Relacje ze spotkań

Protokół nr 22

Kuźnia Raciborska, 12 lipca 2018 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska

Miejsce posiedzenia: MOKSiR, ul. Klasztorna 9
Data posiedzenia: 12.07.2018 r., godz. 10:00

Obecni w czasie posiedzenia:

Krystyna BORUTKO - Przewodnicząca Zarządu
Bartosz KOZINA - Zastępca Przewodniczącej Zarządu
Zdzisław CZARNACKI - Członek Zarządu
Jacek GĄSKA - Członek Zarządu
Krzysztof GROBELNY - Członek Zarządu
Małgorzata KOSTKA - Członek Zarządu

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 z 22 maja 2018 r.
4. Projekt pisma do Zarządu SHP SCH Kuźnia Raciborska w sprawie uporządkowania nieruchomości (skwer) przed frontem kompleksu handlowego ul. Arki Bożka.
5. Projekt pisma do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w sprawie niezrealizowanych zadań inwestycyjnych wnioskowanych w roku 2015 przez Zarząd Osiedla nr 1.
6. Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 zrealizowano:

- zabezpieczono wnękę bezpiecznikową lampy oświetleniowej przy ul. Gen. Bema nr 4;
- udrożniono studzienkę ściekową kanalizacji deszczowej przy ul. Spokojnej nr 5;
- umieszczono tablicę z nazwą ul. T. Kościuszki, Kasztanowa i Słoneczna;
- zamontowano nowe rynny dachu budynku przy ul. S. Moniuszki 8 "a-c";

7. Odpowiedź UM Kuźnia Raciborska na Wniosek Z. O. nr 1 z 21 maja 2018 r.
8. Odpowiedź UM Kuźnia Raciborska na Wniosek Z. O. nr 1 z 23 maja 2018 r.
9. Zreferowanie odpowiedzi na pismo Uniwersytetu Trzeciego Wieku z 29 maja 2018 r. oraz odpowiedź na pismo Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Kuźnia Raciborska.
10. Zreferowanie wniosku w sprawie zmiany miejsca lokalizacji znaku kierunku dojazdu przy ul. Arki Bożka.
11. Informacja w sprawie wspólnego posiedzenia Zarządu "Osiedla nr 1" z Zarządem Osiedla "Stara Kuźnia" w sprawie obchodów uroczystości dożynkowych.
12. Informacje, dyskusja, wolne wnioski, sprawy bieżące:

- zregenerowano dwie ławki drewniane przy ul. Rudzkiej 44 "a-b";
- interwencja w sprawie znaku drogowego przy ul. Działkowców i R. Lewandowskiego;
- informacja w sprawie umieszczenia dwóch ławek przy ul. Gen. Bema 5 "a-b";
- stanowisko Zarządu Osiedla nr 1 w sprawie zakupu huśtawki, bramki i siatki do bramek;
- informacja w sprawie zagospodarowania skweru przy ul. S. Moniuszki / Gen. Bema;
- stanowisko Zarządu Osiedla nr 1 w sprawie rewitalizacji placu przy ul. R. Lewandowskiego (przed boiskiem Orlik).

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 otworzyła posiedzenie, witając zebranych. Po podpisaniu listy obecności przewodnicząca Zarządu przedstawiła porządek posiedzenia, który został przez członków Zarządu znacznie rozszerzony.

Przyjęty został protokół z posiedzenia zarządu z 22 maja 2018 r. Publikacja protokołu znajduje się na stronie internetowej "Osiedle nr 1" w rubryce "Relacje ze spotkań".

Zgodnie z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu z 22 maja 2018 r. członek Zarządu Zdzisław Czarnacki odczytał projekt pisma adresowanego do prezesa Zarządu Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej "Samopomoc Chłopska" w Kuźni Raciborskiej w sprawie podjęcia działań w kierunku uporządkowania nieruchomości (skwer) przed frontem kompleksu handlowego (Lewiatan - Ariel) przy ul. Arki Bożka w Kuźni Raciborskiej.

Członkowie Zarządu odnosząc się do pisma, zaakceptowali jego treść. Przedmiotowe pismo zostało upublicznione na stronie internetowej "Osiedle nr 1" w rubryce "Nasze działania".

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zapytał przewodniczącą Zarządu w sprawie niezrealizowanych zadań inwestycyjnych, które były wnioskowane przez Zarząd Osiedla nr 1 w roku 2015 i 2016 wskazując na:

1. Budowa chodnika jednostronnego na ul. Spokojnej w Kuźni Raciborskiej;
2. Budowa parkingu przy ul. S. Moniuszki (przedłużenie) od strony placu targowego w Kuźni Raciborskiej;
3. Budowa parkingu przy ul. Rudzkiej od komory transformatora w kierunku garaży i strony ściany szczytowej bloku mieszkalnego nr 46 "b";
4. Remont chodnika osiedlowego długości około 48 metrów usytuowanego od strony ul. T. Kościuszki w kierunku bloku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej nr 1 "b".

Przewodnicząca Zarządu w zakresie niezrealizowanych w/w zadań inwestycyjnych nie była w stanie udzielić szerszej informacji w tej sprawie. W związku z powyższym członek Zarządu Zdzisław Czarnacki odczytał projekt pisma adresowanego do burmistrza o udzielenie wyjaśnień, dla których to od roku 2015 nie są realizowane wnioskowane zadania inwestycyjne na wnioski złożone przez Zarząd Osiedla nr 1, a także wnioskowane zadanie inwestycyjne złożone z końcem roku 2014 przez samych mieszkańców Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska. Zaznaczając w piśmie, że zadania wnioskowane obejmujące zakres budowy, modernizacji lub remontu infrastruktury osiedlowej, były również przez Zarząd Osiedla nr 1 zgłaszane jako propozycje do budżetu w latach poprzednich i na rok 2018.

Kierując pismo do burmistrza Zarząd Osiedla nr 1 oczekuje bliższej informacji m. in.:

1) czy przedmiotowe wnioski zostały przekazane do rozpatrzenia na Sesji Rady Miejskiej;
2) jakie stanowisko zajęła Komisja Rady Miejskiej co do akceptacji w zakresie wnioskowanego zadania w kolejnych latach 2015-2018;
3) dlaczego w ramach nadzoru nad działalnością Rady Osiedla wbrew zapisowi Statutu nie uwzględniano zadań, które de facto były składane na prośbę mieszkańców Osiedla.

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z treścią pisma wyrazili jego akcept.

Niniejsze pismo zostało również wraz z załączonymi pismami przesłane do upublicznienia na stronie internetowej "Osiedle nr 1" w rubryce "Nasze działania".

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 22 maja 2018 r. zabezpieczono wnękę bezpiecznikową lampy ulicznej od strony posesji nr 4 przy ul. Gen. Bema w Kuźni Raciborskiej. Wnęka bezpiecznikowa nie posiadała osłony. Nie były zachowane warunki ochrony przeciwporażeniowej, a grzebanie w skrzynce bezpiecznikowej przez osoby niepowołane groziło porażeniem.

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 21 maja 2018 r. udrożniono częściowo studzienkę ściekową kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na wysokości posesji nr 5 przy ul. Spokojnej w Kuźni Raciborskiej. Stan techniczny studzienki w znacznym stopniu spowalniał odprowadzenie wód opadowych. Studzienka nie była czyszczona od 10 lat, powodowała powstawanie wielkiego rozlewiska.

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 1 września 2017 r. oraz pisma monitującego z 22 stycznia 2018 r. w obrębie skrzyżowania ul. T. Kościuszki / S. Moniuszki umieszczono brakującą tablicę z nazwą ul. T. Kościuszki oraz w obrębie skrzyżowania ul. T. Kościuszki / I. Krasickiego, również brakującą tablicę z nazwą ul. T. Kościuszki, a także brakującą tablicę z nazwą ul. Kasztanowej od strony skrzyżowania z ul. Boh. Westerplatte.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki w czasie posiedzenia zarządu 20 marca 2018 r. stwierdził, że z powodu braku od lipca 2017 r. tablicy z nazwą ul. T. Kościuszki w styczniu b. roku wydarzyły się dwa incydenty związane z utrudnieniem dojazdu ambulansu do miejsc zamieszkania osób potrzebujących pomocy medycznej.

Uzupełniono dodatkowo brakującą tablicę z nazwą ul. Słonecznej. W czasie posiedzenia Zarządu 22 maja 2018 r. członek Zarządu Małgorzata Kostka poinformowała o brakującej tablicy w obrębie skrzyżowania ul. Piaskowa / Słoneczna.

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 5 września 2017 r. o czyszczenie rynien dachu budynku m. in. przy ul. S. Moniuszki 8 "a-c" rynny jak i rury spustowe po dokonanej kontroli zakwalifikowane zostały do ich całkowitej wymiany. Po uzyskaniu i przedstawieniu kosztorysu, a następnie podjęciu uchwały z Członkami Wspólnoty Mieszkaniowej na przełomie czerwca i lipca 2018 r. wymieniono rynny dachu i rury spustowe na nowe. Z treści uzasadnienia wniosku przez Zarząd Osiedla nr 1 wynikało, że rynna pozioma nie spełnia swojej funkcji z uwagi, że jest niedrożna. Świadczy o tym rosnąca w niej trawa sięgająca wysokości 40 cm, w części jest przerdzewiała. Woda zamiast spływać do rynny spustowej, spływa po ścianie frontowej budynku, powodując grzyb w mieszkaniach.

Z odpowiedzi udzielonej przez UM Kuźnia Raciborska z 21 czerwca 2018 r. na wniosek Zarządu Osiedla (z 21 maja 2018 r.) wynika, że studzienka ściekowa kanalizacji deszczowej przy ul. Spokojnej nr 5 zostanie udrożniona.

Z odpowiedzi udzielonej przez UM Kuźnia Raciborska z 24 czerwca 2018 r. na wniosek Zarządu Osiedla nr 1 (z 23 maja 2018 r.) wynika, że studzienka ściekowa w obrębie skrzyżowania ul. Boh. Westerplatte / T. Kościuszki, która została zalana asfaltem przez wykonawcę modernizacji drogi gminnej, zostanie odkuta do końca czerwca b. roku.

Członek Zarządu Jacek Gąska zwrócił uwagę na fakt wskazanego terminu, studzienka nie została odkuta, a mamy już lipiec.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zreferował treść pisma z 29 maja 2018 r. jako odpowiedź adresowana do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sprawie o udzielenie wsparcia finansowego, a także treść pisma jako odpowiedź adresowanego do kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w sprawie wyznaczenia osoby wchodzącej w skład komisji ds. szacowania szkód łowieckich spowodowanych przez dziką zwierzynę. Uzasadnienie treści odpowiedzi zamieszczono w protokole z posiedzenia Zarządu z 22 maja 2018 r., a także treść pisma opublikowano na stronie internetowej Osiedle nr 1 w rubryce "Nasze działania".

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zreferował treść wniosku z 29 maja 2018 r. o zmianę lokalizacji tablic kierunku dojazdu do dworca PKP, Policji, Poczty, Urzędu Miejskiego i Rafametu, umieszczonych na chodniku przy ul. Arki Bożka w Kuźni Raciborskiej. Z uzasadnienia wniosku wynika, że tablice kierunku dojazdu w kształcie strzały (wykonane z blachy i ich ostre zakończenie w postaci szpikulca), zagrażają bezpieczeństwu pieszym korzystających z chodnika. Publikacja wniosku znajduje się na stronie internetowej Osiedle nr 1 w rubryce "Wnioski".

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że 30 lipca b. roku o godzinie 18:00 w siedzibie MOKSiR odbędzie się wspólne posiedzenie Zarządu "Osiedla nr 1" z Zarządem Osiedla "Stara Kuźnia" w sprawie obchodów uroczystości dożynkowych gminnych połączonych z parafialnymi.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki przy użyciu materiałów w postaci: lakierobejcy o poj. 1 litra, papieru ściernego i dwóch śrub zakupionych ze środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1 zregenerował dwie ławki drewniane umiejscowione przed budynkiem wielorodzinnym przy ul. Rudzkiej nr 44 "a-b" w Kuźni Raciborskiej. Stan techniczny ławek wymagał remontu. Konstrukcja ławek została wzmocniona. Ławki zostały oszlifowane i pomalowane lakierobejcą "palisander". Po ich przetransportowaniu przez pracowników ZGKiM z udziałem przewodniczącej Zarządu, ławki umieszczono w miejscu poprzedniej lokalizacji. Tekst w tej sprawie wraz z materiałem poglądowym zamieszczono na stronie internetowej Osiedle nr 1 w rubryce "Nasze działania".

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zwrócił uwagę na fakt leżącej na ziemi pod wspornikiem metalowym tarczy znaku ostrzegawczego - "odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym", znajdujący się na ul. Działkowców po jej prawej stronie patrząc od strony ul. R. Lewandowskiego, a także na leżącą na ziemi od czasu nawałnicy z 7 lipca 2017 r. tarczy znaku informacyjnego D-43 - "koniec obszaru zabudowanego", znajdujący się na ul. R. Lewandowskiego w obrębie ustawionego znaku drogowego informacyjnego D-42 "obszar zabudowany".

Przewodnicząca Zarządu zobowiązała się w tej sprawie podjąć stosowną interwencję.

Przewodnicząca Zarządu przedstawiła listę zebranych podpisów przez radną Mariolę Wajdę od mieszkańców budynku wielorodzinnego z ul. Arki Bożka nr 30 i nr 28, wyrażających zgodę na umieszczenie w obrębie dotychczasowego placu zabaw: huśtawki z przeznaczeniem jej dla młodzieży w wieku szkolnym i bramki do piłki nożnej.

Zarząd Osiedla nr 1 wyraził akces zakupu huśtawki podwójnej metalowej i bramki ze środków będących w jego dyspozycji.

Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącej Zarządu poprzedzoną wcześniejszą konsultacją z członkami Zarządu na posiedzeniu 22 maja 2018 r. pozostałe dwie ławki zakupione z końcem roku 2017 ze środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1 zostały umieszczone obok budynku wielorodzinnego przy ul. Gen. Bema nr 5 "a" i "b".

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że ze środków będących w dyspozycji Zarządu w kwocie 20.000,00 zł na rewitalizację skweru (przy ul. S. Moniuszki / Gen. Bema), burmistrz chciałby z tych funduszy pokryć koszty budowy kilku miejsc postojowych.

W czasie posiedzenia Zarządu z 22 maja b. roku jego członkowie zostali poinformowani przez przewodniczącą, że dofinansowanie z tego funduszu ma być wykorzystane na dalsze zagospodarowanie skweru, natomiast na rozbudowę istniejącego parkingu na kolejne miejsca postojowe, środki finansowe miały pochodzić z Gminy.

W związku z powyższym członkowie Zarządu odczuli pewien dyskomfort i w czasie przeprowadzonej burzliwej dyskusji stanowczo opowiedzieli się, aby z dofinansowania środki (w wysokości 20.000,00 zł) były wyłącznie przeznaczone na rewitalizację skweru.

Członek Zarządu Jacek Gąska prowadząc dalszą dyskusję w sprawie zakupionego nowego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kuźnia Raciborska ustosunkował się co do skali dalszych potrzeb jednostki. W ramach podjętej dyskusji przez poszczególnych członków Zarządu postanowiono doposażyć OSP z Kuźni Raciborskiej, podejmując decyzję o zakupieniu kamery termowizyjnej, przeznaczając na ten cel kwotę 8.000,00 zł. Z puli środków będących w dyspozycji Zarządu (tj. 20 tys. zł) na rewitalizację skweru Zarząd postanowił zmienić decyzję w ten sposób, że przeznacza na ten cel jedynie 12.000,00 zł, a pozostałą kwotę 8.000,00 zł na zakup kamery termowizyjnej.

W toku dalszej dyskusji w sprawie zajęcia stanowiska co do placu przy ul. R. Lewandowskiego (przed boiskiem Orlik) należącego do zasobów komunalnych, członkowie Zarządu ze środków będących w dyspozycji Zarządu postanowili:

1. przeprowadzić rewitalizację placu (przeorać, zniwelować teren, zasiać trawę);
2. zakupić piłkochwyty szt. 2 o wymiarach 4 m wysokości i 15 m długości, których koszt ma kształtować się w granicach 4.000,00 zł;
3. zakupić dwie siatki do bramek piłki nożnej.

Członek Zarządu Jacek Gąska nadmienił, że w rejonie Osiedla nr 1 są miejsca, gdzie po nawałnicy z 7 lipca 2017 r. nie zostały jeszcze uprzątnięte powalone drzewa, konary i gałęzie. W czasie dyskusji wymieniono teren za górką przy ul. I. Krasickiego oraz teren przy ul. S. Moniuszki. Zarząd postanowił na kolejne posiedzenie przygotować projekt wniosku w tej sprawie.

Członek Zarządu Jacek Gąska powrócił do sprawy przez siebie wywołanej na posiedzeniu Zarządu 29 listopada 2017 r. w sprawie remontu starej zjeżdżalni linowej usytuowanej na terenie placu zabaw przy ul. I. Krasickiego. Konstrukcja drewniana nośna starej zjeżdżalni jest spróchniała. Słupki drewniane podtrzymujące element zjeżdżalni stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla osób z niej korzystających. Pomimo poparcia wniosku przez poszczególnych członków Zarządu nic w tej sprawie nie zrobiono. Do tej kwestii należy powrócić celem podjęcia tego zadania w kierunku wymiany konstrukcji nośnej.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Zdzisław Czarnacki