Wnioski

Wniosek 8

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska, dnia 26 sierpnia 2015r.
Kuźnia Raciborska

 

 

BURMISTRZ MIASTA
KUŹNIA RACIBORSKA

 

W N I O S E K
o wycinkę obumarłego drzewa


Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska realizując swoje zadania w zakresie estetyki miasta Osiedla nr 1 – składa wniosek o usunięcie drzewa obumarłego znajdującego się przy ul. Fornalskiej w Kuźni Raciborskiej, pomiędzy blokiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 1a a 3a.

U z a s a d n i e n i e

W Kuźni Raciborskiej przy ul. M. Fornalskiej pomiędzy blokiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 1a i 3a w odległości ok.6 metrów od istniejącego parkingu patrząc od strony ulicy znajduje się kilkudziesięcioletnie całkowicie obumarłe drzewo z gatunku topola.
Stojące drzewo o obwodzie pnia ok.140cm i wysokości ok.10 m nie posiada liści. Brak jest jakichkolwiek oznak życia. Topola jest wyraźnie spróchniała i stwarza zagrożenie zawaleniem.

Wobec powyższego stanu rzeczy Wniosek o wycinkę całkowicie obumarłego drzewa
Zarząd Osiedla nr 1 pozytywnie zaopiniował.


Wykonano 2 – egz.
1-egz.adresat
2-egz.a/a

 

Wniosek 7

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska, dnia 26 sierpnia 2015r.
Kuźnia Raciborska

 

BURMISTRZ MIASTA
KUŹNIA RACIBORSKA

 


W N I O S E K
o remont chodnika osiedlowego długości około 48 metrów usytuowanego od strony ul. T. Kościuszki w Kuźni Raciborskiej w kierunku bloku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Fornalskiej nr 1b.


U z a s a d n i e n i e

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska realizując zgłaszane wnioski i postulaty mieszkańców Osiedla zwraca się z niniejszym wnioskiem do Pana Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o przeprowadzenie remontu chodnika osiedlowego znajdującego się od strony ul. T. Kościuszki w Kuźni Raciborskiej w kierunku bloku mieszkalnego nr 1b ul. Fornalskiej.
Istniejący chodnik wymaga remontu na odcinku około 48 metrów jego długości. Posiada szerokość 120cm a jego nawierzchnia wyłożona jest kilkudziesięcioletnimi płytkami betonowymi o wymiarach 30x30cm. Podłoże chodnika zaniżone jest na głębokość ok.15 cm w stosunku do poziomu podłoża gruntowego wzdłuż jego długości po jego obu stronach.
Aktualny stan płytek wymaga w części ich wymiany, ponieważ są one połamane. W jego części środkowej - załamaniu przy niewielkich opadach deszczu gromadzi się woda, której rozlewisko i głębokość utrudnia, wręcz uniemożliwia przejście mieszkańcom osiedla tzw. skrótem od strony ul. Świerczewskiego do ul. T. Kościuszki (sklepu spożywczego).
Remont chodnika nie będzie wymagał wielkich nakładów finansowych. Wystarczy przeprowadzić demontaż płytek chodnikowych, w części ich wymianę (mogą być używane) i podnieść poziom podłoża chodnika poprzez jego podsypanie piaskiem w ilości (ok.8 ton), a następnie jego budowę.

Z uwagi na istniejącą uciążliwość komunikacji a zwłaszcza występujące duże natężenie osób pieszych korzystających z wnioskowanego odcinka chodnika - złożenie przedmiotowego Wniosku Zarząd Osiedla nr 1 w Kuźni Raciborskiej uważa jako w pełni zasadny.

Do wiadomości:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kuźnia Raciborska
a/a