Zarządu
Zdzisław CZARNACKI - Członek Zarządu
Jacek GĄSKA - Członek Zarządu
Krzysztof GROBELNY - Członek Zarządu


Proponowany porządek posiedzenia dotyczył spraw:

1. zgłoszone przez mieszkańców Osiedla:  
- oznakowanie ulic znakiem drogowym ostrzegawczym i znakiem informacyjnym oraz uzupełnienie brakujących tablic z nazwami ulic
- remont chodnika przy skrzyżowaniu ul. Boh. Westerplatte z ul. T. Kościuszki
- skierowanie wniosku w sprawie bezprawnie umieszczonych reklam
- dyskusja w sprawie prośby mieszkańców o usunięcie drzewa przy ul. S. Moniuszki nr 7
- dyskusja nad propozycją mieszkańców o budowę parkingu przy ul. Rudzkiej.

2. prośba mieszkańców o wycinkę obumarłej brzozy przy ul. S. Moniuszki (przedłożenie do akceptacji projektu wniosku w tej sprawie)
- prośba mieszkańców o wycinkę czterech sztuk brzóz i jednej sosny znajdujących się przy ul. S. Moniuszki w kompleksie leśnym należącym do Nadleśnictwa Rudy Raciborskie (przedłożenie do akceptacji projektu wniosku w tej sprawie),
      
3. podziękowanie Firmie Remontowo-Budowlanej Jerzego Bandurskiego z Kuźni Raciborskiej
4. remont ściany elewacyjnej przy ul. Świerczewskiego 2
5. dyskusja nad dekomunizacją zmiany ulic w rejonie Osiedla nr 1
6. zreferowanie udzielonej odpowiedzi na wnioski zarządu Osiedla i prowadzenie dyskusji w tym przedmiocie
7. utwardzenie skweru w obrębie skrzyżowania ulicy S. Moniuszki z ul. Świerczewskiego
8. sprawy bieżące:
- montaż ogrodzenia placu zabaw przy ul. J. Krasickiego
- wyłożenie żwirem terenu oddzielającego parking a gazonami ul. S. Moniuszki
- dyskusja w sprawie piaskownicy
- uroczyste otwarcie placu zabaw

Zarząd Osiedla nr 1 wyraził akceptację co do treści wniosku o oznakowanie ulic znakiem drogowym ostrzegawczym "Ustąp pierwszeństwa przejazdu" od strony ul. Boh. Westerplatte do skrzyżowania z ul. T. Kościuszki. Jest to jeden ze znaków drogowych najważniejszy i winien być tam umieszczony. Zarząd pozytywnie odniósł się z potrzebą niezwłocznego oznakowania brakujących tablic z nazwą ulic w obrębie skrzyżowania ul. S. Moniuszki z ul. Świerczewskiego, a także ul. Działkowców od strony ul. Raciborskiej. Brakujący znak informacyjny "Przejście dla pieszych" w obrębie skrzyżowania ul. S. Moniuszki z ul. Świerczewskiego, również uzupełnić.

Co do wniosku o naprawę chodnika z uwagi na powstałą wyrwę przy kanalizacyjnej studzience rewizyjnej skrzyżowaniu ul. Boh. Westerplatte z ul. T. Kościuszki (w dniu świątecznym 3 maja 2016 r.) zaakcentowano, że działanie Zarządu Osiedla było podjęte niezwłocznie i skutecznie. Miejsce powstałej wyrwy zostało przez pracowników GPWiK Sp. z o. o. w Kuźni Raciborskiej należycie zabezpieczone, a następnego dnia chodnik wyremontowano.

Zgodnie z protokołem z posiedzenia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie umieszczonych reklam na słupach energetycznych przeprowadzono postępowanie wyjaśniające. Stwierdzono, że firma "Tauron" nie wyraziła zgody na umieszczanie reklam, jak również zarządcy poszczególnych kategorii dróg. Skierowano w tej sprawie wniosek do dyrektora ZGKiM Kuźnia Raciborska celem wezwania inwestora reklam z Wodzisławia Śląskiego do ich usunięcia.

Zarząd Osiedla nr 1 w ramach dyskusji nad propozycją zgłoszoną przez mieszkańców budynku mieszkalnego przy ul. S. Moniuszki 7 "b" o wycięcie drzewa liściastego z gatunku lipa, a także potrzebą budowy parkingu przy ul. Rudzkiej w obrębie budynków mieszkalnych oznaczonych numerem 44 i 46, stwierdził że zostaną w tej sprawie skierowane stosowne wnioski po uprzednim dokonaniu lustracji terenu przez członków zarządu, celem potwierdzenia okoliczności ich uzasadnienia. Po zapoznaniu się przez Zarząd Osiedla nr 1 z przedłożonym projektem wniosku o wycinkę obumarłego drzewa liściastego z gatunku brzoza przy ul. S. Moniuszki, stojącego w pasie drogowym należącym do gminy, stwierdzono jego zasadność. Pozytywnie również odniesiono się do przedłożonego projektu wniosku adresowanego do Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy Raciborskie o wycinkę pięciu całkowicie obumarłych drzew, w tym czterech drzew z gatunku brzoza i jednej sosny, które znajdują się w kompleksie leśnym nadleśnictwa. Z uwagi, żE znajdują się one w stosunkowo bliskiej odległości od ul. S. Moniuszki i bloku mieszkalnego czterokondygnacyjnego, zdaniem Zarządu Osiedla nr 1 zagrażają one zawaleniem i bezpieczeństwu dzieci, które często przebywają w obrębie tych drzew.

Firma Remontowo-Budowlana Jerzego Bandurskiego przeprowadziła niwelację terenu przed postawieniem ogrodzenia na plac zabaw przy ul. J. Krasickiego, a także usunęła elementy starych urządzeń zabawowych nienadających się do użytkowania - bez fakturowania. Zarząd Osiedla nr 1 uznając ten gest wyraził zasadność zamieszczenia podziękowania firmie na stronie internetowej.

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 24 października 2015 r. przeprowadzono remont ściany elewacyjnej budynku "Manhattan" od strony ul. Świerczewskiego nr 2 w Kuźni Raciborskiej.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla poruszyła temat tzw. dekomunizacji ulic w rejonie Osiedla nr 1 i potrzebę zgłaszania propozycji ich zastąpienia nowymi nazwami dot. ulic: Gen. Świerczewskiego. J. Krasickiego, Findera, Nowotki, Fornalskiej. W wyniku przeprowadzonej dyskusji zgodnie zawnioskowano, aby w tej sprawie wypowiedzieli się sami mieszkańcy Osiedla i przedstawili swoje propozycje.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 zreferowała treść odpowiedzi udzielonej na kolejne wnioski zarządu i tak:

- na wniosek o zainstalowanie dodatkowego oświetlenia przy ul. T. Kościuszki nr 1 skierowanego w stronę budynków mieszkalnych ul. Fornalskiej firma "Tauron" stwierdziła, że w obecnie nie ma możliwości instalacji, ponieważ wymagało by to ciągnięcia drugiej linii;
- dziury przy ul. T. Kościuszki będą łatane, sprawa jest w czasie załatwiania;
- wniosek o umieszczenie nazwy miejscowości Rybnik ze strzałką kierunkową w lewo na wysepce skrzyżowania ul. Arki Bożka, S. Moniuszki i Rudzkiej gmina skierowała do załatwienia Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach;
- w zakresie oznakowania ulic również zostały w tym przedmiocie podjęte stosowne działania;
- w sprawie montażu dodatkowego oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Gen. Bema: nie ma środków budżetowych na rok 2016. Realizacja nastąpi w terminie późniejszym.

W sprawie utwardzenia skweru w obrębie skrzyżowania ul. S. Moniuszki z ul. Świerczewskiego, Zarząd Osiedla nr 1 rozważa taką możliwość, ponieważ co sobotę na tym skwerze zielonym prowadzona jest działalność handlowa, a także parkowane samochody, niszcząc przy tym również zieleń. Niemniej jednak, co do podjęcia dalszej decyzji uzależnione będzie do ustalenia, kto jest jego zarządcą. Skwer znajduje się w obrębie wysepki skrzyżowania, który może należeć do Zarządu Dróg Powiatowych w Raciborzu.

W dniach 7 i 10  maja 2016 r. przy ul. J. Krasickiego (obok górki) strażacy z OSP Kuźni Raciborskiej i członkowie zarządu Jednostki Pomocniczej Osiedla nr 1 dokonali montażu ogrodzenia placu zabaw. Dzień przed montażem firma remontowo-budowlana Jerzego Bandurskiego przeprowadziła niwelację terenu oraz zdemontowała stare urządzenia zabawowe nienadające się do użytkowania, zaś pracownicy Urzędu Miejskiego wytyczyli teren pod planowy montaż ogrodzenia placu zabaw. Termin montażu elementów urządzeń zabawowych przez firmę "Magiczna Tęcza" spod Torunia przewidywany jest na 19 maja 2016 r.

Przeprowadzono dyskusję nad wyłożeniem białym żwirem podłużnego pasa terenu pomiędzy wybudowanym parkingiem a oddzielającymi gazonami skwer przy ul. S. Moniuszki a ul. Gen. Bema. Zaproponowano zwykły żwir w ilości około jednej tony. Zakup białego żwiru będzie uzależniony od ceny i posiadanych środków będących w dyspozycji Zarządu, a sprawa pozostaje otwarta do następnego posiedzenia.

Co do piaskownicy na teren placu zabaw - ostatecznie wskutek podjętych przedsięwzięć ze strony Zarządu Osiedla i Burmistrza Miasta, jej koszty wynoszące około 500,00 zł pokryje kopalnia piasku "Kotlarnia". Natomiast montaż wraz z robotami ziemnymi wykonają członkowie Zarządu we własnym zakresie.
           
Termin uroczystego otwarcia placu zabaw nastąpi 25 maja 2016 r. o godz. 16:00. Dla dzieci przewidziane są darmowe batoniki "Choco Rocko" i napoje owocowe.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Zdzisław Czarnacki