Relacje ze spotkań

Protokół nr 23

Kuźnia Raciborska, 11 września 2018 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska

Miejsce posiedzenia: MOKSiR, ul. Klasztorna 9
Data posiedzenia: 11.09.2018 r., godz. 16:00

Obecni w czasie posiedzenia:

Krystyna BORUTKO - Przewodnicząca Zarządu
Zdzisław CZARNACKI - Członek Zarządu
Jacek GĄSKA - Członek Zarządu
Krzysztof GROBELNY - Członek Zarządu

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Propozycje zadań inwestycyjnych zgłoszone do budżetu na rok 2019.
4. Informacja w sprawie skweru przy ul. S. Moniuszki / Gen. Bema.
5. Informacja w sprawie rewitalizacji boiska przed Orlikiem przy ul. R. Lewandowskiego.
6. Omówienie spraw zaistniałych od ostatniego posiedzenia Zarządu czyli 12 lipca 2018 r.
7. Wniosek w sprawie uporządkowania terenu leśnego.
8. Informacja w sprawie złożenia zamówienia na zakup huśtawki i bramki do piłki nożnej na plac zabaw przy ul. Arki Bożka 30.
9. Informacja w sprawie montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Arki Bożka 30.
10. Informacja w sprawie odnowienia ławek w obrębie placu zabaw przy ul. Arki Bożka.
11. Odkucie studzienki kanalizacji ściekowej przy ul. Boh. Westerplatte.
12. Interwencja w sprawie zapadliska na drodze ul. T. Kościuszki.
13. Zapytanie o regulamin na plac zabaw i jego administratora.
14. Zapytanie w sprawie tarczy znaku ostrzegawczego leżącego na ziemi przy ul. Działkowców i leżącego znaku informacyjnego przy ul. R. Lewandowskiego.
15. Informacja w sprawie złożonego zamówienia na zakup ławek.
16. Lustracja rejonu Osiedla nr 1 przez członków Zarządu w zakresie dalszych potrzeb zakupu ławek.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 otworzyła posiedzenie, witając zebranych. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia, który został przez członków Zarządu nieco rozszerzony.

Przyjęty został protokół z posiedzenia Zarządu z 12 lipca 2018 r., który wcześniej rozesłano pocztą elektroniczną do poszczególnych członków Zarządu i nie był przez nich kwestionowany. Protokół zamieszczono na stronie internetowej Osiedle nr 1 w rubryce "Relacje ze spotkań".

Przewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt propozycji zadań do budżetu, które należy zgłosić na rok 2019:

1. budowa chodnika jednostronnego przy ul. Spokojnej;
2. budowa parkingu przy ul. S. Moniuszki (przedłużenie) od strony placu targowego;
3. budowa chodnika od strony ul. T. Kościuszki w stronę ul. Kasztanowej (daw. M. Fornalskiej) przy budynku mieszkalnym nr 1 "a-b";
4. budowa chodnika od strony budynku wielomieszkaniowego nr 5 "c" przy ul. Kasztanowej w stronę wodociągów (około 25 metrów);
5. budowa chodnika przy ul. Arki Bożka nr 22-26;
6. budowa chodnika przy ul. Rudzkiej na wysokości budynku wielomieszkaniowego nr 42-46.

W toku dyskusji nad propozycją przedstawionych zadań członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zapytał przewodniczącą Zarządu, czy jest udzielona odpowiedź w sprawie skierowanego do burmistrza monitu dotyczącego niezrealizowanych zadań inwestycyjnych, które były wnioskowane przez Zarząd Osiedla nr 1 w roku 2015, a także jako zadania inwestycyjne zgłaszane do budżetu przez Zarząd Osiedla w kolejnych latach, wskazując wśród nich na te same zadania, które obecnie są zgłaszane jako propozycje:

1) budowa chodnika jednostronnego na ul. Spokojnej;
2) budowa parkingu przy ul. S. Moniuszki (przedłużenie) od strony placu targowego;
3) remont chodnika osiedlowego długości około 48 metrów usytuowanego od strony ul. T. Kościuszki w kierunku bloku wielomieszkaniowego przy ul. Kasztanowej nr 1 "b".

Przewodnicząca Zarządu odpowiedziała, że nie ma udzielonej odpowiedzi ze strony burmistrza.

Członek Zarządu Jacek Gąska dodał, że do zadań zgłaszanych do budżetu, wskazane jest dopisać jako kolejny punkt o przedłużenie budowy drogi ul. Leśnej w stronę kompleksu garaży tj. do ul. Wesołej (długość odcinka drogi kilka metrów), ponieważ droga ta nie jest przejezdna.

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że skwer przy ul. S. Moniuszki / Gen. Bema nie będzie budowany, ponieważ Gmina nie ma wykonawcy. W związku z powyższym zarezerwowane środki na ten cel członkowie Zarządu w ramach prowadzonej, poniekąd burzliwej dyskusji, postanowili przeznaczyć na realizację zadania opisanego w protokole z posiedzenia Zarządu z 12 lipca 2018 r. tj.:

1. przeprowadzić rewitalizację placu przy ul. R. Lewandowskiego (przed boiskiem Orlik), tj. przeorać, zniwelować teren, zasiać trawę, a następnie zakupić piłkochwyty szt. 2 o wym. 4 x 15, których koszt ma wynieść około 4 tys. zł. + 2 siatki do bramek piłki nożnej. Realizację powyższego zadania co do przeorania - zniwelowania terenu - podjął się członek Zarządu Jacek Gąska, a zakupu piłkochwytów Krzysztof Grobelny.
2. zakup kolejnych ławek do rozmieszczenia ich w rejonie Osiedla. Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zasugerował, aby ławki umieścić tam, gdzie ich nie ma, bądź w miejsca istniejących ławek, które nie posiadają oparcia. W tym celu po zakończeniu posiedzenia poprosił członków Zarządu, aby zlustrować cały rejon Osiedla i wskazać rzeczywistą ich ilość i miejsce umieszczenia.
3. na sugestię członka Zarządu Jacka Gąski o doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe przy ul. Arki Bożka 30, członek Zarządu Zdzisław Czarnacki stanowczo zareagował sprzeciwiając się tej propozycji - mówiąc nie. Dwa tygodnie temu na placu zabaw przy ul. Arki Bożka została zamontowana huśtawka i bramka do piłki nożnej. Urządzenia te zostały zakupione za kwotę ponad 6 tys. zł. i sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1. Na placu zabaw znajdują się dwa sprężynowce, huśtawka "ważka" i huśtawka dla dorosłych. Z placu zabaw korzysta mała ilość dzieci. Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zwrócił uwagę, że w rejonie Osiedla u zbiegu ul. S. Moniuszki / T. Kościuszki zamieszkuje kilka razy więcej dzieci i nie mają nic, żadnych urządzeń zabawowych, a place zabaw są odległe. W okresie ferii wakacyjnych cały czas dzieci w godzinach popołudniowych bawią się w chowanego.

W wyniku dalszej dyskusji w tym temacie członek Zarządu Jacek Gąska zwrócił się z prośbą do Zdzisława Czarnackiego, aby przygotował pismo z podpisami poparcia mieszkańców, z którego by wynikało, jakie urządzenia zabawowe chcą, by im zakupić i wskazanie miejsca ich lokalizacji.

Od ostatniego posiedzenia Zarządu, czyli 12 lipca 2018 r. na prośbę członka Zarządu Zdzisława Czarnackiego 16 sierpnia 2018 r. o godz. 15:00 odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu. Posiedzenie odbyło się w pełnym składzie. Przedmiotem zebrania była informacja w sprawie odmowy ze strony Gminy (burmistrza) złożenia zamówienia na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Kuźnia Raciborska.

Przewodnicząca Zarządu przedłożyła pismo adresowane do Zarządu Osiedla nr 1 z 14 sierpnia 2018 r. z Urzędu Miejskiego Kuźni Raciborskiej podpisane przez kierownika Biura Rady Miejskiej p. Ilonę Burgieł, z którego wynika:

"...odpowiadając na zapytanie w kwestii możliwości zakupu kamery termowizyjnej dla OSP informuję, że wydatki ponoszone w ramach środków do dyspozycji jednostki pomocniczej muszą być zgodne z katalogiem wydatków wchodzących w zakres zadań własnych gminy. Jednostka nie dysponuje tzw. funduszem sołeckim, a założeniem do przekazania środków jednostkom miejskim była aktywizacja mieszkańców.
O zakresie działania i zadaniach gminy mówi rozdział drugi Ustawy o Samorządzie Gminnym (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm.). Szczegółowy katalog określa art. 7.1. cyt. ust. "W zakresie wydatku, którego dotyczy pytanie, jego charakter wykracza poza konieczność utrzymania gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych, gdyż jest to sprzęt wysokospecjalistyczny, który powinien być w dyspozycji zawodowych jednostek straży pożarnej, które biorą udział w zdarzeniach na terenie gminy". Ponadto art. 44 ust. 3 Ustawy o Finansach Publicznych mówi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów".

Po zapoznaniu się z treścią pisma członkowie Zarządu nie zostali usatysfakcjonowani przedstawioną opinią. Tym bardziej stwierdzeniem, że kamera termowizyjna jest sprzętem wysokospecjalistycznym i powinna być w dyspozycji zawodowych jednostek straży pożarnej. Zdaniem członków Zarządu, którzy wyrazili swój pogląd to:

- kamera termowizyjna jako niezbędne narzędzie winna być zakupiona dla dobra mieszkańców, dla ratowania ich zdrowia i życia, dla ratowania ich majątków;
- kamera termowizyjna jest niezbędna do zlokalizowania źródła ognia, pozwoliłaby na zwiększenie bezpieczeństwa strażaków ochotników;
- mogła by przynieść duże zyski w zakresie bezpieczeństwa, ratowania i ochrony życia;
- miała by zastosowanie w akcjach gaśniczych i ratowniczych do znajdowania osób zaginionych nawet w najciemniejszych warunkach, w zadymionych pomieszczeniach z ograniczoną widocznością, w zarzewie ognia i najgorętszych punktach, a przez dym można by było ustalić priorytety działań - ataku, w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych.
- kamerę obsługuje się bardzo prosto, duży przycisk pozwala włączyć kamerę nawet w bardzo grubych rękawicach. Może to zrobić nawet osoba bez doświadczenia i wiedzy podstawowej. W kraju bardzo dużo jednostek z OSP posiada taki sprzęt, a tam, gdzie go nie ma na uposażeniu, uzupełniają jego zakup.

Takie narzędzie jak kamera termowizyjna w naszej Gminie spełniałaby swoje zadanie. Tym bardziej, że jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Kuźnia Raciborska należy do systemu ratowniczo-gaśniczego, a jednostki należące do systemu muszą spełniać szereg warunków m. in. posiadać specjalistyczny sprzęt do ratownictwa.

Po przedstawieniu przez członka Zarządu Zdzisława Czarnackiego "riposty" - projektu dalszych przedsięwzięć w tym przedmiocie, członkowie Zarządu zdystansowali się w tej sprawie twierdząc, że nie zgadzają się z treścią opinii przedstawionej ze strony Urzędu Miejskiego i kompetencją osoby jej udzielającej i nie będą toczyć wojny z Gminą.

Zgodnie z przyjętym ustaleniem, na posiedzeniu Zarządu z 12 lipca 2018 r., 16 sierpnia 2018 r. członek Zarządu Zdzisław Czarnacki przedstawił projekt wniosku do burmistrza o uporządkowanie terenu nieruchomości leśnej w rejonie Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska - po nawałnicy z 7 lipca 2017 r., który został przyjęty.

19 lipca 2018r. członek Zarządu Zdzisław Czarnacki przekazał przewodniczącej Zarządu materiały uzyskane drogą elektroniczną ze sklepu "Dziecięcy Świat" w Pabianicach, celem zawnioskowania w Gminie do złożenia oficjalnego zamówienia na zakup huśtawki i bramki do piłki nożnej na placu zabaw przy ul. Arki Bożka 30 w Kuźni Raciborskiej.

Zakupione urządzenia zabawowe za kwotę 6548,52 zł (brutto) ze środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1 w postaci huśtawki podwójnej metalowej, przeznaczonej do użytkowania dla dzieci w przedziale wiekowym 1-4 lat (siedzisko kołyskowe) i 3-12 lat (siedzisko płaskie), i bramki do piłki nożnej ze stali cynkowej przeznaczonej do użytkowania dla młodzieży szkolnej, 3 września 2018 r. zostały zamontowane na placu zabaw przy ul. Arki Bożka 30, przez firmę obsługującą sklep "Dziecięcy Świat" z Pabianic.

W czasie montowania urządzeń zabawowych przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 zakupiła farbę (lakierobejca) do odnowienia ławek i urządzeń zabawowych, zlokalizowanych w obrębie placu zabaw, które wymagały remontu.

Będący na miejscu członek Zarządu Krzysztof Grobelny i Zdzisław Czarnacki pomalowali siedzisko starej huśtawki, trzy ławki, huśtawkę "ważka" i siedziska dwóch sprężynowców przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych i dla estetyki. Informacja w tej sprawie została zamieszczona na stronie internetowej Osiedle nr 1 w rubryce "Nasze działania".

Z wniosku Zarządu Osiedla nr 1 z 23 maja 2018 r. o złożenie reklamacji wobec wykonawcy modernizacji drogi gminnej ul. Boh. Westerplatte z końcem sierpnia 2018 r. odkuto studzienkę ściekową kanalizacji deszczowej, która była zalana asfaltem przez wykonawcę drogi - usunięto stwierdzoną wadę.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki poinformował, że 7 września 2018 r. o godz. 7:30 zawiadomił p. Mariana Kostkę - prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o stwierdzonym zapadlisku drogi na ul. T. Kościuszki, wskazując jego miejsce. Po trzech godzinach od zawiadomienia pracownicy w/w przedsiębiorstwa usunęli zapadlisko, którego głębokość wynosiła 0,80 m.

Na pytanie kolejne członka Zarządu Zdzisława Czarnackiego, co dalej się dzieje z regulaminem na plac zabaw przy ul. I. Krasickiego i kto jest jego ostatecznie administratorem? Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zarzucił przewodniczącej, że w tej sprawie nic nie zrobiła do tej pory, nie pilotowała tej sprawy do końca.

8 października 2017 r. Zarząd Osiedla nr 1 skierował wniosek do burmistrza o umieszczenie na placu zabaw przy ul. I. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej regulaminu, celem przestrzegania ustalonych zasad korzystania m. in. z urządzeń zabawowych i zachowania ogólnych zasad bezpieczeństwa użytkownikom korzystających z placu zabaw zgodnie z jego przeznaczeniem, przewodnicząca Zarządu odpowiedziała, że nie została udzielona odpowiedź w tej sprawie, natomiast co do administratora, nie jest to w jej interesie.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki odniósł się do zapisu z protokołu posiedzenia Zarządu z 12 lipca 2018 r. w sprawie leżącej na ziemi pod wspornikiem metalowym tarczy znaku ostrzegawczego "odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym", znajdującego się na ul. Działkowców od strony ul. R. Lewandowskiego, a także leżącą na ziemi od czasu nawałnicy z 7 lipca 2017 r. tarczy znaku informacyjnego D-43 "koniec obszaru zabudowanego", znajdującego się na ul. R. Lewandowskiego w obrębie znajdującego się znaku drogowego informacyjnego D-42 "obszar zabudowany".

W czasie posiedzenia przewodnicząca Zarządu zobowiązała się interweniować i jak do tej pory nic się w tej sprawie nie dzieje. Jedyny wniosek, jak stwierdził Zdzisław Czarnacki nasuwa się pytanie, że wszelkie interwencje ustne nie mają sensu; zwracać się trzeba na piśmie.

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że złożyła zamówienie na zakup czterech ławek. W tym miejscu z racji tej, że posiedzenie Zarządu dobiegło końca w ramach lustracji rejonu Osiedla nr 1, udała się przewodnicząca Zarządu Krystyna Borutko, członek Zarządu Krzysztof Grobelny i Zdzisław Czarnacki. Wizytując rejon Osiedla nr 1 uznano za stosowne zakupić ilość ławek adekwatnych do rzeczywistych ich potrzeb i tak:

1. przy ul. Gen. Bema nr 5 "d", starą ławkę bez oparcia usunąć, a nową ławkę z oparciem zamontować;
2. przy ul. Gen. Bema nr 7 obramowanie piaskownicy do wymiany;
- starą ławkę usunąć, a nową ławkę z oparciem zamontować;
3. przy ul. I. Krasickiego 3 "c", starą ławkę bez oparcia usunąć, a nową ławkę z oparciem zamontować;
4. przy ul. T. Kościuszki 13 "a" i "b", dwie stare ławki bez oparcia usunąć, a dwie nowe ławki z oparciem zamontować;
5. przy ul. T. Kościuszki 5 "b" jedną nową ławkę z oparciem zamontować (skwer);
6. na prośbę mieszkańców budynku wielomieszkalnego przy ul. T. Kościuszki 7 "a" zakupić jedną tonę ziemi. Przy budynku znajduje się skwer, na którym przez mieszkańców pielęgnowana jest rabatka kwiatowa, krzewy miniaturki. Mieszkańcy sami dbają o ukwiecenie skweru z własnych środków;
7. od strony wodociągów w kierunku budynku wielomieszkaniowego nr 5 "c" ul. Kasztanowej, zwrócono szczególną uwagę na chodnik znajdujący się w stanie katastrofalnym, wymaga generalnego remontu, wskazana jest jego nowa budowa; przedmiotowy chodnik uwzględniono do zadań budżetowych na rok 2019;
8. natomiast co do zakupu i umieszczenia jednej ławki przy ul. S. Moniuszki 8 "b" zdania mieszkańców są podzielone. Jedni chcą, drudzy się sprzeciwiają twierdząc, że z ławki będą korzystać osoby, które nie są mieszkańcami budynku.
9. korzystając z obecności mieszkańców z ul. T. Kościuszki 3 "b" zapytano ich o potrzeby związane z urządzeniami zabawowymi dla dzieci. W ramach podjętej rozmowy, mieszkańcy wyrazili żal, że w tym rejonie jest bardzo dużo dzieci i nie mają żadnych urządzeń zabawowych. Wskazali oni miejsce ich lokalizacji, tj. od strony ściany szczytowej bloku ul. T. Kościuszki nr 1 "b". Zaproponowali, aby im kupić chociaż jedną huśtawkę dla dzieci i karuzelę. Przewodnicząca Zarządu posiłkując się posiadanym katalogiem, uzgodniła na miejscu z członkami Zarządu, że zostanie zakupiona jedna huśtawka podwójna - metalowa, taka sama, jaką zamontowano dwa tygodnie temu na placu zabaw przy ul. Arki Bożka 30 oraz karuzelę tarczową z siedziskami. Przewodnicząca Zarządu poprosiła członka Zarządu Zdzisława Czarnackiego do podjęcia starań w kierunku uzyskania stosownych materiałów ze sklepu "Dziecięcy Świat" Pabianice, niezbędnych do złożenia oficjalnego zamówienia na zakup urządzeń zabawowych. Godzinę później poprosiła, aby poczynione uzgodnienia mieszkańcy Osiedla wyrazili na piśmie.

W dniu pisania protokołu wiadomo już jest, że "13 września 2018 r. godz. 13:00 przewodniczącej Zarządu p. Krystynie Borutko, członek Zarządu Zdzisław Czarnacki z udziałem mieszkanki Osiedla p. Ewą Cyburt (osoby zbierającej podpisy) wręczono materiały uzyskane ze sklepu "Dziecięcy Świat" z Pabianic, tj. ofertę urządzeń i ofertę cenową wraz z listą 50 mieszkańców Osiedla podpisanych przez osoby dorosłe do złożenia oficjalnego zamówienia na ich zakup przez Gminę. Oba urządzenia zabawowe, tj. huśtawka podwójna 502 i karuzela tarczowa z siedziskami KTR-01 za kwotę 9446,44 zł. zostaną sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska".

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Zdzisław Czarnacki