Relacje ze spotkań

Protokół nr 15

Kuźnia Raciborska, 9 sierpnia 2017 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska

Miejsce posiedzenia: MOKSiR, ul. Klasztorna 9
Data posiedzenia: 9.08.2017 r., godz. 10:00

Obecni w czasie posiedzenia:

Krystyna BORUTKO - Przewodnicząca Zarządu
Bartosz KOZINA - Zastępca Przewodniczącej Zarządu
Zdzisław CZARNACKI - Członek Zarządu
Jacek GĄSKA - Członek Zarządu
Krzysztof GROBELNY - Członek Zarządu

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu.
2. Przedstawienie i przyjęcie uzgodnionego z członkami Zarządu porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu nr 1 z 12 lipca 2017 r.
4. Informacja co do zagospodarowania terenu przy ul. K. Świerczewskiego (obok budynku ZSO).
5. Zapoznanie z katalogiem urządzeń zewnętrznych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
6. Zakup nakładek plastikowych.
7. Wykorzystanie środków finansowych będących w dyspozycji Zarządu na stanie MOKSiR.
8. Informacja o wycince wnioskowanej brzozy w kompleksie leśnym przy ul. S. Moniuszki.
9. Projekt wniosku o wycięcie jarzębiny.
10. Projekt wniosku wymianę podestu ław kominiarskich.
11. Projekt wniosku o remont chodnika.
12. Pismo do dyrektora ZGKiM o montaż trzech ławek w rejonie Osiedla nr 1.
13. Pismo do dyrektora ZGKiM ponaglające z tytułu braku odpowiedzi na Wniosek z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany lokalizacji śmietnika przy ul. Fornalskiej nr 1 "b".
14. Dyskusja, wolne wnioski, sprawy bieżące:
- zapytanie o regulamin placu zabaw;
- montaż nasadek plastikowych na słupki metalowe płotu ogrodzeniowego;
- malowanie ławek na placu zabaw;
- defibrylator (urządzenie ratujące życie).

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska otworzyła posiedzenie, witając wszystkich zebranych bardzo serdecznie. Następnie przedstawiła swój porządek posiedzenia. Członkowie Zarządu wnieśli swoje poprawki, które zostały znacząco rozszerzone w kilku sprawach.

Przyjęty został przez Zarząd protokół z posiedzenia Zarządu z 12 lipca 2017 r., eliminując z niego zapis dotyczący pisma odnoszącego się do wyjazdowego posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska w zakresie stanu bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Kuźnia Raciborska, które przedstawiła Przewodnicząca z uwagi, że to pismo nie dotyczy aktualnego okresu, datowane jest bowiem na 11 maja 2016 r. Na pytanie członka Zarządu Zdzisława Czarnackiego, kiedy przewodnicząca Zarządu otrzymała te pismo, odpowiedź brzmiała teraz, w lipcu.

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że w miejsce lokalizacji projektowanych ścieżek spacerowych w dawnym lasku przy ul. K. Świerczewskiego w Kuźni Raciborskiej, gdzie huraganowy wiatr 7 lipca b. roku połamał niemal wszystkie drzewa, będzie opracowywany nowy plan zagospodarowania terenu.

Zgodnie z ustaleniem, 12 lipca 2017 r. członek Zarządu Zdzisław Czarnacki przedstawił do wglądu przesłany przez firmę Fit Park Sp. z o. o. Toruń firmowy katalog zawierający najnowsze oferty urządzeń siłowni zewnętrznej dla osób dorosłych i małoletnich dzieci, w tym i dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem obowiązujących cen na poszczególne urządzenia. Członkowie Zarządu w ramach dyskusji zaproponowali, aby ich propozycje przed zakupem skonsultować z osobami, które dziennie korzystają z podobnych urządzeń.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 poinformowała, że zakupiła 32 szt. nakładek plastikowych na słupki ogrodzeniowe, które zostały skradzione przez nieznanego sprawcę z płotu ogrodzeniowego placu Zabaw przy ul. J. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej. Komisariat Policji w Kuźni Raciborskiej w maju b. roku prowadził w tej sprawie postępowanie w kierunku wykrycia sprawcy czynu i odzyskania utraconego mienia.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska z funduszu będącego w dyspozycji Zarządu Osiedle nr 1 znajdującego się na rachunku bankowym MOKSiR, postanowił przeznaczyć do wykorzystania środki finansowe na cel:

- 150,00 zł - korona dożynkowa Kuźnia Raciborska;
- 500,00-1000,00 zł - obchody św. Świętego Marcina;
- 600,00 zł - obchody Św. Mikołaja;
- 1500,00-2000,00 zł - obchody 50-lecia nadania Kuźni Raciborskiej praw miejskich.

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 11 lipca 2017 r., Nadleśnictwo Rudy Raciborskie dokonało wycinki obumarłej brzozy, która wskutek zawalenia mogła spowodować uszkodzenie transformatora-rozdzielni A 516 przy ul. S. Moniuszki w Kuźni Raciborskiej.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska wyraził akceptację na projekt wniosku adresowany do prezesa Zarządu GPWiK w Kuźni Raciborskiej o wycinkę obumarłego drzewa liściastego z gatunku jarzębina, znajdującego się na terenie nieruchomości ogrodzonej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. T. Kościuszki nr 4 w Kuźni Raciborskiej. Drzewo znajduje się w bliskim sąsiedztwie urządzeń zabawowych - huśtawki, które może powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa małoletnich dzieci.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska poparł projekt wniosku adresowany do dyrektora ZGKiM w Kuźni Raciborskiej o remont podestu ław kominiarskich budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. T. Kościuszki nr 3 "a-b" w Kuźni Raciborskiej. Spróchniałe podesty ław kominiarskich uniemożliwiają kominiarzowi bezpieczną komunikację dachową, przez co kominy nie są czyszczone.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska pozytywnie wyraził swoją opinię co do projektu wniosku adresowanego do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o przeprowadzenie remontu chodnika zapadającego się przy ul. M. Fornalskiej 4 "c" w Kuźni Raciborskiej. Występujące nierówności powodują uciążliwość pieszym, a przede wszystkim ludziom w podeszłym wieku.

Zgodnie z ustaleniem Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska na posiedzeniu 12 lipca 2017 r. w sprawie dyslokacji trzech ławek, które Zarząd zakupił w roku 2016 ze środków będących w dyspozycji Zarządu, a zostały przekazane na rachunek bankowy ZGKiM, wpłynęły 3 petycje lokatorów adresowane do Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska wyrażające przez nich zgodę, wskazując miejsce montażu ławek. Projekt pisma adresowany do dyrektora ZGKiM Kuźnia Raciborska Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska o montaż ławek został przez członków Zarządu pozytywnie zaakceptowany. Z pisma wynika jednoznacznie, że jedną ławkę zakupioną w roku 2016 należy zamontować przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki nr 7 "a-b", a drugą ławkę przy budynku nr 9 "a-b". Natomiast trzecią ławkę należy zamontować za budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rudzkiej nr 46 "a-b", przy chodniku.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska usankcjonował projekt pisma ponaglającego do dyrektora ZGKiM o udzielenie informacji na wniosek z 4kwietnia 2017 r. wraz z załączoną listą podpisów 30 mieszkańców pobliskiego budynku, dotyczącego zmiany lokalizacji śmietnika usytuowanego przy ul M. Fornalskiej nr 1 "b" w Kuźni Raciborskiej. W piśmie zwrócono uwagę, że ze Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy "Osiedle nr 1", par. 25 pkt 5 wynika, że podporządkowane gminie jednostki organizacyjne powinny udzielić odpowiedzi Zarządowi Osiedla nr 1 - bez zbędnej zwłoki, a w razie zajęcia odmiennego stanowiska, przedstawić je wraz z uzasadnieniem. Mają tutaj również zastosowanie przepisy wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

W ramach dyskusji członek Zarządu Zdzisław Czarnacki do przewodniczącej Zarządu skierował pytanie: co się dalej dzieje z naszym przekazanym wzorem regulaminu placu zabaw, który miał być weryfikowany pod względem prawnym przez radcę prawnego, a następnie przekazany do uchwalenia na sesji Rady Miejskiej? Od tego czasu minął już 1 rok i 3 miesiące, i jest cisza. Przewodnicząca Zarządu zobowiązała się poczynić ustalenia w tej sprawie.

Członek Zarządu Jacek Gąska wraz z Krzysztofem Grobelnym zobowiązali się podjąć starania w kierunku montażu zakupionych nasadek plastikowych na słupki metalowe płotu ogrodzeniowego placu zabaw.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zobowiązał się pomalować farbą trzy ławki na placu zabaw z chwilą dokonania zakupu odpowiedniej farby przez przewodniczącą Zarządu.

Członek Zarządu Krzysztof Grobelny poinformował, że strażacy z OSP Kuźnia Raciborska są już w posiadaniu defibrylatora - urządzenia ratującego życie.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Zdzisław Czarnacki