Wnioski

Wniosek nr 41

Zarząd Osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska, 3.05.2016 r.

Prezes Zarządu
Gminnego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Kuźni Raciborskiej

WNIOSEK

o naprawę podłoża chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Boh. Westerplatte z ul. T. Kościuszki w Kuźni Raciborskiej z uwagi na powstałą wyrwę przy kanalizacyjnej studzience rewizyjnej.

Uzasadnienie

3 maja 2016 r. w ramach lustracji terenu Kuźni Raciborskiej przez członka Zarządu Osiedla nr 1 ujawniono w odległości około 1 m od kanalizacyjnej studzienki rewizyjnej na chodniku w obrębie skrzyżowania ul. Boh. Westerplatte z ul. T. Kościuszki wyrwę ziemi zapadłej na głębokość około 0,70 m. Widoczny rozmiar wyrwy szerszy w jej dolnej części, a węższy w górnej podłoża wraz z zapadłą częściowo kostką betonową stanowi dalszą pułapkę przechodniom. Obecny stan istniejącego chodnika stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców Osiedla.

Stąd też Zarząd Osiedla nr 1 zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie w trybie pilnym działań mających na celu zabezpieczenie miejsca i naprawę powstałej wyrwy w podłożu chodnika. Jednocześnie informuję, że podobne zdarzenie zapadnięcia ziemi w tym samym miejscu nastąpiło około 1,5 miesiąca temu.

Wykonano:
1 - egz. adresat
1 - egz. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska - do wiadomości
1 - egz. a/a.