Relacje ze spotkań

Protokół nr 11

Kuźnia Raciborska, 29 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska

Miejsce posiedzenia: MOKSiR, ul. Klasztorna 9
Data posiedzenia: 29.12.2016 r., godz. 17:00

Obecni w czasie posiedzenia:

Krystyna BORUTKO - Przewodnicząca Zarządu
Zdzisław CZARNACKI - Członek Zarządu
Jacek GĄSKA - Członek Zarządu
Krzysztof GROBELNY - Członek Zarządu

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu.
2. Przedstawienie i przyjęcie posiedzenia.
3. Amfiteatr wyburzony.
4. Odpowiedź ZGKiM na wniosek z 29 listopada 2016 r.
5. Opinia w sprawie ogródka piwnego przy ul. S. Moniuszki.
6. Odbiór odcinka drogi w ciągu ul. K. Świerczewskiego.
7. Wykonanie chodnika od ul. K. Świerczewskiego w stronę budynku szkoły.
8. Odbiór parkingu przy ul. Arki Bożka nr 22-24.
9. Informacja w sprawie zakupionego oświetlenia bożonarodzeniowego.
10. Informacja w sprawie budżetu będącego w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1.
11. Zadania do realizacji przez Zarząd Osiedla nr 1 w roku 2017.
12. Dyskusja w sprawie udzielonych odpowiedzi na wnioski i pisma.
13. Dyskusja, informacje i wolne wnioski.
- informacja w sprawie nowego zastępcy komendanta Komisariatu Policji;
- zapytanie w sprawie nasadzeń po wycince drzew od strony ul. Świerczewskiego;
- zwał ziemi przy ul. S. Moniuszki - rozsypany;
- usunięcie zdewastowanej gabloty ogłoszeniowej.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 otworzyła posiedzenie od przedstawienia jego porządku. Członkowie Zarządu rozszerzyli porządek posiedzenia w kilku sprawach.

W dniach 9-20 grudnia 2016 r. obiekt amfiteatru zgodnie z decyzją burmistrza i radnych został całkowicie wyburzony. Wyburzenia dokonała firma JustynTrans z Turza. Niebawem zostanie również wyburzony budynek gospodarczy, znajdujący się w obrębie amfiteatru, który służył za magazyn. Obszerna informacja w tej sprawie ukazała się 21 grudnia 2016 r. na stronie internetowej TylkoKuznia.info pt.: "Osiedlowy amfiteatr został rozebrany".

Po zapoznaniu się z treścią odpowiedzi udzielonej przez ZGKiM Kuźnia Raciborska na wniosek z 29 listopada 2016 r. Zarządu Osiedla nr 1 o przeprowadzenie remontu klatki schodowej i wymianę drzwi wejściowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 5 a-b w Kuźni Raciborskiej, Zarząd Osiedla nr 1 dla zachowania obiektywizmu, widząc potrzebę potwierdzenia faktów i sugestii wynikających z treści pisma, zwróci się do podmiotu udzielającego odpowiedź o uzupełnienie danych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego, m. in. wskazania źródła i przyczyn występującego zadłużenia na rzecz gminy, w tym zapoznania się z treścią zarządzenia nr B.0151-363/08 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 5 grudnia 2008 r. mówiące o wynajmowanych lokalach przez gminę, które są zwolnione z opłat czynszowych lub wnoszą je w znacznie niższej wysokości od faktycznie ponoszonych kosztów utrzymania budynku. Z uwagi, że taki fakt prawdopodobnie występuje i odnosi się do w/w obiektu, po zebraniu danych Zarząd Osiedla nr 1 ustosunkuje się do przedmiotowej odpowiedzi.

W sprawie wydania opinii co do zawarcia kolejnej umowy najmu nieruchomości, na której znajduje się ogródek piwny przy ul. S. Moniuszki w Kuźni Raciborskiej, Zarząd Osiedla nr 1 jednogłośnie wydał opinię negatywną na zawarcie najmu kolejnej umowy.

11 stycznia 2016 r. w czasie posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 wnioskodawca ogródka piwnego uczestnicząc w tej części posiedzenia zobowiązał się wówczas do wybudowania nowego WC, wykonania ogrodzenia i przeprowadzenia całego remontu obiektu. Wyrażeniem zgody na okres jednego roku (2016) był warunek: zabezpieczenia klientom korzystania z szaletu miejskiego w godzinach otwarcia ogródka piwnego, zapewnienia utrzymania terenu wokół ogródka piwnego w należytej czystości, w tym najbliższego otoczenia przed wejściem do budynku. Zarząd Osiedla nr 1 wówczas warunkując zawarcie umowy, zwrócił szczególną uwagę na istniejące warunki sanitarne, które należy niezwłocznie zmienić. Klienci częstokroć swoje potrzeby fizjologiczne załatwiają w pobliskim lesie i krzakach.

W okresie minionego roku sytuacja w ogóle nie uległa zmianie. Teren wokół ogródka nie został ogrodzony. Klienci nadal i to niezależnie od pory dnia załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne poprzez oddanie moczu przy samym budynku ogródka piwnego, w pobliskim lesie i krzakach. Z okien ściany podłużnego bloku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego w odległości ok. 30 metrów, na wysokości ogródka piwnego, przyglądają się małoletnie dzieci. Okoliczni mieszkańcy Osiedla codziennie narażeni są na nieprzyjemne widoki i fetor, szczególnie w porze letniej.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 poinformowała, że uczestniczyła przy odbiorze:
- odcinka drogi gminnej po wykonanym remoncie w ciągu ul. K. Świerczewskiego od skrzyżowania z ul. Działkowców do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 922. Remont drogi wykonało Przedsiębiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe i Sprzętowo-Projektowe "Dominik" Franciszka Eliasa z siedzibą w Czyżowicach. Ta sama firma wykonała również chodnik o długości około 50 metrów od strony ul. K. Świerczewskiego w stronę budynku szkoły.
- parkingu od strony zachodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Arki Bożka nr 22-24 w Kuźni Raciborskiej. Członkowie Zarządu Osiedla nr 1 jeszcze raz zwrócili uwagę na fakt konieczności doświetlenia nowo wybudowanego parkingu.

Ze środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1 znajdujących się na stanie MOKSiR za kwotę 444,00 zł. zakupiono oświetlenie kolorowe na drzewko bożonarodzeniowe. Ozdobiona żywa choinka stanęła na Placu Zwycięstwa.

W sprawie budżetu z roku 2016 przewodnicząca Zarządu poinformowała, że zakupione ostatnio 5 szt. ławek kosztowały 2100,00 zł., a wydatkowany fundusz zostanie szczegółowo uwzględniony w sprawozdaniu rocznym.

W czasie posiedzenia członkowie Zarządu wskazali zadania do realizacji na rok 2017. Ze środków będących w dyspozycji Zarządu, Zarząd Osiedla nr 1 postanawia:

1. W lasku po dokonanej wycince drzew przy ul. K. Świerczewskiego, zgodnie z planem zagospodarowania terenu zielonego, który został wykonany w lipcu 2014 r. wykonać 2-3 ścieżki spacerowe szerokości 1,5 m (wg planu 280 m2) wyłożone po bokach obrzeżem chodnikowym, umieszczone w stopach chudego betonu. Podłoże utwardzone tłuczniem kamiennym lub żwirem, na podsypce z piasku, ubite zagęszczarką;
2. Zakupić ławki, dokonać ich montażu;
3. Zakupione 5 ławek w roku 2016 rozlokować do montażu w rejonie Osiedla nr 1;
4. Stare ławki usytuowane w obrębie dawnego amfiteatru - usunąć, a wsporniki metalowe po starych ławkach zregenerować i wykorzystać je do montażu desek na ławki wokół ogniska, które Zarząd Osiedla nr 1 planuje wykonać;
5. Zakupić jeden element siłowni zewnętrznej, służący do rekreacji ruchowej na wolnym powietrzu na osiedlowy park fitness znajdujący się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących;
6. Doposażyć pozostałe place zabaw w elementy urządzeń zabawowych.

W ramach wywołanej burzliwej dyskusji nad przedstawionym przez członka Zarządu projektem audytu opracowanego w sprawie otrzymanych odpowiedzi na wnioski i pisma obejmujący okres kadencji lat 2015-2016 Zarząd Osiedla nr 1 postanowił nie nadawać biegu publicznego (tzn. nie ujmować jego treści do protokołu z posiedzenia Zarządu i nie publikować na stronie internetowej). Wypracowane wnioski w końcowej części audytu zostaną wykorzystane wyłącznie przez członków wewnątrz Zarządu Osiedla nr 1. Będą one służyć także poprawnym działaniom Zarządu, eliminując przy tym działania szkodliwe na rzecz dobra lokalnej społeczności.

Na bazie przeprowadzonego audytu w ramach riposty, projekt pisma adresowany do burmistrza został przez Zarząd Osiedla nr 1 pozytywnie zaakceptowany w sprawie:
- umieszczenia na ul. Bohaterów Westerplatte przy skrzyżowaniu ul. T. Kościuszki znaku ostrzegawczego "Ustąp pierwszeństwa przejazdu";
- pisma ponaglającego w zakresie udzielenia informacji co do dalszego toku postępowania na wnioski złożone w Urzędzie Miejskim, na które to Zarząd Osiedla nr 1 nie otrzymał w ustawowym terminie żadnej odpowiedzi:
a) na wniosek z 29 sierpnia 2016 r. (przekazany do UM 20 września 2016 r.) o umieszczenie w rejonie Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska znaków drogowych informacyjnych w celu oznakowania ustalonej strefy zamieszkania;
b) na wniosek z 30 sierpnia 2016 r. (przekazany do UM 20 września 2016 r.) o wycięcie wierzby przy ul. T. Kościuszki 7b w Kuźni Raciborskiej wraz z przywróceniem do pierwotnego stanu istniejącej nawierzchni asfaltowej parkingu bezpośrednio graniczącego z przedmiotowym drzewem.

W ramach dyskusji i wolnych wniosków przewodnicząca Zarządu zabierając głos poinformowała, że Marek RYSZKA został nowym zastępcą komendanta Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej.

Przewodniczącą Zarządu poproszono, aby dokonała ustaleń w Urzędzie Miejskim (Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska) w sprawie nasadzeń krzewów, które miały być dokonane po wycince drzew od strony ul. K. Świerczewskiego w stronę lasku. Krzewy miały stanowić barierę ochronną oddzielającą chodnik z laskiem, w którym ma nastąpić zagospodarowanie terenu zielonego na podstawie opracowanego projektu.

W wyniku podjętej interwencji przez przewodniczącą Zarządu, ziemia zmieszana z gruzem, która od kilku miesięcy była wysypana obok parkingu przy ul. S. Moniuszki i psuła estetykę Osiedla, została ostatecznie przez firmę remontującą drogę ul. K. Świerczewskiego - zniwelowana.

Z pisma Zarządu Osiedla nr 1 z 21 listopada 2016 r. o zajęcie stanowiska w przedmiocie zdewastowanej gabloty ogłoszeniowej zewnętrznej, która była umieszczona na konstrukcji wolnostojącej przy ul. K. Świerczewskiego nr 2 w Kuźni Raciborskiej - gablotę usunięto.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Zdzisław Czarnacki