Relacje ze spotkań

Protokół nr 17

Kuźnia Raciborska, 9 października 2017 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska

Miejsce posiedzenia: MOKSiR, ul. Klasztorna 9
Data posiedzenia: 9.10.2017 r., godz. 11:00

Obecni w czasie posiedzenia:

Krystyna BORUTKO - Przewodnicząca Zarządu
Bartosz KOZINA - Zastępca Przewodniczącej Zarządu
Zdzisław CZARNACKI - Członek Zarządu
Małgorzata KOSTKA - Członek Zarządu

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu.
2. Przedstawienie i przyjęcie uzgodnionego z członkami Zarządu porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 z 5 września 2017 r.
4. Odpowiedź ZGKiM na wniosek o czyszczenie rynien dachu budynków mieszkalnych.
5. Informacja w sprawie kwartalnika wydawanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kuźni Raciborskiej.
6. Wydanie opinii w sprawie najmu nieruchomości gruntowej przez Edytę i Dawida Szymczyków z ul. T. Kościuszki 9a/3.
7. Projekt wniosku o umieszczenie na placu zabaw przy ul. I. Krasickiego Regulaminu.
8. Projekt wniosku o pomalowanie pasów na przejściu dla pieszych na ul. S. Moniuszki.
9. Propozycja zakupu:
- dwóch ławek za kwotę 500 zł na plac zabaw przy ul. I. Krasickiego ze środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1.
10. Propozycja zakupu:
- pięciu ławek w cenie jednostkowej 390 zł / szt. (wkręcanych) ze środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1 znajdujących się na rachunku ZGKiM.
- cebulek kwiatowych (żonkile + tulipany) za kwotę 400 zł;
- koszy na śmieci.
11. Zakupiono farbę w trzech kolorach do malowania wspinaczki oraz pędzel za łączną kwotę 92 zł.
12. Decyzja Zarządu o przeznaczeniu kwoty:
- 500 zł na obchody św. Marcina;
- 300 zł na obchody św. Mikołaja.
13. Informacje, dyskusja, wolne wnioski, sprawy bieżące:
- termin montażu urządzeń siłowni zewnętrznych;
- wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. Kasztanowej (wyczyszczono studzienki kanalizacji deszczowej przy ul. Kasztanowej);
- budowa parkingu przy ul. S. Moniuszki nr 7;
- montaż piątej ławki przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Roberta Lewandowskiego nr 23;
- wymiana podestów ław kominiarskich (29 września 2017 r.);
- materiały biurowe dla Zarządu Osiedla nr 1;
- kwestionowana pieczątka podłużna o treści: "Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska";
- przesadzenie drzewka iglastego (świerk srebrzysty kłujący).

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 otworzyła posiedzenie, witając zebranych, po czym przedstawiła porządek posiedzenia, który został przez członków Zarządu rozszerzony w kilku sprawach.

Przyjęty został również protokół z posiedzenia Zarządu z 5 września 2017 r. Protokół zostanie przedłożony do opublikowania na stronie internetowej "Osiedle nr 1" w rubryce "Relacje ze spotkań".

Z odpowiedzi ZGKiM udzielonej (29 września 2017 r.) na wniosek Zarządu Osiedla z 5 września 2017 r. wynika, że na budynku przy ul. T. Kościuszki 2 "a-b", 5 "a-b" i 9 "a-b" rynny zostały wyczyszczone. Wykorzystując wynajęty sprzęt specjalistyczny, dodatkowo przeprowadzono przegląd na budynku przy ul. T. Kościuszki 3 "a-b", gdzie wyczyszczono rynny oraz przy ul. Kasztanowej 4 "a-c". Natomiast na wnioskowanym budynku przy ul. S. Moniuszki 8 "a-c" po dokonanej kontroli stwierdzono, że z uwagi na ich stan techniczny wyczyszczenie rynien spowoduje jeszcze większe zalewanie ścian. Zasadna jest wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich na całym budynku. W I kwartale 2018 r. zostanie przedstawiony koszt robót członkom Wspólnoty Mieszkaniowej, celem podjęcia decyzji dot. przeprowadzenia tych prac.

Z informacji przekazanej przez przewodniczącą Zarządu i zastępcy przewodniczącej Zarządu wynika, że Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej będzie wydawcą kwartalnika pod tytułem: "Echo Gminy Kuźnia Raciborska" w formie papierowej i elektronicznej. Kwartalnik będzie zawierał informacje, które mają aspekt społeczny i publiczny. Uzgodniono w czasie posiedzenia, że Zarząd Osiedla nr 1 nie będzie dublował informacji zawartej na stronie internetowej "Osiedle nr 1" w postaci wniosków i protokołów z posiedzeń.

Zarząd Osiedla nr 1 pozytywnie zaopiniował prośbę wniosku adresowanego do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o wynajem nieruchomości gruntowej przez Edytę i Dawida Szymczyków z ul. T. Kościuszki 9a/3. Nieruchomość gruntowa jest niezbędna do użytkowania, ponieważ usytuowane są na niej schody główne wejściowe do lokalu mieszkalnego.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki przedstawił dwa projekty wniosków, które zostały zreferowane i poddane do dyskusji.

Członkowie Zarządu Osiedla nr 1 biorące udział w posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekty wniosków o:

1) umieszczenie na placu zabaw przy ul. I. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej Regulaminu, celem przestrzegania ustalonych zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń zabawowych;
2) pomalowanie pasów na przejściu dla pieszych na ul. S. Moniuszki w Kuźni Raciborskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Roberta Lewandowskiego dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, a także uzupełnienie brakującego znaku informacyjnego o przejściu dla pieszych;

W/w wnioski na miejscu zostały wręczone przewodniczącej Zarządu Osiedla nr 1 celem ich przekazania Gminie.

Zarząd Osiedla nr 1 postanowił zakupić dwie ławki za kwotę 500 zł ze środków będących w dyspozycji Zarządu, z przeznaczeniem ich na plac zabaw przy ul. I. Krasickiego. O dodatkowe ławki wnioskowali rodzice dzieci korzystające z placu zabaw, wskazując ich miejsce lokalizacji.

W czasie posiedzenia członkowie Zarządu podjęli decyzję o zakupie kolejnych pięciu ławek w cenie jednostkowej 390 zł / szt. (tzw. wkręcane) ze środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedla, które znajdują się na rachunku ZGKiM. Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zaapelował, aby nie powtórzyła się sytuacja z bieżącego roku. Ławki zakupione w roku 2016 niepotrzebnie leżakowały przez prawie 10 miesięcy w magazynie ZGKiM, a mieszkańcy Osiedla nie mieli na czym siedzieć, więc wystawiali swoje prywatne krzesła przed budynki. Zakupione ławki należy rozdysponować według rzeczywistych potrzeb co do miejsca ich lokalizacji najpóźniej wczesną wiosną 2018 r.

Członkowie Zarządu przychylili się do wniosku przewodniczącej Zarządu, aby kwotę 400 zł przeznaczyć na zakup cebulek kwiatowych żonkili i tulipanów, a za pozostałe środki pieniężne, które pozostają w dyspozycji Zarządu na rachunku ZGKiM, zakupić kosze na śmieci. Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zwrócił uwagę, aby sadzenie cebulek kwiatowych nie powtórzyło się jak w roku 2016, gdzie były sadzone pojedynczo bez przekopania ziemi bezpośrednio w darninie (w ubitej ziemi). Efekt był taki, że na 300 cebulek, jedynie 130 wykiełkowało, a 170 nie wyrosło spod ziemi. Przewodnicząca Zarządu oświadczyła, że cebulki doskonale prezentują się w nasadzeniach grupowych i tym razem będą sadzone grupowo.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 poinformowała, że wspólnie z członkiem Zarządu Jackiem Gąską zakupili farbę w trzech kolorach + pędzel do pomalowania wspinaczki za kwotę łączną 92 zł ze środków będących w dyspozycji Zarządu na rachunku ZGKiM. Wspinaczka znajduje się na skwerku nieruchomości gruntowej Gminy przy ul. I. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej.

Członkowie Zarządu Osiedla nr 1 podjęli ostateczną decyzję co do wysokości kwoty wydatkowania w roku 2017 z funduszu będącego w dyspozycji Zarządu znajdującego się na rachunku bankowym MOKSiR, tj. kwota 500 zł na obchody św. Marcina i 300 zł na obchody św. Mikołaja. Na obchody 50-lecia nadania Kuźni Raciborskiej praw miejskich wykorzystano kwotę 2000 zł.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 poinformowała, że planowany montaż trzech urządzeń siłowni zewnętrznej (w tym jedno z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych), na które zostało złożone zamówienie, ma nastąpić w dniach 30-31 października 2017 r. Członkowie Zarządu wspólnie uzgodnili i wskazali miejsce lokalizacji urządzeń. Ich montaż odbędzie się w ciągu dotychczasowego miejsca zlokalizowanych urządzeń (przy budynku Szkoły Podstawowej) od strony ul. R. Lewandowskiego z tym, że jedno urządzenie z wykorzystaniem dla osób niepełnosprawnych na samym początku ciągu urządzeń, a dwa pozostałe na samym końcu.

W drugiej połowie września 2017 r. w ramach dokonywanej wymiany nawierzchni asfaltowej na ul. Kasztanowej (daw. M. Fornalskiej) członek Zarządu Zdzisław Czarnacki poinformował, że wyczyszczonych zostało pięć studzienek kanalizacji deszczowej. Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska 8 września 2015 r. skierował wniosek o wyczyszczenie 14 zamulonych studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej usytuowanych w rejonie Osiedla nr 1, które miały być udrażniane systematycznie w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych do końca roku 2015. W tej sprawie Zarząd Osiedla nr 1 skierował do burmistrza 4 kwietnia 2017 r. pisemne ponaglenie.

Inwestycja wymiany nawierzchni drogi w propozycji zadań zgłaszanych do budżetu w latach 2015-2017 i rok 2018 przez Zarząd Osiedla nr 1 nie była ujmowana, jak również aktualnie trwająca budowa parkingu przy ul. S. Moniuszki nr 7.

Z końcem września 2017 r. przy ul. R. Lewandowskiego nr 23 (daw. K. Świerczewskiego) pracownicy ZGKiM zamontowali ławkę spośród pięciu zakupionych w roku 2016 ze środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1 znajdujących się na rachunku ZGKiM. Informacja pt. "Więcej ławek na Osiedlu" z 28 września 2017 r. została zamieszczona na stronie internetowej Osiedle nr 1 w rubryce "Nasze działania".

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 (9 sierpnia 2017 r.) ZGKiM, zgodnie z udzieloną wcześniej odpowiedzią, 29 września 2017r. wymienił podesty ław kominiarskich na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 3 "a-b" w Kuźni Raciborskiej. Dokonana wymiana podestów ław kominiarskich umożliwi kominiarzowi bezpieczną komunikację dachową do urządzeń dachowych, celem przeglądu kominów.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zapytał przewodniczącą Zarządu o możliwość zakupu materiałów biurowych dla Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska. Pytanie uzasadnił tym, że w ciągu trzech lat napisał ponad 70 wniosków w kilku egzemplarzach, a także protokołów i innych pism. Przewodnicząca Zarządu zobowiązała się tę sprawę załatwić.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zwrócił uwagę na fakt używania przez przewodniczącą Zarządu Osiedla nr 1 pieczęci podłużnej. Pierwszej pieczęci o treści "ZARZĄD OSIEDLA NR 1 w Kuźni Raciborskiej" - jako niezgodnej z par. 6 pkt 4 Statutu oraz drugiej pieczęci zgodnie ze Statutem - cyt. "Przewodniczący Zarządu Osiedla używa pieczęci o następującej treści: "Przewodniczący Zarządu "Osiedla nr 1" ..... [imię i nazwisko]".

Drzewko iglaste z gatunku świerk srebrzysty, z końcem października 2017 r. firma p. Rzepeckiego zobowiązała się go przesadzić. Za wykonaną usługę przesadzenia drzewka firma wystawi fakturę. Koszty z tego tytułu pokryte zostaną ze środków będących w dyspozycji zarządu znajdujące się na rachunku ZGKiM. Drzewko świerkowe sponsorowane - gratis!

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Zdzisław Czarnacki