Relacje ze spotkań

Protokół nr 16

Kuźnia Raciborska, 5 września 2017 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska

Miejsce posiedzenia: MOKSiR, ul. Klasztorna 9
Data posiedzenia: 5.09.2017 r., godz. 17:00

Obecni w czasie posiedzenia:

Krystyna BORUTKO - Przewodnicząca Zarządu
Bartosz KOZINA - Zastępca Przewodniczącej Zarządu
Zdzisław CZARNACKI - Członek Zarządu
Jacek GĄSKA - Członek Zarządu

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie uzgodnionego z członkami Zarządu porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu osiedla nr 1 z 9 sierpnia 2017 r.
4. Odpowiedź ZGKiM na wnioski:
- w sprawie o montaż ławek;
- w sprawie o wymianę podestu ław kominiarskich.
5. Odpowiedź GPWiK Sp. z o. o. na wniosek o wycięcie jarzębiny.
6. Informacja o wysokości przyznanych środków na rok 2018 do dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1.
7. Propozycje zadań do realizacji zgłoszone do budżetu na rok 2018.
8. Propozycje wykorzystania środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1, które zostały przekazane w roku 2017 do ZGKiM.
9. Rezerwacja środków finansowych na rok 2018 znajdujące się w MOKSiR do dyspozycji Zarządu.
10. Projekt wniosku o przycięcie gałęzi drzew liściastych.
11. Projekt wniosku o zmianę miejsca lokalizacji huśtawki i usunięcie drabinki łukowej.
12. Projekt wniosku o umieszczenie oznakowania ulic znakiem drogowym ostrzegawczym oraz zmiany tablic dawniej nadanych nazw ulic na nowe nazwy.
13. Projekt wniosku o utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych.
14. Projekt wniosku o remont odcinka nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej (DW 425).
15. Projekt wniosku o wezwanie właściciela samochodu do jego usunięcia z parkingu.
16. Projekt wniosku o czyszczenie rynien dachu budynków mieszkalnych.
17. Projekt wniosku o poprawność oznakowania dróg gminnych w rejonie osiedla.
18. Informacje, dyskusja, wolne wnioski, sprawy bieżące:
- malowanie ławek na placu zabaw;
- montaż nasadek na słupki płotu ogrodzeniowego placu zabaw;
- czynne biuro paszportowe w Raciborzu;
- sposób na sprzątanie psich odchodów;
- sprawa regulaminu na plac zabaw.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska otworzyła posiedzenie, witając wszystkich zebranych, po czym przedstawiła swój porządek posiedzenia. Członkowie Zarządu wnieśli istotne swoje poprawki rozszerzając znacząco porządek posiedzenia w kilkunastu bardzo ważnych sprawach.

Przyjęty został przez Zarząd protokół z posiedzenia Zarządu z 9 sierpnia 2017 r., eliminując z niego zapis dotyczący wyrażanego poglądu w przedmiocie pracy Zarządu.

Z odpowiedzi ZGKiM Kuźnia Raciborska udzielonej (30 sierpnia 2017 r.) na pismo z 10 sierpnia 2017 r. Zarządu Osiedla nr 1 o montaż trzech ławek zakupionych w roku 2016 ze środków będących w dyspozycji Zarządu wynika, że ławki zostały zamontowane w rejonie Osiedla. Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zwrócił się z pytaniem do przewodniczącej Zarządu: - Dlaczego zgodnie z ustaleniem na posiedzeniu Zarządu i skierowanym pismem do ZGKiM przy ul. Rudzkiej nr 46 "a-b" za budynkiem mieszkalnym tuż przy chodniku, zamontowano starą ławkę zamiast nowej? Przewodnicząca Zarządu  wyjaśniła, że dwie stare ławki, które zdemontowano na jej prośbę spod budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 21-23 przy ul. Roberta Lewandowskiego (daw. ul. K. Świerczewskiego) były do wkopania. Jedną ławkę zamontowano przy ul. S. Moniuszki nr 5 "a", a drugą przy ul. Rudzkiej nr 46. W tym miejscu członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zwrócił się z kolejnym pytaniem do przewodniczącej Zarządu: - Co się stało z piątą, nową ławką? Gdzie ona jest? Na to pytanie przewodnicząca Zarządu oświadczyła, że ławka znajduje się w ZGKiM.

Z odpowiedzi ZGKiM Kuźnia Raciborska udzielonej (31 sierpnia 2017 r.) na wniosek z 9 sierpnia 2017 r. Zarządu Osiedla nr 1 o remont podestu ław kominiarskich wynika z treści pisma, że przewody kominowe są drożne, częściowa wymiana ław kominiarskich zostanie przeprowadzona.

Z odpowiedzi GPWiK Sp. z o. o. Kuźnia Raciborska udzielonej (23 sierpnia 2017 r.) na wniosek z 8 sierpnia 2017 r. Zarządu Osiedla nr 1 o wycinkę obumarłego drzewa liściastego z gatunku jarzębina wynika, że 21 sierpnia 2017 r. w/w przedsiębiorstwo zwróciło się z wnioskiem do gminy o wydanie decyzji zezwalającej na jego wycięcie.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 przekazała informację, że na rok 2018 przyznano Zarządowi do jego dyspozycji środki finansowe w wysokości 32250,32 zł.

Na pytanie przewodniczącej Zarządu Osiedla nr 1 o propozycje do budżetu na rok 2018 obejmujący zakres budowy, modernizacji lub remontu infrastruktury osiedlowej, które musi podać w terminie do 15 września 2017 r. wytworzyła się burzliwa dyskusja. Swoje niezadowolenie w tym temacie wyraził członek Zarządu Zdzisław Czarnacki, który po zgłoszonej propozycji przez Jacka Gąskę o budowę chodnika na ul. Spokojnej stwierdził, że cztery lata temu 45 mieszkańców Osiedla podpisało poparcie budowy chodnika. Obecny burmistrz w odpowiedzi na pismo mieszkańców udzielił odpowiedzi, że "Wasza prośba zostanie rozpatrzona w późniejszym terminie".

Zarząd Osiedla nr 1, również w tej samej sprawie 11 września 2015 r. zwracał się z wnioskiem, a na kolejne lata jako propozycje do budżetu ujmował wśród zadań budowę chodnika. Niektórzy mieszkańcy bezczynnością i dalszymi obietnicami są zdeterminowani w obliczu zagrożenia, jakie występuje i zamierzają podjąć w tym przedmiocie sami działania dla poprawy bezpieczeństwa.

Członkowie Zarządu Osiedla nr 1 przedstawili propozycje, wskazując na zadania do realizacji w roku 2018, które były wnioskowane w latach poprzednich:

1. Budowa chodnika jednostronnego przy ul. Spokojnej;
2. Budowa parkingu przy ul. S. Moniuszki (przedłużenie) od strony placu targowego;
3. Remont chodnika przy ul. Rudzkiej na wysokości budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 44-46 i nr 42;
4. Remont chodnika od strony ul. T. Kościuszki w stronę ul. Kasztanowej (daw. M. Fornalskiej) przy budynku mieszkalnym nr 1 "a-b".

Ze środków finansowych, będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1, które pozostają na rachunku ZGKiM w wysokości 2800,00 zł członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zaproponował je wykorzystać na zakup koszy, ponieważ jest ich stanowczo za mało w rejonie Osiedla nr 1.

Członek Zarządu Jacek Gąska zaproponował zarezerwować wszystkie środki finansowe z roku 2018, które znajdują się na rachunku MOKSiR będące w dyspozycji Zarządu do wykorzystania ich na dożynki gminne, połączone z parafialnymi i jednocześnie obchodami dni Kuźni Raciborskiej. Członkowie Zarządu Osiedla nr 1 przychylnie ustosunkowali się do tej propozycji.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki przedstawił projekty wniosków, które zostały zreferowane i poddane do dyskusji. Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska pozytywnie zaopiniował projekty wniosków o:

1) przycięcie gałęzi drzew liściastych, rosnące przy ul. S. Moniuszki i ul. Działkowców, które w znacznym stopniu przesłaniają snopy światła z lampy ulicznej, powodując ograniczenie oświetlenia jezdni i chodników. Przeprowadzenie cięcia sanitarnego drzew poprawi warunki świetlne, jak również wpłynie na stan bezpieczeństwa;
2) zmianę miejsca lokalizacji huśtawki znajdującej się przy ul. Kasztanowej (daw. M. Fornalskiej) w inne miejsce oraz usunięcie drabinki łukowej podwójnej, o które domagają się mieszkańcy z pobliskich budynków mieszkalnych, udzielając w tym zakresie pisemnego poparcia. Huśtawka wykorzystywana jest niezgodnie z jej przeznaczeniem i jest w złym stanie technicznym, a z drabinki nikt nie korzysta (pordzewiała);
3) umieszczenie oznakowania ulic znakiem drogowym ostrzegawczym i uzupełnienie brakujących tablic z nazwami ulic oraz realizacji obowiązku zmiany dawniej nadanych nazw ulic na nowe nazwy ulic w związku z ustawą dekomunizacyjną w rejonie Osiedla nr 1;
4) utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Roberta Lewandowskiego. W tej sprawie 31 osób jako mieszkańcy Osiedla, a w szczególności członkowie i ich rodziny z Rodzinnego Ogrodu Działkowego Stowarzyszenie Ogrodowe "RAFAMET" - "Kolonia Tulipan" złożyli petycję, popierając tym samym wyznaczenie lokalizacji przejścia dla pieszych na wysokości bramy wejściowej do w/w ogrodu, ponieważ w tym miejscu następuje wielkość natężenia ruchu pieszego i duży ruch pojazdów, których jazda odbywa się najczęściej z niebezpieczną prędkością. Odcinek jezdni od strony ogrodu nie posiada chodnika, ani nawet pobocza;
5) wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o przeprowadzenie remontu odcinka nawierzchni jezdni ul. Arki Bożka w Kuźni Raciborskiej. Droga ta jest drogą wojewódzką nr 425, występuje na niej wybrzuszenie (nadmierna pochyłość, tzw. garb "fałda"), która stanowi niebezpieczną pułapkę użytkownikom drogi, szczególnie pojazdom jednokołowym;
6) wezwanie właściciela samochodu marki Renault do jego usunięcia z parkingu przy ul. I. Krasickiego. Próg nadwozia samochodu przeżarty jest rdzą na wylot. Zabiera od kilku lat miejsce postojowe. Właściciel pojazdu nie realizuje obowiązku wynikającego z ustawy o recyklingu, pojazd powinien wyrejestrować i przekazać do przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów;
7) czyszczenie rynien poziomych dachu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, odprowadzające wodę deszczową do rur spustowych pionowych przy ul. S. Moniuszki nr 8 "a-c" i T. Kościuszki nr 2 "a-b", nr 5 "a-b" i 9 "a-b". Rynny są w części przerdzewiałe, nie są drożne, opady deszczu powodują, że woda spływa po ścianie frontowej budynku. O tym fakcie świadczy rosnąca w rynnie przy ul. S. Moniuszki 8 "a" trawa sięgająca wysokości około 40 cm.
8) poprawność oznakowania drogi ul. S. Moniuszki, co do umieszczonego znaku drogowego B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5 t". Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska dla poprawy bezpieczeństwa zawnioskował, aby:

a) na ul. S. Moniuszki umieścić znak drogowy zakazu B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t";
b) pod tarczą znaku zamieścić tablicę informacyjną "za wyjątkiem pojazdów ratowniczych, porządkowych, komunikacji miejskiej, świadczących usługi mieszkańcom Osiedla";
c) znak drogowy zakazu B-18, o którym mowa w pkt. 1 i 2 umieścić na ul. Roberta Lewandowskiego od strony drogi wojewódzkiej nr 922, przed wjazdem na obszar zabudowany oznaczony znakiem D-42, (aktualnie tablica znaku leży na ziemi, została przewrócona przez nawałnicę);
d) na tablicy znaku uzupełniającego umieszczonej przy drodze wojewódzkiej nr 425 ul. Arki Bożka (przed skrzyżowaniem z ul. Rudzką i S. Moniuszki) informującej o przebiegu drogi, zamieścić "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t".

W/w wnioski na miejscu zostały wręczone przewodniczącej Zarządu Osiedla nr 1, celem ich przekazania Gminie.

29 sierpnia 2017 r. członek Zarządu Zdzisław Czarnacki odnowił dwukrotnie trzy ławki, w tym jednorazowo dwa podesty zjeżdżalni linowej na placu zabaw przy ul. I. Krasickiego, przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych i biologicznych. Uprzednio zaszpachlował ubytek w desce oparcia ławki, a następnie przy użyciu papieru ściernego usunął zielony nalot z ławek. Ławki po przeszlifowaniu i oczyszczeniu z pyłu, pomalował zakupionym przez przewodniczącą Zarządu impregnatem. Do malowania ławek użyto impregnat ochronno-dekoracyjny powłokotwórczy "Palisander Indyjski". Prócz impregnatu, zakupiono rozcieńczalnik (benzyna lakowa) przeznaczony do rozcieńczania wyrobów olejnych, bitumicznych oraz pokostów, szpachlę do drewna, papier ścierny i pędzel.

Członek Zarządu Krzysztof Grobelny przy wsparciu mieszkańca Osiedla pana Piotra Borutki, zamontował zakupione przez przewodniczącą Zarządu nasadki plastikowe w ilości ponad 40 sztuk na słupki metalowe płotu ogrodzeniowego placu zabaw przy ul. I. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej. Do montażu nasadek użyto stosownych nitów w uprzednio nawiercone otwory, które mają za zadanie uchronić je przed ponowną kradzieżą.

Przewodnicząca Zarządu przekazała informację, że jest już otwarte biuro paszportowe w Raciborzu. Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki na podstawie informacji zamieszczonej na stronie internetowej nowiny.pl poszerzył ową informację, dodając następującą treść: "Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu działa od 1 sierpnia 2017 r. przy ul. Batorego 8/2 - na zapleczu Urzędu Miasta, pomiędzy Sanepidem oraz Miejskim Zarządem Budynków. Czynny jest w godzinach pracy magistratu (poniedziałek, wtorek, czwartek) w godz. 7:30-15:30, w środy od 7:30-17:30 oraz piątek od 7:30 do 13:30. Przy składaniu wniosku należy pamiętać o przyniesieniu odpisu aktu małżeństwa, dowodu osobistego, dowodu uiszczenia opłaty paszportowej, starego paszportu oraz zdjęcia. Opłata za wydanie paszportu wynosi 35 zł (dzieci posiadające Kartę Dużej Rodziny), 70 zł (emeryci, renciści, studenci, uczniowie, osoby niepełnosprawne, rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny) oraz 140 zł (pozostali)".

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 wyręczając osoby odpowiedzialne za utrzymanie czystości i porządku z ramienia kierownictwa ZGKiM przyjęła na siebie zaszczytny cel prowadzenia edukacji mieszkańców Osiedla posiadających psy, na sprzątanie psich odchodów. W tym zakresie przy pomocy posiadanego przy sobie zestawu wyposażonego w tekturową szufelkę, a także papierowy woreczek jednorazowego użytku, zaprezentowała najmniej kłopotliwy sposób na posprzątanie psich kup, które następnie - jak określiła - w całości należy wyrzucić do kosza. Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki mając na uwadze poruszony problem, przytoczył przebieg zajścia, który miał miejsce  kilka dni przed posiedzeniem Zarządu w rejonie skrzyżowania ul. S. Moniuszki z ul. T. Kościuszki (przed kompleksem leśnym), z udziałem psa wyprowadzanego na smyczy przez jedną mieszkankę z pobliskiego budynku przy ul. Kasztanowej. Pies załatwił swoją potrzebę tuż przy metalowym wsporniku znaku drogowego, a przedstawiciel z ramienia kierownictwa ZGKiM, widząc ten fakt, wyraził akces tolerancji (w ogóle nie interweniował). Natomiast po oddaleniu się właścicielki psa, spytał mnie, czy ja widziałem załatwiającego się psa mówiąc, że dzieci się tu bawią (odpowiedziałem, że w tym miejscu akurat dzieci się nie bawią) dając mi do  zrozumienia, że to ja odpowiadam za utrzymanie czystości i porządku w naszej gminie.

W ramach przeprowadzonej dyskusji w sprawie regulaminu placu zabaw, postanowiono na kolejne posiedzenie Zarządu przygotować projekt wniosku, adresowany do burmistrza o umieszczenie na terenie placu zabaw przy ul. I. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej regulaminu. Administratorem placu zabaw jest Gmina, która winna w regulaminie wskazać ustalone zasady korzystania z placu zabaw.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Zdzisław Czarnacki