Relacje ze spotkań

Protokół nr 19

Kuźnia Raciborska, 22 stycznia 2018 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska

Miejsce posiedzenia: MOKSiR, ul. Klasztorna 9
Data posiedzenia: 22.01.2018 r., godz. 11:00

Obecni w czasie posiedzenia:

Krystyna BORUTKO - Przewodnicząca Zarządu
Bartosz KOZINA - Zastępca Przewodniczącej Zarządu
Zdzisław CZARNACKI - Członek Zarządu
Jacek GĄSKA - Członek Zarządu
Małgorzata KOSTKA - Członek Zarządu

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia zarządu Osiedla nr 1 z 29.11.2017 r.
4. Odpowiedzi na wnioski Zarządu Osiedla nr 1 wraz z potwierdzeniem ich przekazania adresatom - zweryfikowane.
5. Projekt pisma - monit do burmistrza o udzielenie informacji co do złożonych wniosków, które nie zrealizowano i nie udzielono żadnej na nie odpowiedzi.
6. Projekt Wniosku o naprawę zniszczonego ogrodzenia wokół budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej.
7. Realizacja zadań wnioskowanych przez Zarząd Osiedla nr 1:
- usunięto stare buty wiszące na nadziemnych kablach zlokalizowane w czterech miejscach;
- usunięto pordzewiałą drabinkę metalową (łukowa) znajdującą się przy ul. Kasztanowej 1 "b" oraz z pobliskiej huśtawki siedzisko;
- usunięto gruz i kawałki betonu z nieruchomości komunalnej przy ul. T. Kościuszki;
- oświetlono odcinek jezdni w ciągu ulicy Roberta Lewandowskiego.
8. Zakupiono 5 kompletów światełek LED + 2 przedłużacze.
9. Interwencja w sprawie transportu ciężarowego degradującego nawierzchnię jezdni ul. Spokojnej.
10. Informacje, dyskusja, wolne wnioski, sprawy bieżące:
- środki finansowe w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1 na rok 2018;    
- dyskusja w sprawie wykorzystania środków finansowych w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1;
- zakupione ławki, grzybki zmagazynowano w pomieszczeniach ZGKiM;
- zapadlisko podłoża utwardzonego i ziemi w obrębie sklepu zoologicznego;
- studzienka ściekowa kanalizacji deszczowej zabetonowana w obrębie skrzyżowania ul. Boh. Westerplatte / T. Kościuszki;
- kradzież posadzonych krzewów iglastych - tuja;
- termin wspólnego posiedzenia z Zarządem "Stara Kuźnia" w sprawie organizacji obchodów Dni Kuźni połączonych z dożynkami gminnymi.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 otworzyła posiedzenie, witając zebranych. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia, który został przez członków Zarządu znacznie rozszerzony.

Po odczytaniu przyjęty został protokół z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 z 29 listopada 2017 r.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 zgodnie z prośbą w czasie trwającego posiedzenia Zarządu z 29 listopada 2017 r. przedłożyła członkom Zarządu odpowiedzi na złożone w roku 2017 wnioski. Po ich bieżącej weryfikacji i burzliwej dyskusji, postanowiono skierować do burmistrza monit w formie pisma o udzielenie odpowiedzi na wnioski, na które nie udzielono żadnej odpowiedzi, jak również nie zrealizowano wnioskowanych zadań. Projekt pisma przygotowany w tej sprawie przez członka Zarządu Zdzisława Czarnackiego, dotyczył monitorowania przez Zarząd stanu bezpieczeństwa infrastruktury dróg osiedlowych, którego celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

Spośród złożonych wniosków Zarząd Osiedla nr 1 dysponuje jedynie potwierdzeniem odbioru wniosku bez ich odpowiedzi i realizacji tj.:

1. Na wniosek z 9 lipca 2017 r. o umieszczenie lustra drogowego przy ul. Roberta Lewandowskiego w Kuźni Raciborskiej, które poprawiłoby stan bezpieczeństwa dla kierujących pojazdami wyjeżdżającymi z drogi osiedlowej należącej do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWOCZESNA" w Raciborzu.

2. Na wniosek z 1 września 2017 r.o umieszczenie oznakowania ulicy T. Kościuszki / I. Krasickiego znakiem drogowym "Ustąp pierwszeństwa przejazdu" oraz tablicy z nazwą ul. T. Kościuszki, uzupełnienie tablicy z nazwą ul. T. Kościuszki w obrębie skrzyżowania z ul. S. Moniuszki, a także tablicy z nazwą ul. Kasztanowa (daw. Fornalska) w obrębie skrzyżowania z ul. Boh. Westerplatte.
- Umieszczenie na ul. S. Moniuszki w obrębie skrzyżowania z ul. Roberta Lewandowskiego dwóch znaków informacyjnych "Przejście dla pieszych".

3. Na wniosek z 2 września 2017 r. o utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Roberta Lewandowskiego w Kuźni Raciborskiej, które umożliwi pieszym uczestnikom ruchu drogowego bezpiecznie przejście przez jezdnię na chodnik, a w szczególności członków i ich rodzin Rodzinnego Ogrodu Działkowego Stowarzyszenie Ogrodowe RAFAMET "Kolonia - Tulipan".

4. Na wniosek z 3 września 2017 r. o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, o przeprowadzenie remontu odcinka nawierzchni jezdni ul. Arki Bożka w Kuźni Raciborskiej, na której to występuje wybrzuszenie, nadmierna pochyłość tzw. garb (koleina, fałda), stanowiące niebezpieczną pułapkę użytkownikom drogi, w szczególności pojazdom jednokołowym.

5. Na wniosek z 4 września 2017 r. o wezwanie właściciela samochodu osobowego marki Renault o rej. SRC 34TG do jego usunięcia z parkingu przy ul. Ignacego Krasickiego w Kuźni Raciborskiej. Pojazd zajmuje miejsce postojowe. Właściciel nie realizuje obowiązku wynikającego z ustawy o recyklingu.

6. Na wniosek z 6 września 2017 r. o poprawne oznakowanie drogi ul. S. Moniuszki w Kuźni Raciborskiej, co do umieszczonego znaku drogowego B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5 t.".

7. Na wniosek z 8 października 2017 r. o umieszczenie na placu zabaw przy ul. Ignacego Krasickiego w Kuźni Raciborskiej Regulaminu, celem zapewnienia zachowania ogólnych zasad bezpieczeństwa, a także przestrzegania ustalonych zasad korzystania z urządzeń.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki przedstawił projekt wniosku, który został poddany do dyskusji. Członkowie Zarządu biorący udział w posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt wniosku o:

1) naprawę zniszczonego ogrodzenia wokół budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka przy ul. Piaskowej nr 28 w Kuźni Raciborskiej. 7 lipca 2017 r. wskutek powalonych drzew z powodu nawałnicy, 8 przęseł ogrodzenia systemowego-panelowego wraz z prefabrykowaną deską betonową uległo zniszczeniu od strony ul. R. Lewandowskiego / Działkowców. Zarząd Osiedla nr 1 przedkładając wniosek kierował się nie tylko estetyką przestrzeni Osiedlowej, ale w znacznym stopniu bezpieczeństwem uczniów szkoły. Pismo i wniosek w/w na miejscu zostało wręczone przewodniczącej Zarządu celem przekazania Gminie.

Z wniosków Zarządu Osiedla nr 1 z:

a) 21 listopada 2017 r. usunięto stare buty, zawieszone w nadziemnych kablach instalacji telefonicznej i energetycznej w czterech zlokalizowanych miejscach rejonu Osiedla w Kuźni Raciborskiej. Wiszące buty oszpecały miasto;
b) 31 sierpnia 2017 r. usunięto pordzewiałą drabinkę łukową umieszczoną przy ścianie szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 "b" przy ul. Kasztanowej, a także podjęto starania o zmianę miejsca lokalizacji huśtawki znajdującej się przy ogrodzeniu graniczącym z nieruchomością GPWiK. W tym przedmiocie usunięto siedzisko z huśtawki, a sam fakt zmiany lokalizacji nastąpić ma wiosną 2018 r. W przedmiotowej sprawie lokatorzy z pobliskiego budynku mieszkalnego, jako wnioskodawcy przedłożyli listę osób popierających tę postulowaną inicjatywę,
c) 12 lipca 2017 r. uporządkowano nieruchomość komunalną przy ul. T. Kościuszki, na której znajdował się gruz, płytki betonowe, kamienie, a także stara wylewka betonowa. Przywrócono estetykę Osiedlową oraz przygotowano teren do założenia trawnika.
d) 22 listopada 2017 r. oświetlono odcinek jezdni ciągu ul. Roberta Lewandowskiego od strony skrzyżowania z ul. Działkowców do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 922. Od roku 6 latarni ulicznych nie świeciło. Brak oświetlenia stwarzało zagrożenie dla kierujących pojazdami, utrudniając wjazd w kierunku Osiedla od strony Raciborza.

21 grudnia 2017 r. przy wsparciu elektryka (głównego koordynatora wystroju iluminacji ulicznych Gminy) pana Wernera Absalona, na choince bożonarodzeniowej stojącej na skwerze przy ul. S. Moniuszki / Roberta Lewandowskiego zawieszono 5 kompletów lampek LED, które zakupiono z funduszy będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1.

10 stycznia 2018 r. członek Zarządu Zdzisław Czarnacki w celu zapobieżenia dalszej degradacji nawierzchni drogi lokalnej ul. Spokojnej, podjął interwencję w firmie transportowej z siedzibą w Żorach (u kierownika transportu Andrzeja Ciska, tel. (32) 434-91-06), skutecznie eliminując z ruchu pojazdy ciężarowe, dostarczające opał do kotłowni przy ul. I. Krasickiego na rzecz PEC Jastrzębie.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 poinformowała, że na rok 2018 w dyspozycji Zarządu pozostają środki finansowe w wysokości 32.215,90 zł.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji członkowie Zarządu postanowili środki finansowe w kwocie 3.000,00 zł przekazać na rachunek ZGKiM, celem dalszego wykorzystania ich przy realizacji niezbędnych zadań na rzecz Osiedla.

W czasie posiedzenia członkowie Zarządu przeprowadzili dyskusję merytoryczną co do zgłaszanych propozycji nad wykorzystaniem środków finansowych pozostających w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1.

Najwięcej uwagi poświęcono co do miejsca lokalizacji budowy mieszkań w ramach programu "Mieszkanie Plus". W przedmiotowej sprawie zastępca burmistrza Kuźni Raciborskiej podpisała list intencyjny w sprawie przystąpienia gminy do programu, gdzie planowana jest budowa 150 mieszkań.

Miejsce lokalizacji budowy mieszkań ma wskazać deweloper z propozycji kilku miejsc wskazanych przez Gminę. Jeżeli będzie to miejsce budowy mieszkań przy ul. Roberta Lewandowskiego po wycince drzew (obręb urządzeń siłowni zewnętrznych), wówczas środki finansowe wykorzystane zostaną na zakup urządzeń zabawowych dla pozostałych placów zabaw. W przeciwnym razie teren zostanie zaadaptowany do celów rekreacyjno-wypoczynkowych. Między in. z udziałem projektanta w ramach zagospodarowania terenu, wskazane jest dowiezienie około 160 ton ziemi i jej zniwelowanie. Następnie wykonanie ścieżek spacerowych, zakupienie ławek, koszy na śmieci, posadzenie krzew i drzewek ozdobnych, a także zasianie trawy. Temat jest otwarty co do dalszej wstępnie przedstawionej propozycji w przedmiotowej sprawie.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 poinformowała, że zakupione 2 grzybki oraz 4 ławki (w cenie 390 zł / szt.) zostały zmagazynowane w ZGKiM. Wczesną wiosną grzybki zostaną umieszczone na placu zabaw przy ul. I. Krasickiego, a ławki rozlokowane w rejonie Osiedla nr 1 Kuźni Raciborskiej.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zwrócił uwagę na fakt występującego zapadliska podłoża utwardzonego oraz obok niego ziemi w obrębie sklepu zoologicznego przy ul. T. Kościuszki. Zapadlisko zostało zabezpieczone taśmą około półtora miesiąca temu i na tym się skończyło. Nikt tego nie monitoruje. Przewodnicząca Zarządu oświadczyła, że jeżeli teren wokół miejsca został zabezpieczony, na pewno zostanie przeprowadzony remont.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki poinformował, że w obrębie skrzyżowania ul. Boh. Westerplatte / T. Kościuszki od strony przedszkola w czasie remontu drogi zabetonowano asfaltem dwie studzienki ściekowe kanalizacji deszczowej. Jedną studzienkę odkuto z asfaltu i na nowo ją usadowiono. Na krawężniku znajduje się jedynie oznakowanie koloru jasno-zielonego wskazujące miejsce lokalizacji istniejącej studzienki przed remontem drogi. Przewodnicząca Zarządu zobowiązała się tę sprawę wyjaśnić w kierunku, czy tak ma pozostać, czy przez niedbalstwo - zapomnienie pracowników tę drugą studzienkę pominięto.

W związku ze stwierdzoną kradzieżą krzewów (tuja w ilości 3 szt.), które były posadzone wokół śmietnika przy ul. gen. Bema przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 7 "e", przewodnicząca Zarządu poinformowała, że ten fakt kradzieży zgłosiła na Policję.

W lutym 2018 r. planowane jest spotkanie Jednostki Pomocniczej Gminy "Osiedle nr 1" z Osiedlem "Stara Kuźnia", którego tematem będą sprawy związane z organizacją obchodów Dni Kuźni połączonych z dożynkami gminnymi. Termin wspólnego posiedzenia po uzgodnieniu zostanie podany wszystkim członkom zarządów. Natomiast termin obchodów Dni Kuźni połączony z dożynkami gminnymi wskazywany jest na 1-2 września 2018 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Zdzisław Czarnacki