Relacje ze spotkań

Protokół nr 14

Kuźnia Raciborska, 12 lipca 2017 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska

Miejsce posiedzenia: MOKSiR, ul. Klasztorna 9
Data posiedzenia: 12.07.2017 r., godz. 11:00

Obecni w czasie posiedzenia:

Krystyna BORUTKO - Przewodnicząca Zarządu
Bartosz KOZINA - Zastępca Przewodniczącej Zarządu
Zdzisław CZARNACKI - Członek Zarządu
Jacek GĄSKA - Członek Zarządu
Krzysztof GROBELNY - Członek Zarządu

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu.
2. Przedstawienie i przyjęcie uzgodnionego z członkami Zarządu porządku posiedzenia.
3. Odpowiedź ZGKiM na wnioski i pisma:
- oczyszczenie jezdni ul. S. Moniuszki;
- deratyzacja budynku przy ul. Moniuszki 7;
- sprawa dot. zmiany lokalizacji śmietnika przy ul. Fornalskiej.
4. Złożenie reklamacji do firmy "Magiczna Tęcza" na uszkodzone urządzenia zabawowe.
5. Złożenie zawiadomienia o kradzieży nasadek plastikowych z ogrodzenia placu zabaw.
6. Przedstawienie projektu ostatecznego dot. ścieżek spacerowych.
7. Odpowiedź Policji w sprawie kradzieży nasadek.
8. Zakup kamyków, piasku oraz przeznaczenie środków finansowych na Dzień Dziecka.
9. Informacja w sprawie posiadanych środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedle nr 1 Kuźnia Raciborska.
10. Zreferowanie projektu wniosków w sprawie:
- o umieszczenie lustra drogowego przy ul. K. Świerczewskiego;
- o wyposażenie śmietnika w pojemnik na papier przy ul. Spokojnej;
- o wycinkę brzozy w kompleksie leśnym przy ul. S. Moniuszki;
- o uprzątnięcie z gruzu nieruchomości gruntowej przy ul. T. Kościuszki.
11. Przeznaczenie środków finansowych na rzecz OSP Kuźnia Raciborska.
12. Zakup dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej, w tym jednego dla osób niepełnosprawnych.
13. Lokalizacja miejsc umieszczenia ławek w rejonie Osiedla nr 1.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 otworzyła posiedzenie, witając zebranych, po czym przedstawiła porządek posiedzenia, który został przez członków Zarządu znacznie rozszerzony.

Z odpowiedzi ZGKiM na pismo Zarządu Osiedla nr 1 z 3 kwietnia 2017 r. o uwzględnienie oczyszczania odcinka jezdni ul. S. Moniuszki od strony lasu wynika, że jezdnia zanieczyszczona ziemią, suchymi liśćmi, w części porośnięta suchą i świeżą trawą, została oczyszczona. Zarząd Osiedla nr 1 w piśmie wnioskował, aby służby odpowiedzialne za porządek objęły jezdnię ul. S. Moniuszki stałym monitorowaniem.
         
Z odpowiedzi ZGKiM na pismo Zarządu Osiedla nr 1 z 12 kwietnia 2017 r. o przeprowadzenie prac deratyzacyjnych wokół terenu budynku przy ul. S. Moniuszki nr 7 "a-b" w Kuźni Raciborskiej z uwagi na pojawiające się szczury wynika, że administrator obiektu zwracał się w tej sprawie do specjalistycznego zakładu ochrony środowiska EKO-TOX branży dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja - Nędza ul. Krótka 3, celem objęcia kompleksowej ochrony przed szkodnikami.

W sprawie Wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 4 kwietnia 2017 r. o zmianę miejsca lokalizacji śmietnika usytuowanego przy ul. Fornalskiej nr 1 "b" w Kuźni Raciborskiej, przewodnicząca Zarządu poinformowała, że w tej sprawie nie ma jeszcze odpowiedzi ze strony ZGKiM, ponieważ nadal prowadzone są konsultacje co do rozwiązania istniejącego problemu. Zarząd Osiedla nr 1 przypomina, że w tej sprawie 30 lokatorów z pobliskich budynków mieszkalnych podpisało petycję zmiany lokalizacji śmietnika.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska 10 kwietnia 2017 r. złożył reklamację do firmy "Magiczna Tęcza" na uszkodzone elementy urządzeń zabawowych placu zabaw przy ul. J. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej. Sklejki sprężynowca czteroosobowego i dwuosobowego były szorstkie, chropowate i występowały ubytki. Natomiast siedzisko huśtawki "Bartuś" posiadało usterkę. Firma w/w reklamację uwzględniła. Dokonała wymiany korpusu obu sprężynowców, wymiany łańcuchów w huśtawce "Bartuś" oraz usunęła usterkę siedziska.

Członkowie Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska, stwierdzając kradzież nasadek plastikowych w ilości 30 sztuk ze słupków ogrodzeniowych płotu ogrodzeniowego placu zabaw o wartości około 60.00 zł na szkodę Gminy Kuźnia Raciborska, złożyli stosowne zawiadomienie w Komisariacie Policji w Kuźni Raciborskiej celem podjęcia czynności w kierunku wykrycia sprawcy kradzieży i odzyskania utraconego mienia.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska przedstawiła ostateczny projekt dotyczący ścieżek rowerowych. Przewodnicząca stwierdziła, że koszt budowy miał wynieść ponad 37 tys. zł. Brakujące środki finansowe obiecał dołożyć burmistrz. Wskutek huraganowego wiatru z 7 lipca 2017 r. miejsce lokalizacji ścieżek spacerowych zostało całkowicie zdewastowane. Pomamane zostały niemal wszystkie drzewa, stąd też w obecnym stanie nie można będzie realizować przedmiotowego zadania. Środki finansowe, które były w dyspozycji Zarządu z przeznaczeniem na ścieżki spacerowe, zostaną wykorzystane na inne cele, których podejmie Zarząd w czasie posiedzenia.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska zapoznała członków Zarządu z treścią pisma z 19 czerwca 2017 roku Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej jako odpowiedź w sprawie zawiadomienia o stwierdzonej 9 maja 2017 r. kradzieży 30 sztuk nasadek plastikowych ze słupków ogrodzeniowych placu zabaw przy ul. J. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej o wartości około 60,00 zł. na szkodę Gminy Kuźnia Raciborska. Z pisma wynika, że w toku prowadzonego postępowania przeprowadzono czynności, które nie doprowadziły do ustalenia sprawcy tego czynu. Z uwagi na powyższe, postanowiono odstąpić od wniesienia w niniejszej sprawie wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Raciborzu.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska poinformowała, że rozporządziła wydatkowaniem środków finansowych będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1 przekazane do ZGKiM w wysokości 50,00 zł na zakup kamyków i piasku do piaskownicy przy ul. J. Krasickiego, również w wysokości 50,00 zł. A ze środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1 znajdujące się w MOKSiR, rozporządziła kwotą 300,00 zł. przeznaczając ją na Dzień Dziecka.

Z informacji przekazanej przez przewodniczącą Zarządu wynika, że Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska posiada w dyspozycji środki finansowe w wysokości 22.000,00 zł oraz 3.000,00 zł przekazane do ZGKiM.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska pozytywnie zaakceptował treść projektu wniosku adresowanego do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska - o umieszczenie lustra drogowego przy ul. K. Świerczewskiego w Kuźni Raciborskiej, które umożliwi poprawę bezpieczeństwa dla kierujących pojazdami wyjeżdżającymi z drogi osiedlowej, należącej do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWOCZESNA" w Raciborzu.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska również wyraził aprobatę co do przedstawionego projektu wniosku adresowanego do dyrektora ZGKiM w Kuźni Raciborskiej - o wyposażenie śmietnika przy ul. Spokojnej na wysokości posesji nr 7 w Kuźni Raciborskiej w pojemnik plastikowy niebieski na odpady "papier".

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska na projekt wniosku adresowany do Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy Raciborskie - o wycinkę drzewa liściastego z gatunku brzoza w kompleksie leśnym przy ul. S. Moniuszki w Kuźni Raciborskiej udzielił rekomendacji. Brzoza całkowicie obumarła; stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa małoletnich dzieci, które biegają w tej części okolicy, a także może spowodować uszkodzenie transformatora-rozdzielni A 516 z uwagi na pochyłość drzewa w jej stronę.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska wyraził akcept w sprawie przedłożonego kolejnego projektu wniosku adresowanego do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o zlecenie odpowiedzialnym służbom za porządek, uprzątnięcie z nieruchomości gruntowej przy ul. T. Kościuszki w Kuźni Raciborskiej, należącej do zasobów Gminy z gruzu, płytek betonowych oraz starej wylewki betonowej, na której stał drewniany kiosk z prowadzoną sprzedażą odzieży, w celu przywrócenia walorów estetycznych tej części okolicy Osiedla.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska postanowił na rzecz OSP Kuźnia Raciborska przekazać środki finansowe, będące w dyspozycji Zarządu w wysokości 5.000,00 zł na zakup pił do cięcia drzewa z uwzględnieniem wykorzystania ich do prac wysokościowych.  

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska podjął decyzję o zakupie dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej w tym jednego z wykorzystaniem dla osób niepełnosprawnych oraz zakup brakującego urządzenia zabawowego dla dwóch z trzech placów zabaw. W przedmiocie zakupu urządzeń siłowni na prośbę członków Zarządu, Zdzisław Czarnacki został zobligowany zwrócić się do firmy "Fit Park" Sp. z o. o. - Toruń, o firmowy katalog z najnowszą ofertą z uwzględnieniem urządzeń dla osób niepełnosprawnych. Decyzja ostateczna co do zakupu poszczególnych urządzeń zapadnie w czasie sierpniowego posiedzenia Zarządu.

W wyniku burzliwej dyskusji wywołanej w przedmiocie rozdysponowania miejsca lokalizacji ławek zakupionych w roku 2017 w ilości 5 sztuk ze środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1, przewodnicząca Zarządu, pomimo zapewnień, że członkowie Zarządu uprzednio zrobią rozpoznanie plenerowe w rejonie Osiedla i ustalą takie miejsca, bez konsultacji z członkami Zarządu wydała dyspozycję umieszczenia ławki przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. K. Świerczewskiego nr 21-23, pomimo że w tym miejscu znajdowały się już dwie ławki, o czym była wcześniej poinformowana. Co do drugiej ławki umieszczonej przed blokiem ul. T. Kościuszki nr 11 "a", członkowie Zarządu nie mieli zastrzeżeń. Kontynuując dalszą dyskusję w temacie pozostałych trzech ławek, członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zreferował ilość aktualnie znajdujących się ławek przed budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi w rejonie całego Osiedla. Zwrócił szczególną uwagę na ich całkowity brak lub znajdujące się budynki, przy których umieszczona jest jedna ławka. Uzgodniono ostatecznie, że lokatorzy zamieszkali w jednej klatce schodowej lub budynku, sami wystąpią do Zarządu Osiedla nr 1 z pisemną prośbą o umieszczenie przed ich budynkiem ławki, bądź wskażą miejsce inne, przy czym akceptacja lokatorów wyrażająca taką zgodę ma wynieść ponad 50 %.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Zdzisław Czarnacki