Relacje ze spotkań

Protokół nr 8

Kuźnia Raciborska, 7 września 2016 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska

Miejsce posiedzenia: MOKSiR, ul. Klasztorna 9
Data posiedzenia: 7.09.2016 r., godz. 17:00

W czasie posiedzenia obecni:

Krystyna BORUTKO - Przewodnicząca Zarządu
Bartosz KOZINA - Zastępca Przewodniczącej Zarządu
Zdzisław CZARNACKI - Członek Zarządu
Małgorzata KOSTKA - Członek Zarządu

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 z 20.06.2016 r.
4. Streszczenie wykonania zadań po 20.06.2016 r. z wniosku zarządu Osiedla:
- remont zapadniętego podłoża przy ścianie budynku "Bezpieczna Przystań" ul. T. Kościuszki;
- umieszczenie tablicy informacyjnej "Zakaz parkowania na czas dłuższy niż 15 minut";
- umieszczenie tablic z nazwą ulic Świerczewskiego, S. Moniuszki i Działkowców;
- remont wjazdu przy ul. Świerczewskiego nr 2.
5. Interwencje Zarządu Osiedla nr 1 w ZGKiM Kuźnia Raciborska w sprawie:
- leżącej tablicy informacyjnej z nazwą ul. Fornalskiej;
- złamanej brzozy przy ul. S. Moniuszki;
- powalonych drzew przy ul. Gen. Bema.
6. Wykonane roboty przez członków Zarządu Osiedla nr 1 na rzecz jego mieszkańców:
- zakupiony żwir rozłożono przy parkingu ul. S. Moniuszki;
- zakupione ławki umieszczone na placu zabaw zostały pomalowane;
- skierowano pismo do Policji w sprawie niszczenia urządzenia zabawowego.
7. Zaopiniowanie pisma p. Danielczyk o wynajem nieruchomości gruntowej na garaż.
8. Informacja o posiadanych w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1 wysokości środków finansowych.
9. Przyjęcie projektu Wniosku z 29 i 30 sierpnia 2016 r. w sprawie:
- o umieszczenie znaków drogowych informacyjnych z oznakowaniem ustalonej strefy zamieszkania w rejonie Osiedla nr 1;
- o wycięcie drzewa liściastego z gatunku "wierzba" przy ul. T. Kościuszki 7b.
10. Sprawy bieżące:
- amfiteatr przy budynku ZSO nr 2 w Kuźni Raciborskiej;
- uszkodzone 2 siedziska z huśtawki "Bartuś";
- dyskusja nad propozycją zadań, które mają być zgłoszone do wykonania w roku 2017;
- informacja o wykonywaniu zadań z udziałem Wspólnot mieszkaniowych.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 otworzyła posiedzenie witając obecnych, po czym przedstawiła porządek posiedzenia, który został przyjęty bez żadnego sprzeciwu. Przyjęty został, również bez zastrzeżeń, sporządzony protokół z posiedzenia z 20 czerwca 2016 r.

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 3 marca 2016 r. został przeprowadzony remont zapadniętego chodnika znajdującego się przy ścianie budynku mieszkalnego nr 5 na ul. T. Kościuszki. Obecnie w jednej z dwóch jego części podłoże wyłożone z płytek betonowych ponownie się zapadło. Ten fakt należy zgłosić w referacie inwestycji Urzędu Miejskiego.

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 12 marca 2016 r. przy ul. Świerczewskiego 1a przed wjazdem na plac, przy którym znajduje się kiosk i kwiaciarnia - umieszczono tablicę informacyjną "zakaz parkowania na czas dłuższy niż 15 minut".

Z wniosku zarządu Osiedla nr 1 z 25 kwietnia 2016 r. umieszczono brakującą w obrębie skrzyżowania tablicę z nazwą ul. Świerczewskiego i ul. S. Moniuszki, a także ul. Działkowców od strony ul. Raciborskiej. Nadal nie wykonano zaleceń zarządu w zakresie umieszczenia brakującego od strony ul. Bohaterów Westerplatte do skrzyżowania z ul. T. Kościuszki znaku drogowego ostrzegawczego "ustąp pierwszeństwa przejazdu", który jest traktowany jako jeden z najważniejszych znaków drogowych.

Nie wykonano również zaleceń zarządu w zakresie umieszczenia znaku informacyjnego "przejście dla pieszych" w obrębie skrzyżowania ul. S. Moniuszki z ul. Świerczewskiego (od strony placu targowego), pomimo że został w tej sprawie skierowany wniosek zarządu 25 lutego 2015 r. i 25 kwietnia 2016 r.

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 28 września 2015 r. naprawiono uszkodzoną nawierzchnię bitumiczną wjazdu na parking w stronę kompleksu handlowego nr 2 przy ul. Świerczewskiego, wymieniając w całości uszkodzony odcinek wjazdu na nową warstwę bitumiczną wraz z utwardzeniem podłoża.

Członkowie Zarządu Osiedla nr 1 Zdzisław Czarnacki i Krystyna Borutko interweniowali w ZGKiM Kuźnia Raciborska w sprawie leżącego wspornika metalowego wraz z tablicą nazwy ul. Fornalskiej w obrębie skrzyżowania z ul. S. Moniuszki. Wspornik metalowy w części przerdzewiały na wysokości podłoża gruntowego nosił ślady jego złamania, po interwencji został zabrany do remontu. Następnego dnia zamontowany w to same miejsce.

Interweniowano, również w ZGKiM o złamanej w połowie brzozie przez wichurę przy ul. S. Moniuszki. Drzewo było zawnioskowane do wycinki przez Zarząd Osiedla nr 1 18 maja 2016 r. jako zagrażające zawaleniem z uwagi, że jest całkowicie obumarłe, a także w sprawie powalonego drzewa przez wichurę w obrębie skrzyżowania ul. Gen. Bema z ul. Piaskową. Drzewa powalone zostały usunięte.

Zarząd Osiedla nr 1 zakupił 1800 kg żwiru + transport za kwotę 160,00 zł. (brutto). Żwir członkowie Zarządu przy wsparciu mieszkańców osiedla rozłożyli na pasie gruntu dzielącego parking a gazonami oddzielającymi skwer przy ul. S. Moniuszki i Gen. Bema. Relacja z przebiegu robót została zamieszczona na stronie internetowej "Osiedle 1" w rubryce "Nasze działania".

Zarząd Osiedla nr 1 zakupił 3 ławki za kwotę 738,00 zł (brutto), które po ich przywiezieniu wskazali na terenie placu zabaw lokalizację ich umieszczenia. Członkowie Zarządu ławki oczyścili z resztek trocin, a następnie pomalowali je farbą bezbarwną. Relacja z przebiegu robót została zamieszczona na stronie internetowej "Osiedle nr 1" w rubryce "Nasze działania".

Zreferowano treść pisma skierowanego jako zawiadomienie do Komisariatu Policji w sprawie ustalonego sprawcy dewastacji elementu urządzenia zabawowego (sprężynowca) celem wdrożenia przeciwko niemu postępowania o popełnienie wykroczenia.

Zarząd Osiedla nr 1 pozytywnie zaopiniował pismo p. Danielczyk o wynajem nieruchomości gruntowej przy ul. J. Krasickiego na garaż. Niemniej jednak, w wyniku dyskusji stwierdzono, że w gestii referatu inwestycji gminy leży ustalenie warunków technicznych, jakim winna spełniać infrastruktura wynikająca z obowiązującego prawa budowlanego, a w szczególności z planu miejscowego lub też decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Z relacji przewodniczącej Zarządu Osiedla nr 1 wynika, że ze środków finansowych będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1 na dziś została kwota 2551,84 zł + 522,00 zł w ZGKiM. Co do podjęcia sposobu wykorzystania środków wstrzymano się do kolejnego posiedzenia.

Zarząd Osiedla nr 1 wyraził akceptację co do treści projektu wniosku:
- 29 sierpnia 2016 r. o umieszczenie w rejonie Osiedla nr 1 znaków drogowych informacyjnych w celu oznakowania ustalonej strefy zamieszkania. Wniosek wraz z jego szerszym uzasadnieniem zostanie zamieszczony na stronie internetowej Osiedle nr 1 w rubryce "Wnioski";
- 30 sierpnia 2016 r. o wycięcie drzewa liściastego z gatunku "wierzba" przy ul. T. Kościuszki nr 7b i naprawę nawierzchni asfaltowej parkingu, na której znajdują się wybrzuszenia i garby spowodowane systemem korzeniowym drzewa. Wniosek wraz z jego uzasadnieniem zostanie zamieszczony na stronie internetowej Osiedle nr 1 w rubryce "Wnioski".

W sprawie amfiteatru znajdującego się przy ZSO w Kuźni Raciborskiej, pomimo zamieszczenia na stronie internetowej tylkokuznia.info 18 lipca 2016 r. tekstu o nadsyłaniu propozycji ze strony społeczności lokalnej, do 7 września 2016 r. nie wpłynęły żadne pomysły co do zagospodarowania przedmiotowego amfiteatru.

Wnioskowana propozycja co do przyszłościowego wykorzystania amfiteatru w ramach imprez plenerowych ze strony kierownictwa MOKSiR nie znalazła zainteresowania. Zarząd Osiedla nr 1 zadeklarował spotkanie z dyrektor ZSO w Kuźni Raciborskiej w zakresie zajęcia stanowiska co do stopnia ewentualnego wykorzystania amfiteatru przez uczniów szkoły. W przypadku pozytywnej opinii, Zarząd Osiedla nr 1 podejmie w tym przedmiocie stosowne działania mające na celu przeprowadzenie remontu amfiteatru. W przeciwnym razie cała infrastruktura obiektu będzie zawnioskowana o jego wyburzenie.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 została poinformowana o stwierdzeniu uszkodzeń dwóch siedzisk z huśtawki "Bartuś". W jednym siedzisku brakuje śruby mocującej łańcuszek z siedziskiem, a w drugim jeden łańcuszek został przesunięty w stronę drugiego łańcuszka. Przesunięcie mogło jedynie nastąpić wskutek dużego obciążenia dorosłej osoby. Dalsze użytkowanie huśtawki przy większym obciążeniu mogłoby powodować jej dalsze uszkodzenie, a także narażać na niebezpieczeństwo osób z niej korzystających. Wskutek przeprowadzonej dyskusji, członkowie zarządu Osiedla nr 1 wyrazili akces naprawy uszkodzeń we własnym zakresie. Przed naprawą poprzedzić konsultację z firmą "Magiczna Tęcza" spod Torunia, czy owa naprawa nie wchodzi w zakres obejmującej gwarancji.

Z propozycji zadań do wykonania, które należy zgłosić do budżetu na rok 2017 Zarząd Osiedla nr 1 postanowił wskazać te zadania z roku 2015 - dotychczas niewykonane i dodatkowo dopisać parking przy ul. Rudzkiej na wysokości ściany szczytowej bloku nr 46-44. Skonkretyzowane zadania zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu zarządu.

W czasie posiedzenia zwrócono uwagę, że w rejonie Osiedla nr 1 w okresie ostatniego kwartału wykonano:
- remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej o długości 155 m na ul. K. Świerczewskiego, wraz z chodnikiem i parkingiem. Obejmując remont obrębu skrzyżowania ul. K. Świerczewskiego z ul. Działkowców i ul. Raciborską;
- z udziałem Wspólnot mieszkaniowych wykonano ocieplenie elewacji bloku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. K. Świerczewskiego nr 4, 6 i 8;
- aktualnie trwa ocieplenie elewacji bloku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Krasickiego nr 1;
- od strony frontowej bloku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świerczewskiego nr 6 wykonano chodnik.

W ramach prowadzonej dyskusji poproszono przewodniczącą Zarządu Osiedla nr 1, aby na kolejne posiedzenie przedstawiła do wglądu członkom Zarządu wszystkie odpowiedzi na dotychczas złożone wnioski i pisma. Weryfikacja odpowiedzi ukierunkuje Zarząd co do dalszego kierunku prac i działań w celu realizacji spełnienia oczekiwań dla dobra mieszkańców Osiedla.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Zdzisław Czarnacki