Relacje ze spotkań

Protokół nr 7

Kuźnia Raciborska, 20 czerwca 2016 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska z 20 czerwca 2016 r. (godz. 17:00, MOKSiR).

W czasie posiedzenia obecni:

Krystyna BORUTKO - Przewodnicząca Zarządu
Zdzisław CZARNACKI - Członek Zarządu
Jacek GĄSKA - Członek Zarządu
Krzysztof GROBELNY - Członek Zarządu
Małgorzata KOSTKA - Członek Zarządu


Proponowany porządek posiedzenia:

1. Informacja o posiadanych na 20.06.2016 r. środków finansowych będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1, a także w ZGKiM przekazanych przez zarząd.
2. Projekt Regulaminu placu zabaw.
3. Dyskusja nad projektem Wniosku w sprawie umieszczenia blokady pionowej na ul. Piaskowej.
4. Skierowanie pisma do Komisariatu Policji w sprawie placu zabaw.
5. Podziękowanie Przewodniczącej Zarządu Osiedla nr 1 i jej członkom zarządu za pracę włożoną na rzecz uruchomionego do użytku nowego placu zabaw przy ul. J. Krasickiego:
- remont podestu górnego zjeżdżalni linowej;
- remont dwóch starych sprężynowców.
6. Podziękowanie na stronie internetowej dla kopalni piasku "Kotlarnia" w Kotlarni.
7. Realizacja spraw z wniosków zarządu Osiedla:
- pismo Prokuratury Rejonowej w Raciborzu w sprawie wyłudzenia datków;
- załatanie dziur na jezdni ul. T. Kościuszki;
- wycięcie drzew liściastych przy ul. S. Moniuszki.
8. Dewastacja mienia osiedlowego.
9. Odpowiedzi na wnioski zarządu Osiedla:
- w sprawie o uzupełnienie brakujących tablic z nazwami ulic przy ul. Świerczewskiego i S. Moniuszki;
- o wycięcie obumarłego świerka przy ul. Piaskowej;
- o wycięcie jarzębiny przy ul. gen. Bema;
- o budowę parkingu przy ul. Rudzkiej;
- o wycięcie obumarłej brzozy przy ul. S. Moniuszki;
- o wycięcie lipy przy ul. S. Moniuszki 7;
- w sprawie złego parkowania samochodów w rejonie Osiedla;
- w sprawie zniszczenia, a następnie kradzieży tablicy z nazwą ul. Świerczewskiego i S. Moniuszki;
- o usunięcie bezprawnie umieszczonych reklam na słupach energetycznych.
10. Sprawy bieżące:
- podjęcie decyzji zakupu ławek na plac zabaw przy ul. J. Krasickiego;
- informacja rodzica dzieci korzystających z placu zabaw o wchodzeniu kotów do piaskownicy;
- ujawnienie na stronie internetowej faktu zamieszczenia zdjęcia nieznanego mężczyzny jako sprawcy dewastacji sprężynowca na placu zabaw.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 przedstawiła rozliczenie środków finansowych, będących w dyspozycji Zarządu Osiedla. Z posiadanej kwoty 24265 zł + 1500 zł dodatkowe przekazane przez burmistrza wynika, że w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1 pozostały jeszcze środki w kwocie 3195 zł. Natomiast ze środków przekazanych do ZGKiM pozostały jeszcze środki w wysokości 682,00 zł. Z wymienionych środków Zarząd Osiedla nr 1 podjął decyzję o zakupieniu 3 ławek, które zostaną umieszczone na terenie placu zabaw, żwir + sadzonki.

Przekazany przez Zarząd Osiedla nr 1 wzór projektu regulaminu placu zabaw jest aktualnie weryfikowany pod względem natury prawnej przez radcę prawnego. Następnie regulamin zostanie przekazany do uchwalenia na sesji Rady Miejskiej.

Projekt Wniosku członka zarządu Zdzisława Czarnackiego o umieszczenie na drodze ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej blokady pionowej, uniemożliwiającej przejazd pojazdom samochodowym, wraz z kompletem oznaczeń z folii odblaskowej, zwiększających ich widoczność w dzień i w nocy, został poddany do dyskusji. W wyniku przeprowadzonej dyskusji i głosowania, projekt wniosku nie uzyskał większościowego poparcia. Przeciw projektowi Wniosku zagłosowali członkowie Zarządu Krystyna Borutko, Jacek Gąska, Krzysztof Grobelny i Małgorzata Kostka.

Z uzasadnienia wnioskodawcy wynikało, że na odcinku drogi o długości około 100 metrów, pojazdy poruszają się tą drogą wbrew obowiązującym przepisom Prawa o Ruchu Drogowym.

Pomimo, że od strony ul. Świerczewskiego umieszczony jest drogowy znak nakazu "droga dla rowerów" i "droga dla pieszych", a z drugiej strony drogi umieszczony jest drogowy znak nakazu "nakaz jazdy w lewo (skręcanie za znakiem)", kierujący od kilku lat lekceważą obowiązujące przepisy, powodując utrudnienie poruszania się po drodze pieszym i rowerzystom, zmuszając ich do ustąpienia przejazdu pojazdom samochodowym, by uniknąć występującego im zagrożenia. Wnioskodawca wskazał mieszkańców Osiedla - ludzi w starszym wieku z nazwiska, którzy o takie rozwiązanie się domagają i tym osobom stwarzane było niebezpieczeństwo.

Członkowie Zarządu Osiedla w zamian wyszli z inicjatywą skierowania w tej sprawie wniosku do Komendanta Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej, aby Policja bezwzględnie egzekwowała kary za nieprzestrzeganie znaków drogowych przez kierujących pojazdami samochodowymi, wskazując jako miejsce w/w odcinek drogi ul. Piaskowej.

Zarząd Osiedla nr 1 po uroczystym otwarciu placu zabaw 26 maja 2016 r. skierował pismo do Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej, aby w ramach pełnionej służby patrolowej zwracać szczególną uwagę, czy zakupione elementy urządzeń zabawowych, są użytkowane zgodnie z zamieszczonym przy furtce wejściowej regulaminem. Z regulaminu wynika przede wszystkim, że plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3-12. Nie wolno wprowadzać na teren placu zabaw zwierząt, a w szczególności psów. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających. Zabrania się wchodzenia na ogrodzenie. Szczególną uwagę Policja winna zwracać na dewastację elementów urządzeń zabawowych i ich przenoszenie bądź demontowanie mocowań, w tym również zaśmiecania terenu placu zabaw.

Administratorem placu zabaw jest Gmina Kuźnia Raciborska (tel. (32) 419-14-17), zaś patronem jego dotychczasowy koordynator budowy - Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska (tel. 601-176-548).

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 Krystyna Borutko podziękowała członkom zarządu Zdzisławowi Czarnackiemu, Jackowi Gąsce, Krzysztofowi Grobelnemu i Bartoszowi Kozinie za aktywną pomoc i włożoną pracę na rzecz budowy placu zabaw przy ul. J. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej.

Przeprowadzenie remontu górnego poziomego podestu zjeżdżalni linowej na placu zabaw przez członków zarządu (po uroczystym otwarciu placu) było bardzo potrzebne. Deski podestu były w większości spróchniałe. Wymiana starych desek na nowe i zabezpieczenie ich odpowiednią farbą, gwarantuje bezpieczne użytkowanie zjeżdżalni przez dzieci na kolejne lata. Relacja z przebiegu remontu podestu zjeżdżalni została zamieszczona na stronie internetowej "Osiedle nr 1" w rubryce "nasze działania".

Dwa stare sprężynowce, które zdemontowano i nie nadawały się do użytku zostały wyremontowane przez członków Zarządu Osiedla i zostały zamontowane na terenie placu zabaw - do użytkowania. Relacja z przebiegu remontu sprężynowców została zamieszczona na stronie internetowej "Osiedle nr 1" w rubryce "nasze działania".

Zarząd Jednostki Pomocniczej "Osiedle nr 1" zamieścił na stronie internetowej podziękowanie dla kopalni piasku "Kotlarnia" w Kotlarni za opłacenie faktury wystawionej przez tartak z Kuźni Raciborskiej za bale na piaskownicę oraz deski na remont podestu zjeżdżalni linowej (610,00 zł), a także bezpłatne przekazanie 15 ton piasku do sponsorowanej piaskownicy znajdującej się na terenie nowo wybudowanego placu zabaw przy ul. J. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej.

Do Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska z Prokuratury Rejonowej w Raciborzu wpłynęło postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie zaistniałego 30 marca 2016 r. w miejscowości Kuźnia Raciborska w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym za pomocą wprowadzenia w błąd przy zbieraniu datków - wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia. 1 kwietnia 2016 r. w czasie posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 była poruszona sprawa wyłudzania datków przez nieznaną kobietę, która chodziła w rejonie domków jednorodzinnych. Informację w tej sprawie przekazano na piśmie do Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej, która nadała bieg sprawie. Nie było osób poszkodowanych, stąd taka decyzja prokuratury, a na wydane postanowienie Prokuratury Rejonowej Zarząd Osiedla nr 1 nie złożył przysługującego zażalenia.

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 19 kwietnia 2016 r. przeprowadzono naprawę uszkodzonej nawierzchni asfaltowej odcinka drogi ul. T. Kościuszki. Na odcinku drogi o długości około 80 metrów pojawiały się liczne dziury. Naprawa drogi spowodowała wyeliminowanie grożącego niebezpieczeństwa jej użytkownikom, a także poprawiła estetykę osiedlową.

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 17 maja 2016 r. adresowanego do Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, przeprowadzono wycięcie 4 obumarłych drzew liściastych z gatunku "brzoza" i  1 drzewa iglastego z gatunku "sosna" w kompleksie leśnym przy ul. S. Moniuszki w Kuźni Raciborskiej. Podjęcie niezwłocznie skutecznych działań ze strony Nadleśnictwa, wyeliminowało istniejące zagrożenie wśród dzieci, które z pobliskich bloków w obrębie miejsca drzew często pojawiali się.

W zakresie dewastacji mienia, jakie miało miejsce w ostatnim okresie tj.:
- zniszczenie jednego boku stelaża konstrukcji tablicy ogłoszeniowej MOKSiR przy ul. Świerczewskiego nr 2 w Kuźni Raciborskiej;
- złamanie 2 podpór, do których były przywiązane drzewka posadzone kilkanaście dni wcześniej przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej; członkowie Zarządu Osiedla nr 1 jednoznacznie się wyrazili, że te haniebne czyny wymagają godnego napiętnowania.

Z udzielonej odpowiedzi na wnioski wynika, że:
- w zakresie uzupełnienia brakujących tablic z nazwami ulic, 21 czerwca 2016 r. będzie przedstawiciel firmy wykonującej tablice i trzeba będzie mu jedynie wskazać ich lokalizację montażu;
- drzewo iglaste z gatunku "świerk" całkowicie obumarłe znajdujące się przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej zostało zakwalifikowane do wycięcia;
- drzewo liściaste z gatunku "jarzębina" rosnąca przy ul. gen. Bema nr 5 do wycinki, oczekuje zgody ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu;
- budowa parkingu przy ul. Rudzkiej w Kuźni Raciborskiej od strony ściany szczytowej bloku mieszkalnego nr 46b z uwagi na brak środków budżetowych może ruszyć nie szybciej niż w roku 2017;
- drzewo liściaste z gatunku "brzoza" całkowicie obumarłe znajdujące się przy ul. S. Moniuszki w Kuźni Raciborskiej zostało zakwalifikowane do wycinki;
- drzewo liściaste z gatunku "lipa" rosnące przy ul. S. Moniuszki nr 7 w Kuźni Raciborskiej w ramach prac pielęgnacyjnych będzie przeprowadzona redukcja korony;
- w sprawie złego parkowania samochodów w rejonie Osiedla, miejscowa policja podjęła działania prewencyjne doprowadzając do ukarania (MK) dwóch kierujących samochodami, a kilku z nich pouczono. Nadal policja w ramach pełnionej służby patrolowej będzie reagować w tej kategorii wykroczeń;
- prowadzone przez Policję postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie sprawcy zniszczenia tablic z oznakowaniem nazwy ulicy Świerczewskiego, S. Moniuszki i ul. Fornalskiej w Kuźni Raciborskiej dokonane w noc sylwestrową 2015/2016 przez nieznanego sprawcę zostało umorzone wobec niewykrycia sprawcy czynu;
- w sprawie wezwania do usunięcia ze słupów energetycznych w rejonie Osiedla Kuźnia Raciborska bezprawnie umieszczonych reklam, które oszpecają estetykę miasta jako wniosek skierowany do dyrektora ZGKiM Kuźnia Raciborska został przez nich następnie skierowany do Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej celem udzielenia im niezbędnej pomocy. Zarząd Osiedla nr 1 oczekuje odpowiedzi ze strony Policji co do sposobu jego dalszego postępowania. Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska został również poinformowany o podjętych stosownych działaniach przez firmę reprezentującą TAURON tj. Agencję Reklamy "FUX" z Zabrza, która spowodowała, że 90 % umieszczonych reklam zostało zdjętych ze słupów energetycznych w Kuźni Raciborskiej.

Ze spraw Zarządu Osiedla nr 1, które były przedmiotem dyskusji to:
- postanowiono zakupić 3 ławki ze środków finansowych, będących w dyspozycji Zarządu Osiedla. Ławki zostaną zamontowane na terenie placu zabaw przy ul. J. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej. W dniu uroczystego otwarcia placu zabaw (25.05.2016 r.) były obiecane ławki przez burmistrza. Z każdym kolejnym dniem widmo obietnicy zaczęło się oddalać. Rodzice dzieci korzystające z placu zabaw coraz częściej zaczęli się dopytywać o brakujące ławki. Pomimo posiadanych przez Zarząd Osiedla niewielkich środków finansowych, sprawę zakupu ławek potraktowano priorytetowo;
- w sprawie dotyczącej wchodzenia kotów do piaskownicy placu zabaw postanowiono rozpoznać ten temat m. in. w sklepie zoologicznym, sugerując zakup specjalnego środka lub preparatu odstraszającego koty przed ich wejściem do piaskownicy. Środkiem tym można by było spryskać zewnętrzne boki piaskownicy, który mógłby w zupełności rozwiązać ten problem;
- sprawa związana z umieszczeniem na stronie internetowej zdjęcia dorosłego mężczyzny, który siedząc na jednym z elementów urządzeń zabawowych tj. sprężynowcu z podniesionymi nogami, swoim ciężarem dewastuje go. Sprężynowiec został wyremontowany przez członków Zarządu Osiedla nr 1 i przekazany w użytkowanie dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat, postanowiono:

1. przekazać wszystkim członkom Zarządu Osiedla zdjęcie nieznanego mężczyzny zamieszczone na stronie internetowej, celem dążenia do ustalenia jego tożsamości.
2. po ustaleniu tożsamości mężczyzny skierować stosowne zawiadomienie wraz z zamieszczonym zdjęciem (jako dowód) do Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej, celem wdrożenia przeciwko sprawcy czynu postępowania karno-administracyjnego na podstawie Kodeksu Postępowania w sprawach o wykroczenia.  
3. odniesiono się również do spotkania plenarnego członków Zarządu z udziałem burmistrza, pracowników ds. inwestycji i radnego, jakie miało miejsce w rejonie Osiedla nr 1 przy amfiteatrze obok budynku ZSO przy ul. Piaskowej. Przedmiotem spotkania była dyskusja nad obskurnie wyglądającym obiektem amfiteatru; co z nim zrobić, czy go remontować, czy też ostatecznie go zburzyć. Uzgodniono, że obiekt będzie remontowany, zanim to nastąpi, musi być przeprowadzona konsultacja z dyrektorem MOKSiR co do jego ewentualnego przyszłościowego zagospodarowania w ramach organizowania plenerowych imprez przez MOKSiR.   

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Zdzisław Czarnacki