Relacje ze spotkań

Protokół nr 10

Kuźnia Raciborska, 29 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska

Miejsce posiedzenia: MOKSiR, ul. Klasztorna 9
Data posiedzenia: 29.11.2016 r., godz. 17:00

Obecni w czasie posiedzenia:

Krystyna BORUTKO - Przewodnicząca Zarządu
Zdzisław CZARNACKI - Członek Zarządu
Krzysztof GROBELNY - Członek Zarządu
Małgorzata KOSTKA - Członek Zarządu

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku uzgodnionego z członkami Zarządu posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 z 8 listopada 2016 r.
4. Informacja co do wysokości środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1 na stanie MOKSiR.
5. Informacja w sprawie obchodów św. Mikołaja.
6. Sprawa amfiteatru + budynku zaplecza gospodarczego co do ich dalszego losu.
7. Informacja w sprawie pochodzenia ziemi zmieszanej z gruzem wysypanej przy parkingu na ul. S. Moniuszki.
8. Informacja dotycząca zmiany lokalizacji placu zabaw.
9. Informacja w sprawie Regulaminu placu zabaw.
10. Złożenie reklamacji firmie "Magiczna” Tęcza" w związku z niszczejącymi elementami urządzeń zabawowych.
11. Złożono zamówienie na zakup ławek.
12. Informacja w sprawie oznakowania tras na Magdalenkę.
13. Informacja w sprawie budowy parkingu przy ul. Arki Bożka.
14. Zreferowanie projektu wniosku w sprawie malowania klatki schodowej i wymiany drzwi w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 5a-b.
15. Zmiany dawniej nadanych nazw ulic w rejonie Osiedla nr 1.
16. Remont odcinka drogi ul. K. Świerczewskiego od skrzyżowania z ul. Działkowców do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 922.
17. Przekazanie do wglądu członkom Zarządu udzielonych odpowiedzi na wnioski i pisma, a które skierował Zarząd Osiedla.
18. Dyskusja i wolne wnioski.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 otworzyła posiedzenie od przedstawienia porządku posiedzenia. Członkowie Zarządu wnieśli swoje poprawki rozszerzając porządek posiedzenia w kilkunastu sprawach. Przyjęty został protokół z posiedzenia Zarząśdu z 8 listopada 2016 r. uprzednio nanosząc minimalną korektę w 4 zdaniach sformułowanej treści.

Zarząd Osiedla nr 1 posiada jeszcze 2 tys. zł środków będących w jego dyspozycji, znajdujących się na stanie MOKSiR. Kwotę w wysokości 1830,00 zł brutto wykorzystano na pokrycie kosztów zespołu "Chwila Nieuwagi", który wystąpił na festynie obchodów św. Marcina.

W sprawie poczynionych ustaleń i uzgodnień dot. św. Mikołaja, informacja Przewodniczącej Zarządu Osiedla nr 1 zawiera dane:
- obchody dnia św. Mikołaja odbędą się 6 grudnia 2016 r. godz. 16:30;
- organizatorem wspólnym obchodów św. Mikołaja będą zarządy osiedli: "Osiedle nr 1" i Osiedle "Stara Kuźnia", OSP Kuźnia Raciborska,  MOKSiR, a także wsparcia udzieli proboszcz ks. dr Andrzej Pyttlik i Sabina Chroboczek-Wierzchowska;
- będą słodycze zakupione głównie przez Zarządy: "Osiedle nr 1" i "Stara Kuźnia" ze środków będących w ich dyspozycji na stanie MOKSiR, a także w części zakupione słodycze przez Sabinę Chroboczek-Wierzchowską z funduszy uzyskanych podczas organizowania obchodów św. Marcina;
- św. Mikołaj wyruszy z parku "Dębina" i przemieszczać się będzie świątecznym zaprzęgiem Świętego Mikołaja ulicą Kozielską do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy Pl. Mickiewicza, następnie ul. Kościelną i Raciborską pod budynek szkoły przy ul. Piaskowej nr 28 (hala sportowa), stamtąd przejazd ul. Świerczewskiego, krótkie zatrzymanie na placu kompleksu handlowego nr 2 (Delikatesy Centrum) i dalej ul. S. Moniuszki, Arki Bożka do MOKSiR, skąd dotrze pod Kościół i Plac Zwycięstwa. Do dzieci chorych św. Mikołaj dotrze wraz ze strażakami OSP Kuźnia Raciborska.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 poinformowała, że sprawa amfiteatru została przesądzona. Amfiteatr będzie zburzony. Podjęta została taka decyzja przez burmistrza i radnych. Na rozbiórkę burmistrz przeznaczył kwotę 15000,00 zł. W tej kwocie ma być również rozebrany budynek stanowiący zaplecze gospodarcze znajdujący się w obrębie amfiteatru.

W sprawie ziemi zmieszanej z gruzem wysypanej kilka miesięcy temu przy parkingu ul. S. Moniuszki, przewodnicząca Zarządu w wyniku podjętej przez nią interwencji ustaliła, że ziemia zostanie rozrzucona bądź zabrana przez firmę, która będzie niebawem przeprowadzać remont odcinka drogi przy ul. Świerczewskiego.  

Z informacji przewodniczącej Zarządu wynika, że za 2 lata będzie zmieniona lokalizacja placu zabaw przy ul. J. Krasickiego. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. Jastrzębie prowadząca działalność w zakresie dystrybucji wytwarzania ciepła, będzie prowadzić rozbudowę kotłowni przy ul. J. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej na gruncie istniejącego placu zabaw. W niedalekiej przyszłości PEC Jastrzębie planuje rozszerzyć dystrybucję do ogrzewania, również domków jednorodzinnych. Zarząd Osiedla nr 1 przed wykonaniem ogrodzenia placu zabaw, zwracał się na piśmie do PEC Jastrzębie z pytaniem czy przedmiotowy grunt nie zamierza (planuje) zagospodarować na swoje potrzeby. Odpowiedź uzyskano, że nie przewiduje takich planów. Przeniesienie placu zabaw dokona PEC Jastrzębie na swój koszt.

Projekt regulaminu placu zabaw przekazany przez Zarząd Osiedla nr 1 w czerwcu b. roku znajduje się nadal u radcy prawnego, który po jego opracowaniu ma trafić do uchwalenia przez radnych Rady Miejskiej.

Stwierdzone ubytki farby, ubytki zewnętrznej powierzchni płyty w niektórych elementach urządzeń zabawowych umieszczonych na placu zabaw, po konsultacji z firmą "Magiczna Tęcza", uzgodniono przekazanie im e-mailem pisma wraz z zdjęciami jako reklamację, wówczas zostanie ona przez firmę rozpatrzona.

Zarząd Osiedla nr 1 postanowił zakupić 5 sztuk ławek wkręcanych. W tym zakresie złożył stosowne zamówienie. Koszt 1 ławki ma wynieść około 390,00 zł. Montaż ich nastąpi wiosną przyszłego roku.

Z informacji przekazanej przez przewodniczącą Zarządu Osiedla nr 1 wynika, że Małgorzata Pabian - kierownik referatu gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego oświadczyła, że będzie realizacja oznakowania tras na Magdalenkę. Członkowie Zarządu przypomnieli, że 26 lutego 2016 r. był sporządzony wniosek adresowany do Nadleśniczego PGL LP Nadleśnictwa Rudy Raciborskie o oznakowanie tras rowerowych i kierunku miejscowości w obszarze leśnym, należącym do zasobów Nadleśnictwa Rudy Raciborskie (jak dotąd nie została udzielona odpowiedź w tej sprawie).

Dobiega końca budowa parkingu na 12 miejsc postojowych, przy ul. Arki Bożka od strony zachodniej budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego nr 22-24. Zwrócono uwagę na fakt konieczności doświetlenia budowanego parkingu, ponieważ panuje tam zupełna ciemność i nie ma tam żadnej lampy oświetleniowej.

Po zapoznaniu się z projektem wniosku adresowanego do dyrektora ZGKiM w sprawie przeprowadzenia remontu klatki schodowej i wymiany drzwi, w budynku mieszkalnym przy ul. T. Kościuszki nr 5 a-b w Kuźni Raciborskiej; wniosek co do jego treści został przez Zarząd Osiedla przyjęty.

W sprawie ustawy tzw. dekomunizacyjnej, która weszła w życie 2 września 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów użyteczności publicznej, w tym zmian nazwy ulic dawniej nadanych, a które mogą być zakazane w świetle istniejącej ustawy, Zarząd Osiedla nr 1 postanowił wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska przedstawiając propozycję zmian następujących ulic:
1. ulicę K. Świerczewskiego zmienić na nową jej nazwę tj. Al. Jana Pawła II (Patron ulicy: Jan Paweł II (1920-2005) - Karol Wojtyła, Papież;
2. ulicę Findera zmienić na nową jej nazwę tj. ulicę Spacerową;
3. ulicę Nowotki zmienić na nową jej nazwę tj. ulicę Leśną;
4. ulicę Janka Krasickiego zmienić na nową jej nazwę tj. ulicę Ignacego Krasickiego (Patron ulicy: Ignacy Krasicki (1735-1801), polski poeta, pisarz, dramatopisarz, prozaik, publicysta);
5. ulicę Fornalskiej zmienić na nową jej nazwę tj. ulicę Osiedlową.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 poinformowała, że za kilka dni rozpocznie się remont drogi ul. Świerczewskiego. Remont będzie obejmował odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Działkowców do skrzyżowania z drogą wojewódzką (w kierunku Nędzy). Wszelkie prace związane z remontem mają się zakończyć do 20 grudnia 2016 r.

Członkowie Zarządu poinformowali, że na stronie internetowej tylkoKuźnia.info ukazała się już informacja w sprawie remontu drogi, która ma być poszerzona o 0,60 m.

Przekazane w czasie posiedzenia ze strony przewodniczącej Zarządu otrzymane odpowiedzi na skierowane przez Zarząd wnioski i pisma z uwagi na ich rozmiar zostaną zweryfikowane podczas grudniowego posiedzenia Zarządu lub na początku stycznia 2017 r.

W ramach dyskusji i wolnych wniosków stwierdzono fakt zainstalowania na placu zabaw kamery bezpłatnie przekazanej przez firmę "GT Serwis Tomasza Gomółki" z Kuźni Raciborskiej. Zarząd Osiedla nr 1 w związku z wyrażonym gestem, postanowił podziękować Tomaszowi Gomółce poprzez zamieszczenie podziękowania na stronie internetowej Zarządu Osiedla nr 1 w rubryce "Nasze działania".

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Zdzisław Czarnacki