Relacje ze spotkań

Protokół nr 13

Kuźnia Raciborska, 5 kwietnia 2017 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska

Miejsce posiedzenia: MOKSiR, ul. Klasztorna 9
Data posiedzenia: 5.04.2017 r., godz. 16:00

Obecni w czasie posiedzenia:

Krystyna BORUTKO - Przewodnicząca Zarządu
Zdzisław CZARNACKI - Członek Zarządu
Jacek GĄSKA - Członek Zarządu
Krzysztof GROBELNY - Członek Zarządu

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu.
2. Przedstawienie i przyjęcie uzgodnionego z członkami Zarządu porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 z 16 lutego 2017 r.
4. Projekt pisma do dyrektora ZGKiM o oczyszczanie jezdni ul. S. Moniuszki.
5. Projekt pisma do Burmistrza Miasta w sprawie braku realizacji wnioskowanych zadań z roku 2015.
6. Projekt Wniosku do dyrektora ZGKiM o zmianę miejsca lokalizacji śmietnika przy ul. Fornalskiej nr 1 b.
7. Projekt Wniosku do Burmistrza Miasta o budowę parkingu przy skrzyżowaniu ul. J. Krasickiego / Spokojna.
8. Wyburzenie budynku magazynowego stanowiącego zaplecze dawnego amfiteatru;
- usunięcie starych ławek, których lokalizacja miała miejsce przy dawnym amfiteatrze.
9. Spotkanie plenerowe w lasku, skąd dokonano wycięcia drzew z udziałem projektantki w sprawie wyznaczenia ścieżek spacerowych.
10. Rozkopane chodniki przy ul. K. Świerczewskiego.
11. Przedłużenie umowy najmu nieruchomości gruntowej (ogródka piwnego i szaletu).
12. Wymiana piasku w piaskownicy.
13. Występujący problem gryzoni, które pojawiły się w bloku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. S. Moniuszki 7 a-b.
14. Reklamacja w sprawie dwóch elementów zabawowych "sprężynowiec czteroosobowy" i sprężynowiec dwuosobowy "rycerz" znajdujących się na placu zabaw przy ul. J. Krasickiego.
15. Przekazanie do ZGKiM ustalonej wysokości środków pieniężnych, będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1.
16. Informacje przekazane przez przewodniczącą Zarządu:
- o uruchomieniu programu "Koperta Życia";
- kolejka wąskotorowa w Rudach oddzielona od MOKSiR Kuźnia Raciborska;
- informacja o staraniach o dopłatę do wymiany starego kotła na nowy;
17. Interwencja w sprawie przejeżdżającego transportu ciężarowego ul. Spokojną.
18. Interwencja w sprawie sponsorowanego drzewka świerkowego.
19. Informacja w sprawie ustaleń co do zaległości czynszowych bloku mieszkalnego przy ul. T. Kościuszki 5 a-b.
20. Odpowiedź ZGKiM na pismo Zarządu w sprawie przebiegu przeglądu instalacji kominowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez tenże podmiot.
21. Informacja o obchodach i uroczystościach 12 kwietnia 2017 r. godz. 19:00 pod dębem katyńskim (Plac Zwycięstwa).

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 otworzyła posiedzenie, witając zebranych, po czym przedstawiła porządek posiedzenia, który po wysłuchaniu został przez członków Zarządu w kilkunastu punktach rozszerzony.

Po krótkiej dyskusji przyjęty został protokół z posiedzenia Zarządu z 16 lutego 2017 r., po czym zawnioskowano do opublikowania go na stronie internetowej "Osiedle nr 1" w rubryce "Relacje ze spotkań".

Zarząd Osiedla nr 1 pozytywnie się odniósł co do treści projektu pisma adresowanego do dyrektora ZGKiM w Kuźni Raciborskiej o uwzględnienie oczyszczania jezdni ul. S. Moniuszki w Kuźni Raciborskiej od strony lasu, począwszy od skrzyżowania z ul. Spokojną do skrzyżowania z ul. Nowotki. W uzasadnieniu wskazano, że droga ta jest drogą gminną i graniczy od strony lasu z nieruchomością gruntową, należącą do zasobów Gminy. Jezdnia jest zanieczyszczona ziemią, suchymi liśćmi, w części porośnięta suchą i świeżą trawą; wymaga więc stałego monitorowania.

Zarząd Osiedla nr 1 pozytywnie zaakceptował treść projektu pisma adresowanego do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w sprawie niezrealizowanych zadań z roku 2015, a które zostały zawnioskowane przez Zarząd Osiedla nr 1 tj.:

1. z wniosku z 8 września 2015 r. - o czyszczenie zaniedbanych studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej, usytuowanych w rejonie ulic: Nowotki, Findera, S. Moniuszki, Fornalskiej, Boh. Westerplatte, T. Kościuszki, Gen. Bema i K. Świerczewskiego. Do końca 2015 r. studzienki miały być systematycznie udrażniane. Jak dotąd, żadna z 14 postulowanych studzienek ściekowych nie została wyczyszczona.

2. z wniosku z 26 sierpnia 2015 r. - o remont chodnika osiedlowego długości 48 metrów usytuowanego od strony ul. T. Kościuszki w Kuźni Raciborskiej w kierunku bloku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Fornalskiej nr 1 b. Realizacja zadania miała nastąpić w roku 2015 lub w latach następnych. Zwrócono przy tym uwagę na fakt, że w sierpniu 2016 r. na przedmiotowym odcinku chodnika doszło do tragicznego zdarzenia. Starszy wiekiem mieszkaniec Osiedla przewrócił się i uderzył tyłem głowy o podłoże chodnika. Wskutek doznanych obrażeń - zmarł.

3. z wniosku z 21 września 2015 r. - o przedłużenie budowy istniejącego parkingu na 16 miejsc postojowych przy ul. S. Moniuszki na wysokości bloku mieszkalnego wielorodzinnego nr 8 a-c w Kuźni Raciborskiej. Pomimo uwzględnienia zadania w propozycji do budżetu na rok 2016, budowy parkingu nie zrealizowano.

4. z wniosku z 11 września 2015 r. - o budowę chodnika jednostronnego w ciągu ul. Spokojnej w Kuźni Raciborskiej. Również pomimo uwzględnienia zadania w propozycji do budżetu na rok 2016, budowy chodnika nie zrealizowano. W treści pisma zwrócono uwagę na fakt, że:
- w listopadzie 2014 r. jako wnioskodawcy, mieszkańcy Osiedla sami wystąpili z postulatem budowy tegoż chodnika. Petycję w tej sprawie podpisało 50 mieszkańców. Burmistrz Paweł Macha udzielając odpowiedzi, własnoręcznie wpisał uwagę: "Wasza prośba zostanie rozpatrzona w późniejszym terminie";
- nastąpił znaczny wzrost natężenia ruchu zmotoryzowanych i pieszych, droga ta aktualnie postrzegana jest przez mieszkańców Osiedla do drogi stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa jego użytkownikom.  

Zarząd Osiedla nr 1 poparł projekt wniosku adresowanego do dyrektora ZGKiM w Kuźni Raciborskiej o zmianę miejsca lokalizacji śmietnika usytuowanego przy ul. Fornalskiej nr 1 b w Kuźni Raciborskiej. Z podpisaną petycją 30 osób, mieszkańcy Osiedla zwrócili się z prośbą do Zarządu Osiedla nr 1 o wystąpienie ze stosownym wnioskiem do ZGKiM i władz Gminy o przeniesienie śmietnika, wskazując jako optymalne nowe miejsce jego lokalizacji tj. grunt miejski przy ul. S. Moniuszki nr 8 b-c w stronę kompleksu leśnego.

W wyniku przeprowadzonej burzliwej dyskusji co do wyrażenia poparcia projektodawcy wniosku o budowę parkingu w ciągu ul. Spokojnej przy skrzyżowaniu z ul. J. Krasickiego, ostatecznie członkowie Zarządu Osiedla nr 1 wyrazili swoją akceptację. Projektodawca wniosku sporządzonego na prośbę mieszkańców Osiedla, w jego uzasadnieniu argumentował potrzebę budowy parkingu z uwagi na brak wolnych miejsc postojowych. Na ul. Janka Krasickiego sytuacja parkingowa jest wręcz katastrofalna. Parkowane są pojazdy wzdłuż ul. J. Krasickiego; wykorzystywane są wszystkie inne wolne miejsca. Stawiane są pojazdy zbyt blisko siebie, częstokroć na trawnikach i  blisko okien bloku, bądź w odległych miejscach od miejsca zamieszkania. Wskazana nieruchomość budowy parkingu jest nieruchomością niezabudowaną, należącą do zasobów gminy. Miejsce lokalizacji parkingu byłoby bardzo korzystne dla mieszkańców, graniczy z kilkoma pobliskimi 5-kondygnacyjnymi blokami mieszkalnymi. Kształt i wymiar nieruchomości pozwoliłby pozyskać co najmniej 16 miejsc postojowych, który rozwiązałby istniejący problem z parkowaniem pojazdów.

Na podstawie uzyskanego zezwolenia z nadzoru budowlanego Starostwa Powiatowego w Raciborzu, ostatecznie dokonano rozbiórki magazynu, stanowiącego zaplecze dawnego amfiteatru. W ramach prowadzonych robót związanych z rozbiórką, przy okazji wykorzystano ciężki sprzęt do demontażu starych ławek. W wyniku oględzin, wsporniki metalowe okazały się znacznie przerdzewiałe niż początkowo sądzono O ich dalszym wykorzystaniu po przeprowadzeniu regeneracji. Teren wokół rozebranego obiektu w całości zniwelowano.

6 marca 2017 r. w czasie spotkania plenerowego członków Zarządu Osiedla nr 1 z udziałem projektantki, w lasku przy ul. K. Świerczewskiego wytyczono ścieżki spacerowe, które po naniesieniu ich do projektu i akceptacji, w drugiej połowie kwietnia bieżącego roku rozpocznie się ich budowa.

W czasie spotkania zwrócono uwagę, że od dłuższego czasu znajdują się rozkopane chodniki przy ul. K Świerczewskiego. W jednym miejscu przy bloku mieszkalnym nr 4, a w drugim przy skrzyżowaniu z ul. Piaskową. Przewodnicząca Zarządu udzielając wyjaśnień poinformowała, że po usunięciu awarii ich remont ma niebawem nastąpić przez firmę remontowo-budowlaną p. Bandurskiego.

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że wbrew opinii negatywnej wydanej przez Zarząd Osiedla nr 1, którą przekazała do Urzędu Miejskiego, burmistrz Paweł Macha wydał decyzję najmu ogródka piwnego i szaletu przy ul. S. Moniuszki na okres jednego roku. Zobowiązał najemcę do wykonania zaległych prac tj. ogrodzenia wokół ogródka piwnego i wybudowania WC od strony zaplecza obiektu zgodnie z wcześniejszą obietnicą, z której się nie wywiązał.

Zwrócono uwagę na konieczność wymiany piasku w piaskownicy przy ul. J. Krasickiego i częściowego jego uzupełnienia. Przewodnicząca Zarządu zobowiązała się poczynić dalsze ustalenia związane w tym temacie w jednostce organizacyjnej ZGKiM w Kuźni Raciborskiej.

W czasie posiedzenia Zarządu członek Jacek Gąska poinformował, że w bloku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. S. Moniuszki nr 7 a-b w Kuźni Raciborskiej, lokatorka jednego z mieszkań ujawniła w klatce schodowej grasujące szczury. W wyniku przeprowadzonej dyskusji, mając na uwadze fakt, że gryzonie wywołują nie tylko szkody gospodarcze, ale mogą być one źródłem szeregu chorób zakaźnych, postanowiono pisemnie wystąpić w tej sprawie do administratora budynku, aby podjął stosowne działania deratyzacyjne.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Zarząd Osiedla nr 1 złoży reklamację do firmy "Magiczna Tęcza" spod Torunia w sprawie odklejającej się górnej warstwy sklejki w elemencie zabawowym - sprężynowcu czteroosobowym i sprężynowcu dwuosobowym tzw. "rycerz" na placu zabaw przy ul. J. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej.

Zarząd Osiedla nr 1 z funduszu będącego w dyspozycji zarządu, postanowił przekazać na rachunek bankowy ZGKiM środki pieniężne w wysokości 2.000,00 zł z wykorzystaniem ich na zakup krzewów ozdobnych, koszy, farb, a także ukwiecenia terenów zielonych Osiedla.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 poinformowała, że 23 marca 2017 r. w czasie sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej przekazano informację, bądź podjęto uchwałę:

1) na wniosek Uniwersytetu Treciego wieku Gmina uruchomiła program "Koperta Życia". Koperta Życia - jest to zbiór informacji służących służbom ratunkowym, które dzięki nim będą mogły podjąć właściwe działania wobec osób potrzebujących pomocy lekarskiej, gdy jej życie może być zagrożone. Skierowana jest ona do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych. "Koperta Życia" winna zawierać informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych w tym nr PESEL. Cały taki pakiet powinien być przechowywany w lodówce.

2) radni podjęli uchwałę dokonującą rozdziału instytucji kultury. Z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji wydzielono Stację kolejki wąskotorowej w Rudach.

3) radni podjęli uchwałę na zawarcie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki której mieszkańcy Gminy będą mogli starać się o dopłatę do wymiany starego kotła na nowy. Nabór wniosków miałby rozpocząć się w maju bieżącego. roku. Na ten cel będzie wyasygnowana pula środków wynosząca około 450.000,00 zł, a indywidualnie na dopłatę około 6.000,00 zł.

W sprawie przejeżdżających samochodów ciężarowych ul. Spokojną w Kuźni Raciborskiej z firmy przewozowej, świadczącej usługi (dostawy opału do kotłowni) przy ul. J. Krasickiego na rzecz PEC S. A. Jastrzębie, przewodnicząca Zarządu oświadczyła, że w tej sprawie już interweniowała w Urzędzie Miejskim. Po wysłuchaniu informacji, członek Zarządu Zdzisław Czarnacki przyznał, że od dwóch tygodni zaprzestały przejeżdżać samochody ciężarowe. Stwierdził natomiast, że sytuacja wymaga dalszej interwencji z uwagi na pojawiający się od niedawna drugi problem tj. dzienny przejazd ul. Spokojną o regulaminowym kursie (godz. 14:30) autobusu o rej. SRC 33E9, należącego do PKS-u Sp. z o. o. w Raciborzu.

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że w sprawie propozycji przesadzenia sponsorowanego świerka srebrzystego na skwerek przy ul. K. Świerczewskiego (tj. miejsce, w którym co roku stawiana jest żywa choinka bożonarodzeniowa). Jest wola firmy p. Rzepeckiego, która zaoferowała się podjąć działania w zakresie jego przesadzenia.  

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że z jej poczynionych ustaleń w ZGKiM, zadłużenie na rzecz Gminy w bloku mieszkalnym przy ul. T. Kościuszki nr 5 a-b w Kuźni Raciborskiej nastąpiło w zaległościach czynszowych. Wnioskowany przez Zarząd Osiedla nr 1 remont dwóch klatek schodowych i wymiany głównych drzwi wejściowych do tegoż bloku będzie realizowane.

Z odpowiedzi ZGKiM w Kuźni Raciborskiej udzielonej na pismo z 15 lutego 2017 r. Zarządu Osiedla nr 1 wynika, że przebieg przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych w blokach mieszkalnych wielorodzinnych, które administruje odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Występujące zagrożenie czy też ujawnione nieprawidłowości są eliminowane. Zatrudnieni pracownicy są w tym temacie odpowiednio przeszkalani, podnoszony jest ich poziom wiedzy.

12 kwietnia 2017 r. o godz. 19:00 pod dębem katyńskim odbędą się obchody uroczystości upamiętniające pułkownika Hugona Mijakowskiego. Mieszkańcy oddadzą hołd Polakom pomordowanym na Wschodzie w 1940 r. Członkowie Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska zadeklarowali się, że jako delegacja również złożą zapalony znicz pamięci.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Zdzisław Czarnacki