Wnioski

Wniosek 3

Zarząd Osiedla Nr 1 Kuźnia Raciborska, dnia 25 lutego 2015r.
Kuźnia Raciborska

BURMISTRZ MIASTA
KUŹNIA RACIBORSKA


W N I O S E K
o uzupełnienie brakujących tablic z nazwami ulic w rejonie Osiedla Nr 1 w Kuźni Raciborskiej,
Zarząd Osiedla Nr 1 w Kuźni Raciborskiej na podstawie $9 i $10 Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Kuźnia Raciborska „Osiedle Nr 1” uchwalonego w dniu 9.10.2002r. przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej uchwałą nr XLIX/381/2002 zwraca się do Burmistrza Miasta w Kuźni Raciborskiej o:

Uzupełnienie tablic z nazwami ulic,
- brak oznakowania ulicy,
a/ Spokojna - skrzyżowanie z ul. J. Krasickiego,
b/ Wesoła - skrzyżowanie z ul. Spokojną,
c/ Wesoła - skrzyżowanie z ul. J. Krasickiego i ul. Findera,
d/ J. Krasickiego - skrzyżowanie z ul. Wesoła i ul. Findera,
e/ Findera - skrzyżowanie z ul. Wesoła i ul. J. Krasickiego,
f/ Westerplatte - skrzyżowanie z ul. Świerczewskiego,
g/ Fornalska – skrzyżowanie z ul. Westerplatte.
h/ Westerplatte – skrzyżowanie z ul. T. Kościuszki,

- brak znaku informacyjnego „ przejście dla pieszych”
a/ ul . Moniuszki - skrzyżowanie z ul. Świerczewskiego na wysokości placu targowego,

Obowiązek taki wynika z przepisów Ustawy o Prawie Geodezyjnym i Kartograficznym z dnia 17 maja 1989r. (Dz. U. Nr 193, Rozdział 8a, art.47a1.
- art.47a1 mówi, że do zadań gminy należy umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tablic wraz z nazwami ulic.
Pragnę podkreślić, że prawidłowe oznakowanie ulic i budynków przyśpiesza dotarcie na miejsce służb ratunkowych, zdarza się , że ratownicy medyczni, strażacy czy policjanci wezwani do zdarzenia błądzą w terenie, tracąc bezcenne sekundy, minuty, które mogą ratować czyjeś życie.
Natomiast z art.64 par. 1 Kodeksu Wykroczeń wynika:
- kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwy ulicy lub placu albo miejscowości podlega karze grzywny lub karze nagany.
Wobec powyższego uzasadnienia Wniosek w przedmiocie uzupełnienia brakujących tablic z nazwami ulic został przez Zarząd Osiedla Nr 1 pozytywnie zaopiniowany.


Do wiadomości:
1. Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej

 

Wniosek 2

Zarząd Osiedla Nr 1 Kuźnia Raciborska, dnia 25 lutego 2015r.
Kuźnia Raciborska

 


BURMISTRZ MIASTA
KUŹNIA RACIBORSKA


W N I O S E K
o spowodowanie zamieszczenia na tablicy ogłoszeń Osiedla Nr 1 Kuźnia Raciborska informacji zawierającej procedur postępowania w przypadku napotkania schorowanej dzikiej zwierzyny,

Zarząd Osiedla Nr 1 Kuźnia Raciborska realizując zadania wynikające z Statutu Jednostki Pomocniczej gminy Kuźnia Raciborska Osiedle Nr 1 składa Wniosek do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Osiedla Nr 1 w Kuźni Raciborskiej informacji, która by zawierała procedury postępowania w sytuacji napotkania dzikiej zwierzyny, która znajduje się w stanie agonalnym, jest ranna, bądź już padła.
W swoim uzasadnieniu jako przykład Zarząd Osiedla Nr 1 podaje incydent jaki się wydarzył w październiku 2014r.w godz.19,30 – 22,00 (w dzień tygodnia sobota), gdzie na poboczu ul. Moniuszki w Kuźni Raciborskiej na wysokości bloku mieszkalnego Nr 1 ujawniono leżącą sarnę w stanie agonalnym.
Co kilka minut sarna beczała, przewracała się z boku na bok, poruszała co jakiś czas kopytami a na jej skórze w okolicy tułowia znajdowało się mnóstwo czarnych much.
Zebrała się grupka mieszkańców osiedla wraz z dziećmi i przyglądali się temu wydarzeniu. Niektórzy robili telefonem zdjęcia. Prawie każdy z nich usiłował wezwać jakąś pomoc m. innymi kontaktowali się z przedstawicielem koła łowieckiego, ktoś pobiegł do miejsca zamieszkania przedstawiciela urzędu p. A. Jankowskiego, usiłowano dodzwonić się do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu, ostatecznie wezwano policję, która po ok. pół godzinie czasu od chwili jej powiadomienia przyjechała na miejsce zdarzenia.
Patrol policji dwu osobowy z radiowozem przez ponad 2 godziny pilnował tego zwierzęcia. W końcu przyjechał samochód osobowy, wysiadł z niego kierowca i bez rękawic zwierzę załadował do worka, wrzucił do bagażnika i odjechał w n/n kierunku.
Osiedle Kuźni Raciborskiej usytuowane jest w obszarze leśnym, w którym żyje dzika zwierzyna jak: sarny, jelenie, dziki, lisy i podobne zdarzenia mogą zaistnieć, tym bardziej, że przebiega równie blisko Osiedla droga wojewódzka o natężonym ruchu zmotoryzowanych i dzika zwierzyna jest dosłownie narażona na jej potrącenie przez pojazdy.
W tym stanie rzeczy wobec w/w uzasadnienia przedmiotowy Wniosek został przez Zarząd Osiedla Nr 1 przegłosowany i pozytywnie zaopiniowany.


Do wiadomości:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej

 

Wniosek 1

Zarząd Osiedla Nr 1 Kuźnia Raciborska, 25 lutego 2015 r.
Kuźnia Raciborska

Dyrektor
Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kuźni Raciborskiej

W n i o s e k
o przeprowadzenie remontu zdewastowanej ściany śmietnika usytuowanego na wysokości posesji Nr 7 przy ul. Spokojnej w Kuźni Raciborskiej,

Działając na podstawie Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Kuźnia Raciborska Osiedle Nr 1 uchwalonego w dniu 9.10.2002r. przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej uchwałą nr XLIX/381/2002 Zarząd Osiedla Nr 1 realizując swoje zadania m. innymi w zakresie estetyki miasta Osiedla Nr 1składa Wniosek o przeprowadzenie remontu śmietnika w/w.


Śmietnik - na wysokości posesji nr 7 przy ul. Spokojnej w Kuźni Raciborskiej od pięciu miesięcy posiada zdewastowaną ściankę, dolna płyta wgnieciona do środka śmietnika a pozostałe płyty zwisają w części dolnej co zagraża bezpieczeństwu osób korzystających z śmietnika. Ponadto w okresie letnim (wakacji) nieletnie dzieci często bawiąc się w chowanego, biegają wokół śmietnika i jako schowek wykorzystują równie śmietnik co naraża ich na niebezpieczeństwo. Zaś sam wygląd śmietnika a zwłaszcza od strony frontowej ulicy Spokojnej jest bardzo - nie estetyczny. W czasie załadunku gruzu traktorzysta łyżką za mocno docisnął do muru i to spowodowało zniszczenie płyty. Z pewnością nie było to działanie umyślne, celowe, czy też zamierzone.

Dla zapewnienia lepszego bezpieczeństwa mieszkańców i estetyki miasta, Zarząd Osiedla Nr 1 składa powyższy Wniosek do realizacji jako w pełni zasadny.

Do wiadomości:
Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Kuźnia Raciborska