Relacje ze spotkań

Protokół nr 18

Kuźnia Raciborska, 29 listopada 2017 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska

Miejsce posiedzenia: MOKSiR, ul. Klasztorna 9
Data posiedzenia: 29.11.2017 r., godz. 17:00

Obecni w czasie posiedzenia:

Krystyna BORUTKO - Przewodnicząca Zarządu
Bartosz KOZINA - Zastępca Przewodniczącej Zarządu
Zdzisław CZARNACKI - Członek Zarządu
Jacek GĄSKA - Członek Zarządu
Krzysztof Grobelny - Członek Zarządu
Małgorzata KOSTKA - Członek Zarządu

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla z 9 października 2017 r.
4. Obchody św. Mikołaja.
5. Zreferowanie wniosku przekazanego do UM Kuźnia Raciborska o:
- przycięcie żywopłotu ROD "Kolonia-Goździk" przy ul. Raciborskiej;
- o zlecenie uporządkowania terenu przy kompleksie garaży;
- wycięcie dwóch topoli od strony zaplecza marketu "JM sklep" przy ul. R. Lewandowskiego 2;
- oświetlenie odcinka jezdni ul. R. Lewandowskiego;
- usunięcie butów zawieszonych w nadziemnej instalacji telefonicznej i energetycznej w rejonie Osiedla Kuźni Raciborskiej przekazanego do dyrektora ZGKiM Kuźnia Raciborska.
6. Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 zrealizowano:
- przeprowadzono remont klatek schodowych przy ul. T. Kościuszki 5 "a-b";
- nadano nowe nazwy ulic w rejonie Osiedla nr 1;
- umieszczono tablice z nową nazwą ulic;
- wycięto jarzębinę na zapleczu budynku GPWiK przy ul. T. Kościuszki 4;
- wybudowano parking przy ul. Spokojna / I. Krasickiego;
- pomalowano pasy na przejściu dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. S. Moniuszki / R. Lewandowskiego;
- usunięto dzikie wysypisko odpadów (śmieci) w rejonie kompleksu garaży przy ul.
I. Krasickiego;
7. Odpowiedź ZGKiM na wniosek o zmianę miejsca lokalizacji śmietnika usytuowanego przy ul. Kasztanowej nr 1 "b".
8. Odpowiedź UM na wniosek o:
- przycięcie koron drzew przy ul. S. Moniuszki i ul. Działkowców;
- wycięcie drzew liściastych z gatunku topola;
9. Posadzono cebulki kwiatowe w rejonie Osiedla nr 1.
10. Zamontowano przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka trzy urządzenia siłowni zewnątrznej.
11. Umieszczono na terenie placu zabaw przy ul. I. Krasickiego dwie ławki.
12. Obsadzono krzewami śmietnik, teren placu zabaw, skwer przy ul. Arki Bożka i w obrębie przystanku autobusowego przy ul. Rudzkiej.
13. Informacje, dyskusja, wolne wnioski, sprawy bieżące:
- zapalenie drzewka bożonarodzeniowego;
- GPS nie wskazuje nowych nazw ulic;
- trwają roboty końcowe związane z budową parkingu przy ul. Boh. Westerplatte;
- nie usunięto gruzu i kawałków betonu z nieruchomości komunalnej przy ul. T. Kościuszki;
- środki finansowe w wysokości 1000,00 zł do wykorzystania znajdujących się na rachunku ZGKiM;
- złożono zamówienie na zakup czterech ławek w cenie 390 zł / szt.;
- materiały biurowe dla Zarządu Osiedla nr 1;
- odpowiedzi na wnioski i pisma udzielone w roku 2017.

Przyjęty został protokół z posiedzenia Zarządu z 9 października 2017 r. Protokół został przedłożony do publikacji na stronie internetowej "Osiedle nr 1" w rubryce "Nasze relacje".

6 grudnia 2017 r. strażacy z OSP Kuźnia Raciborska, MOKSiR wspólnie z Zarządem "Osiedle nr 1", Zarządem "Stara Kuźnia" o godz. 18:00 po roratach w kościele pw. św. Marii Magdaleny oraz na Placu Zwycięstwa zorganizują obchody Św. Mikołaja. Św. Mikołaj wyruszy ulicami Kuźni Raciborskiej od strony Osiedla "Stara Kuźnia" i rozpocznie już od godziny 16:00 odwiedzać chore dzieci, wręczając im upominki w postaci kalendarzy i słodyczy.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zreferował sporządzone wnioski, które przedłożył do zaakceptowania zastępcy przewodniczącej Zarządu Bartoszowi Kozinie z uwagi na to, że wyszedł on z inicjatywą w części ich sporządzenia. Wnioski n/w przedłożone zostały następnie przewodniczącej Zarządu do złożenia ich w Urzędzie Miejskim o:

1) przycięcie żywopłotu przyległego do Rodzinnego Ogrodu Działkowego Stowarzyszenie Ogrodowe RAFAMET "Kolonia-Goździk" przy ul. Raciborskiej w Kuźni Raciborskiej. Żywopłot zajmuje pas jezdni drogi wojewódzkiej DW 922 powodując jej zwężenie, skutkujące utrudnieniem wykonania bezpiecznego manewru wymijania pojazdów nadjeżdżających z przeciwka, a w szczególności bardzo dużym natężeniem ruchu pojazdów ciężarowych;
2) zlecenie uporządkowania terenu w obrębie kompleksu garaży przy ul.
I. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej. Albowiem od strony ściany szczytowej garaży usytuowanych w boksach ciągu zabudowy na nieruchomości komunalnej znajduje się nielegalne (dzikie) wysypisko odpadów (śmieci). Likwidacja składowiska odpadów komunalnych podniesie estetykę w tej części zakątka Osiedla;
3) wycięcie kilkudziesięcioletnich dwóch drzew liściastych z gatunku topola, rosnących od strony zaplecza marketu "JM sklep" przy ul. R. Lewandowskiego nr 2 w Kuźni Raciborskiej. Wniosek sporządzono na prośbę mieszkańców budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4 "a-d" ul. R. Lewandowskiego, którzy swoją prośbę argumentowali łamiącymi się gałęziami, przez co stwarzają one zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i pojazdom parkowanym na pobliskim parkingu. Ponadto ich wygląd szpeci przestrzeń osiedlową;
4) oświetlenie odcinka jezdni ul. Roberta Lewandowskiego w Kuźni Raciborskiej od strony skrzyżowania z ul. Działkowców do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 922. Przedmiotowy odcinek drogi od niemal roku pozbawiony jest oświetlenia z ulicznych latarni. Panująca ciemność w nocy stwarza zagrożenie dla kierujących pojazdami, zważywszy że jest ulicą wylotową z miasta. Natomiast od strony Raciborza (drogi wojewódzkiej) z uwagi na wjazd w stronę Osiedla;
5) usunięcie starych butów zawieszonych w nadziemnej instalacji telefonicznej i energetycznej w rejonie Osiedla Kuźni Raciborskiej. Buty zwisają powiązane ze sobą sznurowadłami, których widok jest wręcz absurdalny, drażniący i oszpecający miasto. Pejzaż taki nie wpisuje się dobrze w sprzyjający klimat zagospodarowania przestrzeni miejskiej.

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 29 listopada 2016 r. adresowanego do dyrektora
ZGKiM Kuźnia Raciborska, zakończono w październiku 2017 r. remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 5 "a-b" w Kuźni Raciborskiej. Wymieniono okna klatek schodowych, a następnie pomalowano klatki schodowe i zregenerowano drzwi główne wejściowe.

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 1 grudnia 2016 r. adresowanego do burmistrza o zmianę ulic dawniej nadanych, a które mogą być zakazane w świetle istniejącej ustawy tzw. dekomunizacyjnej z 2 września 2016 r., poprzedzonej konsultacjami społecznymi z mieszkańcami Gminy, pozytywnie zostały zaakceptowane trzy propozycje nowych nazw ulic spośród pięciu wskazanych tj.:
- ulicę Nowotki zamieniono na nową jej nazwę - ul. Leśną;
- ulicę Findera zamieniono na nową jej nazwę - ul. Spacerową;
- ulicę Janka Krasickiego zamieniono na jej nową nazwę - ul. Ignacego Krasickiego.

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 1 września 2017 r. (adresowanego do burmistrza o umieszczenie oznakowania ulic znakiem drogowym ostrzegawczym i uzupełnienie brakujących tablic z nazwami ulic oraz realizacji obowiązku zmiany dawniej nadanych nazw ulic na nowe nazwy ulic w związku z ustawą dekomunizacyjną w rejonie Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska), zrealizowano jedynie w części dokonując wymiany tablic na nową nazwę ulic; z ul. Nowotki na Leśną, Findera na Spacerową, Janka Krasickiego na Ignacego Krasickiego, Świerczewskiego na Roberta Lewandowskiego. Natomiast ul. M. Fornalskiej na ul. Kasztanową wymieniono tablicę jedynie od strony skrzyżowania z ul. S. Moniuszki. Nie dokonano wymiany tablicy na nową nazwę z ul. M. Fornalskiej na Kasztanową od strony skrzyżowania z ul. Boh. Westerplatte. Zdeformowaną tablicę z nazwą ul. Działkowców od strony skrzyżowania z ul. R. Lewandowskiego doprowadzono do utrzymania tej tablicy w należytym stanie.

Nadal - wbrew obowiązkowi - nie umieszczono tablicy z nazwą ul. T. Kościuszki od strony skrzyżowania z ul. S. Moniuszki i skrzyżowania z ul. I. Krasickiego, a także nie umieszczono brakującego znaku drogowego "Ustąp pierwszeństwa przejazdu" przy skrzyżowaniu z ul. I. Krasickiego oraz od strony ul. Boh. Westerplatte.

Nie umieszczono ponadto wnioskowanego znaku informacyjnego o przejściu dla pieszych na ul. S. Moniuszki przy skrzyżowaniu z ul. R. Lewandowskiego.

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 8 sierpnia 2017 r. adresowanego do prezesa Zarządu GPWiK Sp. z o. o. w Kuźni Raciborskiej 4 listopada 2017 r. wycięto obumarłe drzewo liściaste z gatunku jarzębina znajdujące się na terenie nieruchomości zabudowanej przy ul.
T. Kościuszki nr 4, graniczącą z nieruchomością komunalną. Postępujące gnicie systemu korzeniowego drzewa groziło zawaleniem w stronę pobliskiej huśtawki, powodując zagrożenie dla bezpieczeństwa małoletnich dzieci.

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 5 kwietnia 2017 r. adresowanego do burmistrza, wybudowano w dniach 17-21 listopada br. parking na 10 miejsc postojowych przy skrzyżowaniu ul. Spokojna / I. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej. Z uzasadnienia wniosku wynikało, że sytuacja parkingowa w rejonie ul. I. Krasickiego jest wyjątkowo niekorzystna. Parkowane są pojazdy w różnych miejscach i to zbyt blisko siebie, częstokroć na jezdni i w pasie zieleni. Wybudowany parking wpłynie niewątpliwie na poprawę stanu bezpieczeństwa w tej okolicy Osiedla.

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 9 października 2017 r. adresowanego do burmistrza, pomalowano pasy tzw. zebra na przejściu dla pieszych na ul. S. Moniuszki przy skrzyżowaniu z ul. Roberta Lewandowskiego w Kuźni Raciborskiej. Drugie przejście dla pieszych w ciągu ul. S. Moniuszki (100 m dalej) jedynie oznakowane znakiem informacyjnym o przejściu dla pieszych, od roku całkowicie pozbawione jest pasów, które było wcześniej wnioskowane, a zostało pominięte. Pomalowane przejście dla pieszych nadal nie zostało oznakowane znakiem informacyjnym o przejściu dla pieszych. W przedmiotowej sprawie zostanie skierowany stosowny monit.

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 21 października 2017 r. adresowanego do burmistrza, uporządkowano teren z nielegalnym wysypiskiem śmieci w obrębie kompleksu garaży przy ul. I. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej. Jak wynikało z treści wniosku, przy ścianie szczytowej garaży usytuowanych w boksach ciągu zabudowy szeregowej znajdowało się nielegalne (dzikie) wysypisko odpadów komunalnych (śmieci). Likwidacja składowiska odpadów podniesie estetykę tej części zakątka Osiedla. Niemniej jednak, zwrócono się jednocześnie we wniosku o spowodowanie rozwiązania istniejącego problemu i podjęcie niezbędnych środków zapobiegających zanieczyszczaniu terenu otwartego przez likwidację składowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym i przeciwdziałanie takiemu składowaniu.

Z odpowiedzi uzyskanej 23 listopada 2017 r. ZGKiM Kuźnia Raciborska na wniosek Zarządu Osiedla nr 1 z 4 kwietnia 2017 r. wynika, że podjęte zostały działania zmierzające do zmiany miejsca przebudowy lokalizacji śmietnika usytuowanego przy ul. Kasztanowej nr 1 "b" w Kuźni Raciborskiej. Przebudowa śmietnika miałaby nastąpić we wnioskowane przez lokatorów miejsce, którzy zwrócili się w tej sprawie, tj. przy ul. S. Moniuszki, na działce oznaczonej numerem 159/13. Z treści pisma wynika, że przebudowa śmietnika to koszt rzędu około 13.000,00 zł w tym 64 % kosztów pokryć ma Gmina, pozostałą część proporcjonalnie Wspólnoty Mieszkaniowe. W marcu 2018 r. zostanie w tej sprawie podjęta stosowna uchwała.

Z odpowiedzi uzyskanej 25 października 2017 r. UM Kuźnia Raciborska na wniosek Zarządu Osiedla nr 1 z 30 sierpnia 2017 r. wynika, że w planie zabiegów pielęgnacyjnych drzew zostały ujęte prace związane z przycięciem gałęzi drzew liściastych rosnących przy ul. S. Moniuszki i ul. Działkowców w Kuźni Raciborskiej, które pozostają w kolizji z urządzeniem technicznym (słupami energetycznymi). Gałęzie drzew przesłaniają snopy światła z lampy latarni ulicznej i nie spełniają podstawowego zadania, jakie mają pełnić, czyli oświetlać ulice i chodniki.

Z odpowiedzi uzyskanej 20 listopada 2017 r. UM Kuźnia Raciborska na wniosek Zarządu Osiedla nr 1 z 23 października 2017 r. wynika, że dwa drzewa liściaste z gatunku topola rosnące od strony zaplecza marketu "JM sklep" przy ul. R. Lewandowskiego nr 2 w Kuźni Raciborskiej nie będą wycięte. Zostały one jedynie w planie zabiegów pielęgnacyjnych drzew ujęte jako prace związane z przycięciem połamanych i suchych gałęzi.

24 października 2017 r. w pasie drogowym w ciągu ul. Roberta Lewandowskiego, na skwerze przy ul. T. Kościuszki / Boh. Westerplatte, ul. S. Moniuszki / Gen. Bema i obrębie skrzyżowania ul.
S. Moniuszki z drogą wojewódzką DW 425 pracownicy ZGKiM dokonali nasadzeń cebulek kwiatowych żonkili i tulipanów. Cebulki kwiatowe nasadzono grupowo od 4 do 6 cebulek w 40 miejscach. Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 (ze środków finansowych, będących w jego dyspozycji, a znajdujących się na rachunku ZGKiM), cebulki zakupiła za łączną kwotę 250,00 zł. Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zwrócił się do przewodniczącej Zarządu z pytaniem: jaką ilość faktycznie dokonała zakupu cebulek? - odpowiedziała, że nie wie.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki poinformował, że w czasie nasadzenia była mowa o 200 sztukach. Dla transparentności poprosił przewodniczącą, aby w przyszłości w czasie posiedzeń Zarządu okazywać kserokopię faktur z dokonanych zakupów. Informacja z dokonanych nasadzeń cebulek kwiatowych została zamieszczona na stronie internetowej Osiedle nr 1 w rubryce "Nasze działania".

26 października 2017 r. firma Fit-Park z Torunia, w pobliżu budynku Szkoły Podstawowej im. Janka Wawrzynka zamontowała trzy urządzenia siłowni zewnętrznej do rekreacji ruchowej na wolnym powietrzu. Urządzenia "jeździec", "stepper" i "rower" zostały zakupione za kwotę 15.375,00 zł przez Zarząd Osiedla nr 1 ze środków finansowych, będących w jego dyspozycji. Jedno urządzenie ("rower") przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych. Informacja z montażu urządzeń siłowni zewnętrznych została zamieszczona na stronie internetowej Osiedle nr 1 w rubryce "Nasze działania".

21 listopada 2017 r. na terenie placu zabaw przy ul. I. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej umieszczono dwie ławki wykonane z drewna dębowego, zakupione przez Zarząd Osiedla nr 1 ze środków finansowych, będących w jego dyspozycji. Obszerniejsza informacja w tej sprawie została zamieszczona na stronie internetowej Osiedle nr 1 w rubryce "Nasze działania".

21 listopada 2017 r. przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska pani Krystyna Borutko z funduszy będących w dyspozycji Zarządu, znajdujących się na rachunku ZGKiM, zakupiła krzewy iglaste w ilości 30 sztuk (za kwotę 900,00 zł) z gatunku tuja szmaragd i tuja żywotnik zachodni koloru żółtego. Pracownicy ZGKiM 19 krzewami obsadzili wokół śmietnik usytuowany w pobliżu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. gen. Bema nr 7. Pozostałe krzewy w ilości 8 sztuk posadzono na terenie placu zabaw przy ul.
I. Krasickiego, 1 krzew w obrębie przystanku PKS przy ul. Rudzkiej i 2 krzewy na skwerze przy obiekcie handlowym "Ariel" przy ul. Arki Bożka. Informacja z obsadzeń została zamieszczona na stronie internetowej Osiedle nr 1 w rubryce "Nasze działania".

17 grudnia 2017 r. godz. 18:00 na Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej nastąpi uroczyste rozświetlenie choinki z udziałem gości z czeskiego miasta Odry. Już od godz. 16:00 w ramach jarmarku bożonarodzeniowego będą w sprzedaży choinki, wypieki i in. atrakcje.

Członek Zarządu Krzysztof Grobelny poinformował, że GPS nie wskazuje nowych nazw ulic w rejonie Osiedla nr 1 Kuźni Raciborskiej. Jako kierowca Zespołu Wyjazdowego Pogotowia Ratunkowego udzielającego całodobowych świadczeń medycznych w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia, uważa to za niezbędne i należy tę sprawę niezwłocznie załatwić. Przewodnicząca Zarządu zobowiązała się zwrócić w tej sprawie ze stosowną interwencją w Gminie.

W listopadzie b. roku w ciągu ul. Boh. Westerplatte położono nową nawierzchnię asfaltową drogi, na której wg relacji przewodniczącej Zarządu, będzie odbywał się ruch pojazdów jednokierunkowy. Droga przebudowana została w ten sposób, aby można było na niej parkować pojazdy od strony płotu ogrodzeniowego budynku przedszkola. Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska 2 marca 2016 r. skierował wniosek do burmistrza o dokonanie zmian w organizacji ruchu - przekształcenie dwukierunkowej ulicy Boh. Westerplatte w ul. jednokierunkową. W uzasadnieniu argumentował utrudnieniem bezpiecznego wykonania manewru wymijania się pojazdów z uwagi na parkowane pojazdy wzdłuż jezdni od strony budynku przedszkola.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zwrócił uwagę na fakt nieuporządkowania od czterech miesięcy nieruchomości komunalnej z gruzu i kawałków betonu przy ul. T. Kościuszki w Kuźni Raciborskiej. W pobliżu tego miejsca był wykorzystywany ciężki sprzęt należący do firm wykonujących prace związane z budową parkingu przy ul. Spokojnej i przebudowy jezdni ul. Boh. Westerplatte z wykorzystaniem jej na parking. Zarząd Osiedla nr 1 12 lipca 2017 r. skierował wniosek do burmistrza o zlecenie odpowiedzialnym służbom za porządek uprzątnięcia z tej nieruchomości gruzu, płytek betonowych, starej wylewki betonowej, w celu przywrócenia walorów estetycznych związanych z zagospodarowaniem terenu zielonego. We wniosku Zarząd Osiedla nr 1 sygnalizował, że przy robotach porządkowych wskazane jest użycie sprzętu ciężkiego.

Członek Zarządu Jacek Gąska zaproponował, aby pozostałą kwotę 1000,00 zł będącą w dyspozycji Zarządu, a znajdującą się na rachunku ZGKiM, przeznaczyć na remont starej zjeżdżalni linowej, usytuowanej na terenie placu zabaw przy ul. I. Krasickiego. Istniejąca konstrukcja drewniana nośna starej zjeżdżalni linowej jest spróchniała. Słupki drewniane podtrzymujące element zjeżdżalni stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla osób z niej korzystających. Członkowie Zarządu poparli ten wniosek. Zaproponowali, aby ta sama firma, która wykonała ławki na plac zabaw, również dokonała wymiany konstrukcji drewnianej wieży zjeżdżalni linowej.

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że złożyła zamówienie na zakup czterech ławek w cenie 390 zł / szt. Co prawda była mowa podczas ostatniego posiedzenia Zarządu o zakupie pięciu ławek, jednak środków finansowych, będących w dyspozycji Zarządu, wystarczyło jedynie na zakup czterech ławek.

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że materiały biurowe dla Zarządu Osiedla nr 1 nie należą się; taką informację przekazała jej kierownik Biura Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej pani Ilona Burgieł.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki poprosił przewodniczącą Zarządu, aby na kolejne posiedzenie Zarządu przedłożyła wszystkie udzielone Zarządowi Osiedla nr 1 odpowiedzi na wnioski i pisma w okresie od stycznia 2017 r. (za rok 2016 i 2017). W przypadku braku odpowiedzi na dany wniosek i pismo, przedłożyć wnioski i pisma z potwierdzeniem ich odbioru przez adresata. Weryfikacja dokumentów w zakresie poprawności ich obiegu pozwoli wypracować dalszą wskazówkę działań dla Zarządu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Zdzisław Czarnacki