Relacje ze spotkań

Protokół nr 12

Kuźnia Raciborska, 16 lutego 2017 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska

Miejsce posiedzenia: MOKSiR, ul. Klasztorna 9
Data posiedzenia: 16.02.2017 r., godz. 17:00

Obecni w czasie posiedzenia:

Krystyna BORUTKO - Przewodnicząca Zarządu
Zdzisław CZARNACKI - Członek Zarządu
Jacek GĄSKA - Członek Zarządu
Małgorzata KOSTKA - Członek Zarządu

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu.
2. Przedstawienie i przyjęcie uzgodnionego z członkami Zarządu porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 z 29 grudnia 2016 r.
4. Propozycja nowej strategii działania zarządu Osiedla nr 1 w roku 2017.
5. Informacja z Referatu Inwestycji UM w sprawie inwentaryzacji oznakowania dróg w rejonie Osiedla nr 1.
6. Zreferowanie projektu pisma w sprawie przebiegu realizacji przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych w blokach mieszkalnych administrowanych przez ZGKiM Kuźnia Raciborska.
7. Informacja w sprawie wykonania zadań z wniosku Zarządu Osiedla.
8. Degradacja nawierzchni jezdni ul. Spokojnej przez firmę przewozową opał świadczącej usługi na rzecz PEC - Jastrzębie.
9. Monitoring skwerku od strony budynku ZSO w Kuźni Raciborskiej.
10. Informacja w sprawie wyburzenia budynku gospodarczego w obrębie Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
11. Informacja z odbytego spotkania z jednostką pomocniczą gminy "Stara Kuźnia" w zakresie organizowania wspólnych imprez.
12. Opinię negatywną w sprawie ogródka piwnego przy ul. S. Moniuszki przekazano do decyzji burmistrza.
13. Dyskusja i wolne wnioski.

Przewodnicząca Zarządu Osiedle nr 1 otworzyła posiedzenie witając obecnych, po czym przedstawiła porządek posiedzenia, który w kilku punktach został rozszerzony przez członków Zarządu.

Przyjęty został - również bez zastrzeżeń - sporządzony protokół z posiedzenia Zarządu z 29 grudnia 2016 r. Protokół zostanie przedłożony do opublikowania na stronie internetowej "Osiedle nr 1" w rubryce "Relacje ze spotkań".

Przedstawiona nowa koncepcja działania Zarządu w zakresie wprowadzenia zmian co do podejmowanych przedsięwzięć na postulaty mieszkańców Osiedla m. in. o zminimalizowanie pisania wszelkich wniosków i pism na wzór jednego z sołectw nie znalazła podstaw do podejmowania takich zmian. Postanowiono nadal realizować cele i zadania, jak w obecnej formie i dotychczasowym kształcie, uwzględniając w części wypracowane propozycje z audytu. Zgłoszona przez członka Zarządu Zdzisława Czarnackiego propozycja o zmianę autora projektów wniosków i pism, a także zmiana protokolanta z posiedzeń Zarządu, aby tym aspektem zajął się członek Zarządu Jacek Gąska, w wyniku prowadzącej dyskusji J. Gąska ustosunkowując się do przedstawionej propozycji nie wyraził zgody stwierdzając, że nie ma na to czasu. Dalsza dyskusja doprowadziła do stanowiska kontynuacji tegoż przymiotu bez wprowadzania zmian.

Nadal sprawami kancelaryjno-biurowymi zajmować się będzie członek Zarządu Zdzisław Czarnacki, który zwrócił uwagę na pracę związaną z prawidłowym obiegiem wytworzonych dokumentów przez Zarząd, aby te zasady przebiegały zgodnie z instrukcją kancelaryjną. W szczególności chodzi tu o ich rejestrację (ewidencja przesyłek otrzymywanych przez podmiot, dekretację, znak sprawy), z zachowaniem obowiązujących procedur nie były bezpośrednio przedkładane komórce merytorycznej.

Członek Zarządu Osiedla nr 1 Bartosz Kozina według informacji przewodniczącej Zarządu nadal będzie administratorem strony internetowej jednostki pomocniczej "Osiedle nr 1" Kuźnia Raciborska.

Do Zarządu Osiedla nr 1 wpłynęło pismo z Referatu Inwestycji UM (z 16 stycznia 2017 r.) informujące, że wiosną 2017 r. zostanie przeprowadzona w rejonie Osiedla nr 1 inwentaryzacja pod kątem poprawności oznakowania dróg. Jest to odpowiedź na wniosek Zarządu Osiedla nr 1 z 30 sierpnia 2016 r. - o umieszczenie w rejonie Osiedla znaków drogowych informacyjnych w celu oznakowania ustalonej strefy zamieszkania oraz na pismo ponaglające z 30 grudnia 2016 r. w sprawie braku odpowiedzi na w/w wniosek.

Zarząd Osiedla nr 1 wyraził akceptację co do treści projektu pisma adresowanego do dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej o udzielenie informacji co do realizacji przebiegu przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych w blokach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez w/w podmiot.

W trosce o bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców Osiedla, Zarząd Osiedla nr 1 zauważa, że w ostatnim okresie straż pożarna coraz częściej zmuszona jest interweniować. Przedmiotem interwencji były pożary mieszkań, piwnic czy też sadzy w kominach, a także pożaru wskutek wadliwej instalacji kominowej. Tylko w lutym 2017 r.straż pożarna interweniowała dwukrotnie w bloku mieszkalnym przy ul. S. Moniuszki nr 6, wskutek wadliwej instalacji kominowej (wydostał się tlenek węgla), a także nastąpiło zadymienie mieszkania z uwagi na wydobywający się dym z kratki wentylacyjnej, powodem którego zadymienia była tzw. cofka.

W sprawie przeprowadzenia instalacji kominowej był już kierowany do zarządcy bloków mieszkalnych wniosek z 3 sierpnia 2015 r. oraz pismo z 22 października 2015 r. Pismo w/w zostanie opublikowane na stronie internetowej Osiedle nr 1 w rubryce "Nasze działania".

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 zostały zrealizowane zadania:

1. Drzewo liściaste z gatunku "jarzębina" przy ul. Gen. Bema nr 5 - całkowicie obumarłe - zostało wycięte;
2. Drzewo liściaste z gatunku "brzoza" przy ul. S. Moniuszki - całkowicie obumarłe, grożące zawaleniem - zostało wycięte;
3. Drzewo liściaste z gatunku "wierzba" przy ul. T. Kościuszki 7 a-b, - w części spróchniałe, grożące zawaleniem - zostało wycięte. Natomiast druga część zadania wnioskowana w treści tego samego wniosku odnosząca się o przywrócenie do pierwotnego stanu istniejącej nawierzchni asfaltowej parkingu bezpośrednio graniczącego z przedmiotowym drzewem nie została wykonana, jak również do dziś nie udzielono odpowiedzi w tej sprawie, pomimo skierowanego pisma ponaglającego z 30 grudnia 2016 r.
4. Drzewo iglaste z gatunku "świerk" przy ul. Piaskowej - całkowicie obumarłe - zostało wycięte;
5. Drzewo liściaste z gatunku "lipa" przy ul. S. Moniuszki 7 b, - grożące zawaleniem wskutek zachwiania stabilizacji w gruncie z uwagi na przesunięty środek ciężkości pnia i występującą intensywność konarów oraz nadmierną wielkość korony, zostało dla bezpieczeństwa mieszkańców znacznie przycięte.

W okresie minionych dwóch miesięcy zauważa się przejazd ul. Spokojną samochodów ciężarowych dostarczających opał do kotłowni przy ul. J. Krasickiego przez firmę przewozową świadczącą usługi na rzecz PEC S. A. Jastrzębie. Samochody ciężarowe degradują stan nawierzchni drogi gminnej, ponieważ ta droga nie jest przystosowana do obecnego, poruszającego się po drodze tonażu pojazdów. W poprzednim okresie transport po dostawie opału wracał tą samą drogą, czyli ul. J. Krasickiego w stronę skrzyżowania z ul. K. Świerczewskiego. Z uwagi na występujące również zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poproszono przewodniczącą Zarządu Osiedle nr 1, aby zwróciła się do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej o podjęcie stosownej interwencji w tej sprawie.

Zgodnie z zapowiadaną przez burmistrza miasta uruchomienia stałego monitoringu osiedlowego parku fitness, służącego do rekreacji ruchowej na wolnym powietrzu znajdującego się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących obejmujący w części również skwerek w obrębie dawnego amfiteatru, a także lasku, w którym ma nastąpić zagospodarowanie terenu zielonego, Zarząd Osiedla nr 1 postanowił tę sprawę pilotować, przypominając o realizacji tegoż przedsięwzięcia.

Przewodnicząca poinformowała, że jest już decyzja Starostwa Powiatowego w Raciborzu, zezwalająca na wyburzenie budynku gospodarczego, znajdującego się w obrębie dawnego amfiteatru, który niegdyś służył za magazyn.

Członkowie Zarządu Osiedla nr 1 zwrócili uwagę, aby roboty wyburzeniowe wykonać jak najszybciej, ponieważ przy sprzyjających warunkach atmosferycznych można będzie przystąpić do planowanych robót związanych z budową ścieżek spacerowych.

Przy okazji istniejący na miejscu sprzęt ciężki można będzie wykorzystać do usunięcia zabetonowanych wsporników metalowych starych ławek, które w części (w zależności od stopnia korozji) można będzie zregenerować i zagospodarować przy planowanej budowie wokół ogniska-grilla.

17 stycznia 2017 r. na spotkaniu z Zarządem Osiedla "Stara Kuźnia" przedyskutowano organizowanie wspólnie imprez, m. in.:

1. Noworoczny koncert w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej;
2. Impreza odpustowa (Plac Zwycięstwa);
3. Dożynki (korona dożynkowa);
4. Obchody św. Mikołaja.

W ramach podjętej dyskusji uzgodniono, że imprezy wspólnie organizowane pod kątem wydatkowanych funduszy mają być transparentne.

Propozycje co do orkiestry, chóru, solistów czy też zespołu wokalnego mają być znacznie wcześniej zgłoszone i wspólnie uzgodnione przez obie jednostki pomocnicze gminy.

W zakresie korony dożynkowej pomimo dyskusji, strony nie wypracowały jednolitego stanowiska, niemniej jednak sugerują, aby ogrody działkowe ze swoją koroną dożynkową reprezentowali pod swoim szyldem. Natomiast rady osiedlowe reprezentowałyby rolnictwo jako Kuźnię Raciborską (z uwagi na znajdujące się jedno gospodarstwo). Nie jest to ostateczne stanowisko, ponieważ w tej sprawie będzie przeprowadzona konsultacja z władzami gminy co do ewentualnego reprezentowania całej Kuźni Raciborskiej, o którą zwróci się według posiadanej przez członka Zarządu informacji osobiście prezes Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Krokus" w Kuźni Raciborskiej.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 poinformowała, że opinię negatywną wyrażoną jednogłośnie przez członków Zarządu w czasie posiedzenia, które odbyło się 29 grudnia 2016 r. w sprawie kolejnego najmu ogródka piwnego i szaletu miejskiego przekazała do decyzji burmistrza.

W ramach dyskusji i wolnych wniosków ustalono, że:

- na kolejnym posiedzeniu Zarząd Osiedla nr 1 odniesie się co do przekazania ZGKiM wysokości środków, będących w dyspozycji Zarządu na ukwiecenie skwerków i innych miejsc w rejonie Osiedla nr 1 Kuźni Raciborskiej;
- jest sponsor kilkuletniego drzewka iglastego "Świerk srebrzysty" do przesadzenia go w marcu b. roku w rejon skwerku przy ul. K. Świerczewskiego (tj. miejsce, gdzie stała żywa choinka bożonarodzeniowa). Przewodnicząca Zarządu zobowiązała się poczynić dalsze ustalenia w tej sprawie w ZGKiM;
- w styczniu b. roku w ciągu ul. S. Moniuszki członek Zarządu ujawnił leżący przy słupie metalowym energetycznym element dekoracyjny bożonarodzeniowy, który spadł ze słupa. Element zabezpieczył przed ewentualną kradzieżą, po czym powiadomił osobę odpowiedzialną (p. Absalon), aby odebrał ten element, wskazując miejsce przechowywania.
- poproszono ponownie przewodniczącą Zarządu, aby dokonała ustaleń w Urzędzie Miejskim (ref. Rolnictwa i Ochrony Środowiska) w sprawie nasadzeń krzewów, które miały być dokonane po wycince drzew od strony ul. K. Świerczewskiego w stronę lasku. Krzewy miały stanowić barierę ochronną oddzielającą chodnik z laskiem, w którym ma nastąpić zagospodarowanie terenu zielonego na podstawie opracowanego projektu;
- poproszono ponownie przewodniczącą zarządu o ustalenie źródła i przyczyn występującego zadłużenia na rzecz gminy w bloku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 5 a-b w Kuźni Raciborskiej. Informacja jest niezbędna do zajęcia stanowiska Zarządu Osiedla nr 1 w ramach udzielenia riposty na udzieloną odpowiedź przez ZGKiM na wniosek o remont klatek schodowych i wymianę drzwi głównych wejściowych do budynku.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Zdzisław Czarnacki