Relacje ze spotkań

Protokół nr 21

Kuźnia Raciborska, 22 maja 2018 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska

Miejsce posiedzenia: MOKSiR, ul. Klasztorna 9
Data posiedzenia: 22.05.2018 r., godz. 17:00

Obecni w czasie posiedzenia:

Krystyna BORUTKO - Przewodnicząca Zarządu
Zdzisław CZARNACKI - Członek Zarządu
Krzysztof GROBELNY - Członek Zarządu
Małgorzata KOSTKA - Członek Zarządu

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 z 20 marca 2018 r.
4. Projekt wniosku o udrożnienie studzienki ściekowej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na wysokości posesji nr 5 przy ul. Spokojnej.
5. Projekt wniosku o zabezpieczenie wnęki bezpiecznikowej lampy ulicznej od strony posesji nr 4 przy ul. Gen. Bema.
6. Projekt wniosku o złożenie reklamacji w ramach rękojmi wobec wykonawcy drogi gminnej ul. Boh. Westerplatte - z powodu stwierdzonej wady.
7. Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 zrealizowano:

- zmieniono lokalizację huśtawki oraz dodatkowo usunięto ławkę na prośbę mieszkańców spod budynku mieszkalnego przy ul. Kasztanowej 1 "b";
- umieszczono znak drogowy "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t." na ul. S. Moniuszki i ul. R. Lewandowskiego;
- umieszczono lustro drogowe na wysokości wjazdu do Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka od strony ul. R. Lewandowskiego;
- naprawiono ogrodzenie wokół budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka od strony ul. Działkowców / R. Lewandowskiego;
- usunięto z parkingu przy ul. I. Krasickiego samochód osobowy marki Renault o rej. SRC 34TG.

8. Dofinansowanie do zagospodarowania skweru przy ul. Gen. Bema / S. Moniuszki.
9. Doposażenie placu zabaw przy ul. Arki Bożka nr 30.
10. Informacje, dyskusja, wolne wnioski, sprawy bieżące:

- zakończono budowę chodnika i odcinka drogi wewnętrznej wzdłuż budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4 "a-d" przy ul. R. Lewandowskiego;
- umieszczono dwa grzybki drewniane na placu zabaw przy ul. I. Krasickiego;
- umieszczono dwie ławki na wysokości budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 8 "a" i nr 10 "a" przy ul. R. Lewandowskiego;
- pismo z 19 kwietnia 2018 r. kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w sprawie wyznaczenia osoby do szacowania szkód spowodowanych przez dziką zwierzynę;
- pismo z 4 kwietnia 2018 r. Uniwersytetu Trzeciego Wieku o wsparcie finansowe;
- interwencja w sprawie zainstalowania gniazdek na słupach oświetleniowych na ul. T. Kościuszki / I. Krasickiego;
- pytanie w sprawie budowy mieszkań w rejonie Osiedla nr 1;
- pytanie, co z przyłączem do sieci ciepłowniczej PEC Jastrzębie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z ul. T. Kościuszki nr 3, 5, 7, 9;
- zapytanie, co z zadrzewieniem skwerku przy ul. T. Kościuszki;
- zapytanie, co z ustaleniem w sprawie administratora placu zabaw,
- informacja o zniknięciu tablicy z nazwą ul. Słoneczna;
- przygotować projekt pisma do Zarządu Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej "Samopomoc Chłopska" w Kuźni Raciborskiej w sprawie uporządkowania skweru przy ul. Arki Bożka - z powodu braku wyglądu estetycznego;
- 29 maja 2018 r. godz. 16:00 w MOKSiR Kuźnia Raciborska, konsultacja z mieszkańcami Kuźni Raciborskiej w sprawie ograniczenia punktów sprzedaży alkoholu;
- zmiana śmietników w Gminie Kuźnia Raciborska.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 otworzyła posiedzenie, witając zebranych. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia, który został przez członków Zarządu znacznie rozszerzony.

Przyjęty został również protokół z posiedzenia Zarządu z 20 marca 2018 r., który zamieszczony zostanie na stronie internetowej Osiedle nr 1 w rubryce "Relacje ze spotkań".

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki przedstawił trzy projekty wniosków, które zostały zreferowane i poddane do dyskusji.

Członkowie Zarządu w w/w składzie pozytywnie zaopiniowali projekty wniosków o:

1) udrożnienie studzienki ściekowej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na wysokości posesji nr 5 przy ul. Spokojnej w Kuźni Raciborskiej.
Od 10 lat tj. od czasu jej budowy, przedmiotowa studzienka ściekowa w ogóle nie była czyszczona. Aktualny stan studzienki w znacznym stopniu spowalnia odprowadzenie wód opadowych, tworząc wielkie rozlewisko, które zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu. Kierujący pojazdem może stracić panowanie nad nim, przejeżdżając przez nagromadzoną na jezdni ogromną kałużę.

2) zabezpieczenie wnęki bezpiecznikowej na słupie betonowym lampy ulicznej od strony posesji nr 4 przy ul. Gen. Bema w Kuźni Raciborskiej.
Z powodu brakującej osłony wnęki, nie są zastosowane warunki ochrony przeciwporażeniowej. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców (w tym szczególnie małoletnich dzieci) firma energetyczna TAURON winna niezwłocznie zabezpieczyć przedmiotową wnękę bezpiecznikową.

3) złożenie reklamacji w ramach rękojmi czy gwarancji wobec wykonawcy modernizacji drogi gminnej ul. Boh. Westerplatte w Kuźni Raciborskiej z powodu stwierdzonej wady.
Wykonawca przebudowując drogę w części na parking w obrębie skrzyżowania z ul. T. Kościuszki zalał asfaltem jedną studzienkę ściekową kanalizacji deszczowej. Przy niewielkich opadach deszczu, w miejscu zalanej studzienki gromadzi się woda, powodując duże jej rozlewisko. Celem prawidłowego funkcjonowania tej drogi, istnieje konieczność usunięcia powstałej wady.

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 31 sierpnia 2017 r. usunięto huśtawkę znajdującą się przy ul. Kasztanowej nr 1 "b" oraz dodatkowo ławkę. Nowe miejsce lokalizacji huśtawki wskazano na skwer przy wspinaczce obok placu zabaw przy ul. I. Krasickiego.

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 6 września 2017 r. przy ul. S. Moniuszki i ul. R. Lewandowskiego umieszczono znaki drogowe B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t." (było 2,5 t.). Pod tarczą znaku dodatkowo zamieszczono tablicę informacyjną "Za wyjątkiem dostawców, mieszkańców i służb komunalnych".

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 9 lipca 2017 r. umieszczono lustro drogowe przy ul. R. Lewandowskiego w Kuźni Raciborskiej. Lustro umożliwi poprawę bezpieczeństwa dla kierujących pojazdami wyjeżdżającymi z drogi osiedlowej należącej do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWOCZESNA" w Raciborzu.

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 22 stycznia 2018 r. naprawiono ogrodzenie wokół budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej. Wygląd ogrodzenia poprawi estetykę osiedlową oraz wzmocni bezpieczeństwo uczniów w szkole.

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 4 września 2017 r. usunięto z parkingu przy ul. I. Krasickiego samochód osobowy marki Renault o numerze rej. SRC 34TG zajmujący miejsce postojowe. Właściciel pojazdu nie realizował obowiązku wynikającego z ustawy o recyklingu.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji co do przedstawionej propozycji przez przewodniczącą Zarządu o dofinansowanie ze środków finansowych będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1 na przeprowadzenie rewitalizacji skweru przy ul. S. Moniuszki / Gen. Bema, członkowie Zarządu postanowili w tym celu wyasygnować kwotę 20 tys. zł. Opracowany projekt dalszego zagospodarowania skweru zakłada m. in. rozbudowę istniejącego parkingu na kolejne miejsca postojowe ze środków finansowych Gminy.

Zarząd Osiedla nr 1 postanowił ze środków finansowych będących w jego dyspozycji doposażyć plac zabaw przy ul. Arki Bożka nr 30 w urządzenie zabawowe z przeznaczeniem dla dzieci - zakup huśtawki i dwóch bramek do piłki nożnej. Natomiast do dwóch bramek piłki nożnej, z których korzysta młodzież szkolna usytuowanych przy ul. R. Lewandowskiego (obręb boiska "Orlik") - zakup siatki.

W kwietniu 2018 r. przy ul. R. Lewandowskiego nr 4 "a-d" od strony frontowej wzdłuż budynku wielorodzinnego wybudowano chodnik sfinalizowany w części ze środków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz przeprowadzono remont odcinka drogi wewnętrznej wymieniając jej nową nawierzchnię. Inwestycja ta nie była ujmowana do zadań budżetowych przez Zarząd Osiedla nr 1.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska ze środków będących w jego dyspozycji z końcem roku 2017 sfinalizował zakup za kwotę 300 zł dwa grzybki drewniane na plac zabaw. Grzybki zmagazynowane dotąd w pomieszczeniach ZGKiM, 14 maja br. zostały przetransportowane na plac zabaw przy ul. I. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej. Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki z udziałem przewodniczącej Zarządu Krystyny Borutko, grzybki drewniane (ich dolną część) przed wkopaniem nasączyli olejem, a następnie górną zabezpieczyli stosownym środkiem impregnacyjnym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych i biologicznych. Pozostałość środka impregnacyjnego pochodzącego z roku 2017 wykorzystano do malowania - odnawiając ławki.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 wskutek przeprowadzonej konsultacji z członkami Zarządu postanowiła rozporządzić dwoma ławkami, które spośród czterech zakupionych z końcem roku 2017 zostały zmagazynowane w pomieszczeniach ZGKiM. Wydała w tym celu dyspozycję do ZGKiM umieszczenia jednej ławki od strony ul. R. Lewandowskiego nr 8 "a", a drugiej nr 10 "a". Pozostałe dwie ławki w czasie posiedzenia Zarządu postanowiono, że zostaną one umieszczone przed budynkiem wielorodzinnym od strony frontowej ul. Gen. Bema 5 "a-b".

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 zapoznała zebranych z treścią pisma z 19 kwietnia 2018 r. kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w sprawie wyznaczenia osoby wchodzącej w skład komisji ds. szacowania szkody łowieckiej spowodowanej przez dziką zwierzynę. Ustosunkowując się do treści pisma, członkowie Zarządu w ramach przeprowadzonej dyskusji stwierdzili, że treść merytoryczna odnosi się do sołectw. Jednostka Pomocnicza Gminy "Osiedle nr 1" Kuźnia Raciborska nie jest sołectwem (status prawny jednostki pomocniczej gminy został uregulowany w art. 35-37b oraz art. 39 i 51 ustawy o samorządzie gminnym, natomiast w art. 36 uregulowano status sołectwa).

W rejonie Osiedla nr 1 Kuźni Raciborskiej nie ma ani jednego gospodarstwa rolnego. W związku ze zmianą ustawy Prawo Łowieckie, zmianie uległ ogólny sposób postępowania w przypadku wystąpienia szkód łowieckich w uprawach rolnych. Od 1 kwietnia br. w skład zespołu szacującego szkody łowieckie w myśl nowego prawa wchodzą: przedstawiciel sołtysa danego sołectwa, przedstawiciel zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego, czyli właściwe Nadleśnictwo.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 zapoznała zebranych z pismem z 4 kwietnia 2018 r. Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kuźni Raciborskiej o wsparcie finansowe. Członkowie Zarządu Osiedla nr 1 odnosząc się do treści pisma stwierdzili, że wszystkie środki finansowe, będące w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1 znajdujące się na rachunku MOKSiR (z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych) z roku 2018 już 5 września 2017 r. w czasie posiedzenia Zarządu zostały rozdzielone, rezerwując je do wykorzystania na dożynki gminne połączone z parafialnymi i jednocześnie obchodami Dni Kuźni Raciborskiej (d. Pożegnanie Lata). W minimalnym zakresie rozporządzono zabezpieczając środki na obchody Dnia św. Marcina i św. Mikołaja.

Jednostka Pomocnicza Gminy Osiedle nr 1 Kuźnia Raciborska nie jest podmiotem gospodarczym uzyskującym dochody. Dofinansowanie nie może zostać zrealizowane.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 podjęła temat do dyskusji sprzed 2,5 roku, dotyczący zainstalowania gniazdek na słupach oświetleniowych przy ul. T. Kościuszki / I. Krasickiego. Zarząd Osiedla nr 1 w tej sprawie 16 stycznia 2016 r. zwrócił się z wnioskiem do burmistrza o zainstalowanie przedmiotowych gniazdek, celem wykorzystania ich do zasilania w montowanych następnie elementach dekoracyjnych bożonarodzeniowych. Z odpowiedzi firmy energetycznej TAURON z 25 lutego 2016 r. (TDO11/OME/ES/S16/012062/021359/2016) wynika, że jest możliwe zrealizowanie wniosku Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska przez Turon Dystrybucja S. A. Realizacja przedmiotowego zadania będzie możliwa w ramach nowej umowy na świadczenie usług oświetleniowych.

W wyniku przeprowadzonej konsultacji członkowie Zarządu po raz kolejny wyrazili swoją akceptację. Przewodnicząca Zarządu zobowiązała się do interwencji w tej sprawie.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zwrócił się z pytaniem, co z budową 150 mieszkań w rejonie Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska? Przewodnicząca Zarządu odpowiedziała, że nie ma zgody z Ministerstwa i nie ma środków finansowych na ich budowę.

Na pytanie członka Zarządu Zdzisława Czarnackiego, co z przyłączem do sieci ciepłowniczej PEC Jastrzębie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z ul. T. Kościuszki o nr 3 "a-b", 5 "a-b", 7 "a-b" i 9 "a-b", które były obiecane po konsultacji burmistrza z mieszkańcami? Przewodnicząca Zarządu odpowiedziała, że nie posiada informacji w tej sprawie.

Na pytanie członka Zarządu Zdzisława Czarnackiego, co z zadrzewieniem nieruchomości gruntowej przy ul. T. Kościuszki, tj. miejsca, skąd usunięto drewniany butik z odzieżą? Przewodnicząca Zarządu odpowiedziała, że zostaną nasadzone.

Na pytanie, co z administratorem placu zabaw przy ul. I. Krasickiego i kto go przejął, przewodnicząca Zarządu odpowiedziała, że do spotkania, które miało się odbyć nie doszło, nastąpi to w środę (23 maja 2018 r.).

Członek Zarządu Małgorzata Kostka poinformowała, że od miesiąca od strony skrzyżowania ul. Piaskowa / Słoneczna zniknęła tablica z nazwą ul. Słoneczna.

Przewodnicząca Zarządu powróciła do tematu sprzed dwóch lat w sprawie znajdującego się muru wzdłuż ciągu kompleksu handlowego ("Lewiatan", "Ariel") przy ul. Arki Bożka w Kuźni Raciborskiej. Nieruchomość, na której znajdują się murki obłożone kamieniem dekoracyjnym należy do Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej "Samopomoc Chłopska" w Kuźni Raciborskiej. W przedmiotowej sprawie Zarząd Osiedla nr 1, 2 kwietnia 2016 r. skierował wniosek adresowany do w/w spółdzielni, wnioskując o wykonanie prac remontowo-konserwatorskich pod kątem odczyszczenia lica kamieniarki muru, celem przywrócenia walorów wizualno-estetycznych. Wówczas Spółdzielnia w odpowiedzi na wniosek stwierdziła, że nie posiada środków.

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska zawnioskował, że wystąpi ponownie do w/w Spółdzielni z prośbą o rozwiązanie istniejącego problemu, sugerując aby istniejący skwerek przekształcić na parking.

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że 29 maja 2018 r. godz. 16:00 w siedzibie MOKSiR Kuźnia Raciborska odbędzie się konsultacja burmistrza z mieszkańcami Kuźni Raciborskiej w sprawie otwarcia godzin handlu i ilości punktów handlowych ze sprzedażą alkoholu w myśl nowej ustawy.

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że będzie zmiana wszystkich śmietników. Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki dodał, że w tej sprawie od miesiąca znajduje się obszerna informacja wraz z wizualizacją na stronie internetowej tylkokuznia.info. Z treści informacji wynika, że 20 kwietnia 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach władze Gminy Kuźnia Raciborska omawiały możliwości finansowania wymiany wszystkich kubłów na śmieci z terenu Gminy Kuźnia Raciborska, a także zmianie mają ulec również śmietniki (budynki).

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Zdzisław Czarnacki