Relacje ze spotkań

Protokół nr 24

Kuźnia Raciborska, 10 października 2018 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska

Miejsce posiedzenia: MOKSiR, ul. Klasztorna 9
Data posiedzenia: 10.10.2018 r., godz. 10:00

Obecni w czasie posiedzenia:

Krystyna BORUTKO - Przewodnicząca Zarządu
Bartosz KOZINA - Zastępca Przewodniczącej Zarządu
Zdzisław CZARNACKI - Członek Zarządu
Jacek GĄSKA - Członek Zarządu
Krzysztof GROBELNY - Członek Zarządu
Małgorzata KOSTKA - Członek Zarządu

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zapoznanie z odpowiedzią UM na wniosek Zarządu z 16 sierpnia 2018 r.
4. Informacja o złożeniu zamówienia na zakup huśtawki i karuzeli.
5. Zapoznanie z projektem pisma z 10 października 2018 r. do burmistrza w sprawie przekazania placów zabaw do administrowania przez ZGKiM.
6. Informacja o zakupie 15 szt. ławek i częściowym ich rozmieszczeniu.
7. Informacja o stanie środków finansowych będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1 i sumie środków finansowych, które zostały już wydatkowane.
8. Informacja  o wysokości środków wydatkowanych, a które były przekazane na rachunek ZGKiM.
9. Informacja w sprawie rewitalizacji boiska przed Orlikiem przy ul. R. Lewandowskiego oraz przekazanie kwoty 1000,00 zł na zakup trawy na rachunek bankowy ZGKiM.
10. Informacja o stanie środków finansowych na cele kulturalne znajdujące się na rachunku MOKSiR.
11. Dyskusja w sprawie obchodów zbliżającego się dnia św. Marcina, św. Mikołaja, zapalenie drzewka bożonarodzeniowego i koncertu noworocznego w kościele.
12. Wolne wnioski, dyskusja.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1 otworzyła posiedzenie, witając zebranych, następnie przedstawiła porządek posiedzenia.

Przewodnicząca Zarządu odczytała pismo z Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej jako odpowiedź na wniosek Zarządu Osiedla nr 1 z 16 sierpnia 2018 r. o uporządkowanie terenu nieruchomości leśnej z powalonych drzew w rejonie ul. S. Moniuszki oraz w obrębie tzw. górki usytuowanej przy ul. I. Krasickiego w Kuźni Raciborskiej po nawałnicy z 7 lipca 2017 r.

Z odpowiedzi wynika, że powalone drzewa zostaną usunięte w roku 2019.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zwrócił uwagę na występującą sprzeczność stanu faktycznego informując, że kilka dni temu, grube konary, a także pnie drzew powalonych zostały już usunięte przez jednego mieszkańca Kuźni Raciborskiej.

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że po decyzji Zarządu Osiedla nr 1 z 11 września 2018 r. zostało złożone oficjalne zamówienie przez Gminę na zakup huśtawki i karuzeli. Mieszkańcy Osiedla sami wskazali miejsce lokalizacji tych urządzeń: "od strony ściany szczytowej budynku wielomieszkaniowego przy ul. T. Kościuszki nr 1 "b" w Kuźni Raciborskiej. Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki zapoznał z treścią pisma, które osobiście otrzymał 3 października 2018 r. z firmy "Prometeusz" Cezary Wojciech Krakowski z Pabianic po wpłynięciu do jego firmy zamówienia. Firma "Prometeusz" informuje, że: "zamówienie zostało przyjęte do realizacji 1 października 2018 r. na huśtawkę wahadłową i karuzelę KTR-01. Termin realizacji na wyprodukowanie urządzeń to około 4 tygodnie ze względu na duże obłożenie produkcyjne spowodowane bardzo dużą ilością inwestycji. Zamówienie jest przewidziane na realizację najwcześniej w listopadzie. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań żeby zrealizować je przy najbliższym możliwym terminie".

Przewodnicząca Zarządu okazała i odczytała członkom Zarządu projekt pisma z 10 października 2018 r. adresowane do p. Pawła Machy - burmistrza, w którym to zwraca się o przekazanie wszystkich placów zabaw znajdujących się na terenie Jednostki Pomocniczej Osiedle nr 1 do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej.

W uzasadnieniu zwraca uwagę, że Zarząd Osiedla nr 1 jest tylko wyłącznie organem doradczym i głosem mieszkańców, nie posiada możliwości prawnych, ani finansowych, aby wyżej wymienione place zabaw utrzymywać i konserwować.

Członkowie Zarządu nie kwestionowali zasadności skierowania przedstawionego pisma.

Z informacji przewodniczącej Zarządu wynika, że za kwotę 6230,00 zł zakupiono 15 szt. ławek. 7 ławek zostało zamontowanych przez pracowników ZGKiM we wskazanym miejscu przez członków Zarządu, uzgodnionego podczas prowadzonej lustracji w rejonie Osiedla nr 1, tuż po zakończonym posiedzeniu z 11 września 2018 r. Z pozostałych ławek: 2 zostaną umieszczone przy ul. R. Lewandowskiego 10 "a" i "c" , 6 ławek zostanie zmagazynowane w pomieszczeniach ZGKiM, celem ich wykorzystania w obrębie skweru przy ul. S. Moniuszki / Gen. Bema, a który będzie poddany rewitalizacji w roku 2019.

W roku 2018 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej wystawił łączną fakturę na kwotę 1962,00 zł za wykonane usługi: remont starych ławek i ich montaż, montaż nowych ławek, wymiana piasku w piaskownicy itp. Usługi te zostały sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1.

Na dzień 10 października 2018 r. Zarząd Osiedla nr 1 wydatkował kwotę 25245,00 zł, natomiast dysponuje jeszcze kwotą 6970,00 zł. Z tej kwoty zostaną zakupione piłkochwyty i dwie siatki do bramek. Środki finansowe w wysokości 1000,00 zł Zarząd postanowił przekazać na rachunek bankowy ZGKiM celem zakupu trawy. Trawa zostanie posiana na boisku przed Orlikiem, które według relacji członka Zarządu Jacka Gąski, boisko niebawem zostanie poddane rewitalizacji. Usługę ma wykonać p. Roman Wiencierz - rolnik z sołectwa Budziska.

Ze środków finansowych na cele kulturalne będące w dyspozycji Zarządu Osiedla nr 1, które znajdują się na rachunku MOKSiR aktualnie pozostała kwota 2811,00 zł.

W ramach prowadzonej dyskusji w sprawie zbliżającego się dnia św. Marcina, św. Mikołaja, zapalenie drzewka bożonarodzeniowego i koncertu noworocznego w kościele, uzgodniono wstępnie, że:

- na dzień św. Marcina Zarząd Osiedla nr 1 przeznacza kwotę 500,00 zł. Będą również obchody uroczystości 11 listopada 2018 r.;
- na dzień św. Mikołaja wstępnie zostanie przeznaczona kwota 1000,00 zł, dokładnie będzie uzgodniona jej wysokość w czasie kolejnego posiedzenia Zarządu.

Dzień św. Mikołaja będzie obchodzony 6 grudnia 2018 r.; początek o godz. 16:00.
Zapalenie drzewka bożonarodzeniowego w obrębie Placu Zwycięstwa planowane jest na 16 grudnia 2018 r. Godzina rozpoczęcia tej uroczystości zostanie sprecyzowana i podana w późniejszym terminie.
Co do koncertu noworocznego, który organizowany jest co roku w kościele pw. św. Marii Magdaleny musi być poprzedzone spotkaniem Zarządu Osiedla nr 1 z Zarządem Osiedla "Stara Kuźnia" celem wypracowania i uzgodnienia wspólnego stanowiska co do jego organizacji, przebiegu, finansowania, występujących zespołów i solistów.

Członek Zarządu Zdzisław Czarnacki poprosił przewodniczącą Zarządu, aby zwróciła się do ZGKiM o umieszczenie jednego kosza na śmieci w obrębie skrzyżowania ul. S. Moniuszki / Spokojna, a którego brakuje od 3 lat. W nieustalonych dotąd okolicznościach kosz na śmieci zniknął.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:
Zdzisław Czarnacki