Relacje ze spotkań

Protokół z Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Kuźnia Przyszłości”

Kuźnia Rac., 12.09.2016r.

 

 

 

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia „Kuźnia Przyszłości”

 

 

W dniu 12.09.2016r w MOKSiR odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Kuźnia Przyszłości”

W zebraniu udział wzięło.16 osób.

Obrady otworzył Bernard Kowol przedstawiając proponowany porządek zebrania.

 

Porządek zebrania założycielskiego Stowarzyszenia „Kuźnia Przyszłości”

1/ wybranie przewodniczącej/ego zebrania i protokolanta/-tki,

2/podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia „Kuźnia Przyszłości”

3/zapoznanie się z projektem statutu, dyskusja i przyjęcie statutu,

4/wybranie komitetu założycielskiego,

5/wybranie zarządu Stowarzyszenia,

6/ wybranie komisji rewizyjnej,

7/ wolne wnioski.

Przebieg zebrania założycielskiego

Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu,

a/ przyjęto go jednogłośnie

 

1/ wybór przewodniczącego i protokolanta:

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono Bernarda Kowol.

na protokolanta/tkę zgłoszono Ilonę Wróbel.

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano przewodniczącego pana Bernarda Kowol

i protokolantkę/ta – panią Ilonę Wróbel.

 

2/podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały o powołaniu Stowarzyszenia.

W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

3/zapoznanie się z projektem statutu, dyskusja i przyjęcie statutu

a/ uchwałę zatwierdzającą statut przyjęto jednogłośnie po wprowadzeniu proponowanych zmian.

 

4/wybranie komitetu założycielskiego

 • zgłoszenie kandydatur,

  1/ Bernard Kowol

  2/ Sebastian Krupa

  3/ Teresa Szczur

4/ Ilona Wróbel

5/ Anna Kijek

 • Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

 • przyjęcie trybu głosowania

 • powołano komisję skrutacyjną w składzie

 • 1/ Róża Czech

 • 2/ Anna Kijek

  • 3/ Elżbieta Kozłowska

 • przeprowadzono głosowanie jawne

 • ogłoszenie wyników: poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

1/ Bernard Kowol 15 głosów

2/ Sebastian Krupa 15 głosów

3/ Teresa Szczur 10 głosów

4/ Ilona Wróbel.8 głosów

5/ Anna Kijek 8 głosów

.

Podjęto uchwałę o powołaniu komitetu założycielskiego i upoważnienia go do czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia.

 

5/Następnie wybrano zarząd Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym uczestnicy jednogłośnie zdecydowali o głosowaniu jawnym podano 7 kandydatur które następnie przegłosowano. Zarząd się ukonstytuował – podjęto uchwałę o powołaniu zarządu oraz określenie funkcji pełnionej przez poszczególne osoby wybrane do zarządu /prezesa, sekretarza, skarbnika/

1/Krupa Sebastian - prezes zarządu

2/Szczur Teresa – w-ce prezes zarządu

3/Wróbel Ilona – sekretarz zarządu
4/Czech Róża – skarbnik zarządu

5/Kudla Wojciech - członek zarządu

6/Kowol Bernard - członek zarządu

 

6/ wybranie komisji rewizyjnej

procedura wyborcza podobna jak przy wyborze komitetu założycielskiego. Wybrano komisję rewizyjną w składzie:

1/.Anna Kijek- przewodniczący rewizyjnej

2/ Elżbieta Kozłowska- członek komisji rewizyjnej

3/ Elwira Marszałek – członek komisji rewizyjnej

Po ukonstytuowaniu się komisji rewizyjnej – podjęto uchwałę o powołaniu komisji rewizyjnej.

 

7/wolne wnioski

 • podjęto tematy inwestycji na terenie osiedla

 • budowy ścieżek rowerowych

 • korzystania z środków LGD

 • działań, projektów społecznych jak kursu

 

Na tym zebranie zakończono.

 

 

 

 

Załączniki do protokołu:

1/ – lista obecności,

2/ – uchwały podjęte na zebraniu założycielskim:

 • uchwała o powołaniu Stowarzyszenia „Kuźnia Przyszłości”,

 • uchwała o przyjęciu statutu Stowarzyszenia „Kuźnia Przyszłości”,

 • uchwała o wyborze komitetu założycielskiego,

 • uchwała o wyborze zarządu Stowarzyszenia „Kuźnia Przyszłości” i określeniu funkcji pełnionych w zarządzie,

 • uchwała o wyborze komisji rewizyjnej Stowarzyszenia...

 

 

 

 

Przewodnicząca/-y Protokolant/-ka zebrania